Thông báo của UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LỤC YÊN

  

   Số:   18  /CT- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

                Lục Yên, ngày 30  tháng  9  năm 2011

 

CHỈ THỊ

Về việc chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện

 


Trong thời gian qua, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện đã có cố gắng, đảm bảo được yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của huyện. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc báo cáo không đúng thời gian qui định, nội dung tổng hợp chưa đầy đủ, thiếu chính xác, mức độ khái quát thấp, chưa phản ánh được bản chất vấn đề; sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu thống nhất; phương thức gửi và nhận báo cáo còn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ hành chính. Đặc biệt, một số nội dung, sự vụ đột xuất phát sinh của ngành, đơn vị, địa phương chưa được thông tin, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý, giải quyết vấn đề.

            Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; kỷ cương không nghiêm, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thông tin, báo cáo chưa được chú trọng, thiếu đồng bộ. Cán bộ làm công tác tổng hợp báo cáo ít được quan tâm bồi dưỡng về khả năng khai thác, phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

            Để nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện trong tình hình mới. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 24/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chỉ thị: Từ ngày 01/10/2011, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

            1. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tính chính xác trong báo cáo; đảm bảo yêu cầu về thẩm quyền, hình thức và nội dung; phản ánh được những kết quả nổi bật, đồng thời đánh giá những vấn đề còn tồn tại yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, nêu kiến nghị vướng mắc phát sinh (nếu có), đề xuất hướng giải quyết.

            2. Tổ chức theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đúng yêu cầu về nội dung và thời gian. Lập và gửi các báo cáo định kỳ theo đúng thời gian qui định. Cụ thể:

            - Báo cáo tháng: Chậm nhất vào ngày 17 hàng tháng

            - Báo cáo quý: Chậm nhất vào ngày 17 tháng cuối quí.

            - Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất vào ngày 17/6

            - Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày 17/12

            Báo cáo định kỳ gửi bản điện tử (trừ nội dung mật) tới Văn phòng HĐND-UBND huyện qua địa chỉ Email: ubnd.lucyen@yenbai.gov.vn, đồng thời gửi bản giấy (bản in giấy của bản điện tử, có chữ ký, đóng dấu) theo đường văn thư (qua bưu điện hoặc trực tiếp) đến Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thống kê huyện.

            Đối với một số ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập báo cáo tuần, gửi bản fax, bản điện tử hoặc trực tiếp tới Văn phòng HĐND – UBND huyện vào chiều thứ 5 hàng tuần (trước 15 giờ); số fax: 0293848128 ( Riêng văn bản mật phải gửi trực tiếp) với những nội dung theo yêu cầu sau:

            - Công an huyện: Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

            Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp; tình hình dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi; những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ rừng, thiên tai, bão lũ…và những vấn đề đột xuất phát sinh.

            - Phòng Y tế: Báo cáo về tình hình dịch bệnh và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

            - Phòng Tài chính – Kế hoạch: Báo cáo về kết quả thu, chi ngân sách.

            - Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội quản lý thị trường số 6: Báo cáo công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

            - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và hoạt động chỉ đạo điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

            3. Củng cố hệ thống thông tin nội bộ, nắm chắc tình hình, công việc chủ yếu diễn ra liên quan đến lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổng hợp ngay nội dung báo cáo Ủy ban nhân dân huyện những vấn đề đột xuất, những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan (thiên tai, dịch bệnh, diễn biến bất thường về an ninh, trật tự, di dịch cư tự do, truyền đạo trái phép, chặt phá rừng, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông), đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến, tổ chức xử lý, giải quyết theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền và thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kết quả theo quy định.

            4. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khi đi công tác nước ngoài, các sở, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh trên 02 ngày phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách lĩnh vực) theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.

            5. Tổ chức kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện việc thực hiện các quy định về chế độ thông tin, báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương mình thời gian qua; chấn chỉnh và đổi mới việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong phạm vi quản lý; đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo (gửi về Văn phòng HĐND – UBND huyện trước ngày 10/10/2011 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện).

            6. Củng cố bộ phận, cán bộ làm công tác tổng hợp thông tin, báo cáo; bồi dưỡng nâng cao trình độ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo. Tăng cường công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với các ngành và địa phương khác đảm bảo hiệu quả phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành… Trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo. Đối với Trang thông tin điện tử (website) huyện phải thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin chỉ đạo, điều hành thuộc các lĩnh vực của huyện; công khai các quy định về trình tự, thủ tục hành chính, các biểu mẫu trên Trang thông tin điện tử huyện tạo điều kiện thuân lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện và theo dõi, giám sát việc thực hiện của cơ quan hành chính nhà nước.

            7. Thực hiện chế độ người phát ngôn; định kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng theo quy định.

            8. Coi kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc không thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

            9. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm:

            - Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo quy định hiện hành.

            - Định kỳ hàng tháng kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn. Nêu cụ thể những đơn vị, địa phương làm tốt và những đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; hoặc báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác, không đảm bảo nội dung, chất lượng theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện. Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo.

            - Phối hợp với Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc nâng cấp, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong việc thông tin kinh tế - xã hội của huyện và các hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của huyện cần lấy ý kiến góp ý của nhân dân; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện trên Trang thông tin điện tử huyện cho mọi tổ chức, công dân trong và ngoài huyện biết, tiến đến giao tiếp thông qua mạng trên một số lĩnh vực.

            11. Thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng huyện: Tiếp nhận đánh giá của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn, đưa thành một tiêu chí để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong việc bình xét thi đua khen thưởng.

            Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 Nơi nhận:

- TT.Huyện uỷ;

- TT.HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó CT.UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Văn phòng Huyện uỷ;

- UB Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể huyện;

- Chánh, phó VP.HĐND-UBND huyện; 

- Website huyện Lục Yên,

- Chuyên viên tổ tổng hợp;

- Lưu: VP(Tn.150)

CHỦ TỊCH

 

 

                     ( Đã ký)

 

                Bùi Văn Thịnh

 

Tệp đính kèm:
(Không có tệp đính kèm)
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4