Đề tài năm 2009

Tên dự án: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư: Sở kế hoạch và đầu tư
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Mục tiêu: Góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công, nâng cao tính chất phục vụ của hệ thống quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống văn bản tài liệu chuẩn
Sản phẩm: Báo cáo kế quả thực hiện và hệ thống bảng biểu, quy trình kèm theo
Thời gian thực hiện: Trong năm 2009
Tên dự án: Bảo tồn và phát triển nguồn gen gà HMông xương đen quý hiếm tại Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Mục tiêu: Xác định các giống gà bản địa, xây dựng mô hình nuôi bảo tồn tại địa phương; làm cơ sở để xây dựng "thương hiệu gà Hmông Yên Bái" phục vụ phát triển thành các mô hình kinh tế hộ.
 
Sản phẩm: Báo cáo khoa học đánh giá hiện trạng chăn nuôi gà bản địa, phân tích các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá và các chỉ tiêu về chất lượng thịt; Quy trình chăn nuôi gà địa phương và 6 mô hình chăn nuôi gà địa phương.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến hết năm 2010
Tên dự án: Bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ: Trang bị 02 máy tính xách tay phục vụ Ban chỉ đạo ISO9001-2000 tỉnh Yên Bái.
Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
Thời gian thực hiện: Trong năm 2009
Tên dự án: Bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ: Trang bị máy tính để bàn phục vụ tác nghiệp công tác công an.
Chủ đầu tư: Công an thành phố Yên Bái.
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư: Bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
Thời gian thực hiện: Trong năm 2009
Tên dự án: Dùng đực giống Boar để cải tạo đàn dê cỏ tại tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Mục tiêu: Cải tạo đàn dê địa phương của tỉnh Yên Bái, tạo ra con lai có năng suất cao phù hợp với điều kiện chăn nuôi nông hộ nhằm nâng cao thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo
Sản phẩm: Báo cáo khoa học về đặc điểm ngoại hình màu sắc lông, năng suất, chất lượng của dê cỏ, dê lai được nuôi tại Yên Bái; 5 mô hình chăn nuôi dê lai cho năng suất cao; Quy trình chăn nuôi đối với từng loại dê.
Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến hết năm 2010
Tên dự án: Điều tra khảo sát và đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi gia nhập WTO
Chủ đầu tư: Trung tâm KHCN phát triển đô thị và nông thôn - Hà Nội
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Mục tiêu: Trên cơ sở phân tích thực trạng về tình hình xây dựng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hệ thống hoá cơ sở lý luận và vạch ra các định hướng phát triển - nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của loại hình doanh nghiệp này khi gia nhập WTO trong điều kiện địa phương của tỉnh Yên Bái
 
Sản phẩm: Báo cáo khoa học đề xuất được một hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2009
Tên dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng giống bò HMông tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư: Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Yên Bái
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Mục tiêu:Đánh giá thực trạng đàn bò HMông nuôi tại huyện Mù Cang Chải và đề xuất các giải pháp chọn lọc con giống để nhân thuần, bảo tồn nguồn gen tốt của giống bò Hơ Mông
 
 
Sản phẩm: Báo cáo khoa học kết quả thực hiện; hệ thống tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra
 
Thời gian thực hiện: Trong năm 2009
Tên dự án: Hỗ trợ hoạt động Hội đồng khoa học Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Yên Bái.
Chủ đầu tư: Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Yên Bái
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư: Hỗ trợ hoạt động Hội đồng khoa học Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Yên Bái.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2009
Tên dự án: Nâng cao chất lượng giảng dạy Môn Nhà nước và Pháp luật ở Trường chính trị tỉnh thông qua nghiên cứu thực trạng vi phạm pháp luật Hôn nhân và gia đình tại các xã vùng cao tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư: Trường chính trị tỉnh Yên Bái
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Mục tiêu:Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy; Đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật Hôn nhân và gia đình tại các xã vùng cao tỉnh Yên Bái; Cung cấp tư liệu thực tế sinh động phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo của trường, góp phần gắn lý thuyết trong nhà trường với thực tiễn đời sống xã hội
Sản phẩm: Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu và các hệ thống tài liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu
Thời gian thực hiện: Trong năm 2009
Tên dự án: Nghiên cứu các giải pháp xây dựng gia đình văn hoá dân tộc Hmông, dân tộc Thái tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư: Sở Văn hoá thể thao và du lịch
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Mục tiêu:Đánh giá thực trạng gia đình dân tộc Hmông, dân tộc Thái huyện Trạm Tấu; Đề xuất giải pháp hạn chế những phong tục tập quán lạc hậu, phục vụ xây dựng mô hình gia đình văn hoá trong giai đoạn tiếp theo
Sản phẩm: Báo cáo khoa học kết quả thực hiện; hệ thống tài liệu thu thập được trong quá trình thực hiện đề tài
Thời gian thực hiện: Trong năm 2009
Tên dự án: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ hiệu trưởng các tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và đào tạo
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng đội ngũ hiệu trưởng các tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Yên Bái; Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản lý
Sản phẩm: Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu và các hệ thống tài liệu kèm theo
Thời gian thực hiện: Trong năm 2009
Tên dự án: Nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên thuộc Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Yên Bái.
Chủ đầu tư: Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Yên Bái
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư: Nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Thời gian thực hiện: Từ năm 2009-2010
Tên dự án: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá Chiên (Bagarius rutilus) tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T - tỉnh Yên Bái.
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Sản xuất thành công giống cá Chiên ngay tại tỉnh Yên Bái; Xây dựng được quy trình sản xuất giống cá Chiên áp dụng cho tỉnh Yên Bái; Tạo được đàn cá bố mẹ để sản xuất giống cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng năm; Góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 - 2010
Tên dự án: Nghiên cứu kỹ thuật ghép nêm đoạn cành trên mầm của gốc nhãn thóc tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bằng giống nhãn lồng Hưng Yên nhằm cải tạo chất lượng nhãn
Chủ đầu tư: Trường Trung học nông lâm nghiệp tỉnh Yên Bái
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Mục tiêu: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật ghép nhãn bản địa với giống nhãn chất lượng tốt, năng suất cao; Nâng cao trình độ nhận thức và tiếp thu khoa học công nghệ cho người dân; Phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo của trường; Đề xuất quy trình kỹ thuật ghép phù hợp.
 
Sản phẩm: Báo cáo khoa học nêu đầy đủ kết quả nghiên cứu của đề tài; 2 mô hình ghép với diện tích 1 ha; Quy trình kỹ thuật ghép

Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến hết năm 2010
Tên dự án: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của 04 giống cây nhiên liệu sinh học Jatropha tại tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái
Đơn vị chủ quản Nội dung dự án Tổng mức đầu tư:
Mục tiêu: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng thích ứng của 4 giống cây Jatropha, lựa chọn giống phù hợp để nhân rộng trên một số tiểu vùng sinh thái tỉnh Yên Bái. Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật tạm thời trồng và chăm sóc phù hợp với điều kiện của địa phương
Sản phẩm: "Báo cáo khoa học kết quả nghiên cứu
4 Ha mô hình thử nghiệm."
Thời gian thực hiện: từ năm 2009 đến hết năm 2010
Trang:      1  2  3  4