Thông báo của UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LỤC YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1669 /QĐ-UBND

  

 Lục Yên, ngày  20  tháng 10  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch nông thôn mới

xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN

           

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ - CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quản lý quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 31/2009/TT - BXD này 10 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ  Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 17/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Yên tại Tờ trình số 67/TTr-KTHT ngày 10 tháng 10 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch nông thôn mới xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái với những nội dung như sau:

            1. Tên đồ án: Quy hoạch nông thôn mới xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã An Lạc.

3. Tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Tiến Đạt

4.  Mục tiêu đầu tư: Xây dựng quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã An Lạc, huyện Lục Yên đáp ứng các tiêu chí có liên quan đến xây dựng cơ bản theo Bộ tiêu chí về Nông thôn mới của Quốc gia và Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái.

5. Ranh giới, quy mô lập quy hoạch:

- Xã An Lạc nằm ở phía Tây của huyện Lục Yên, cách trung tâm huyện lỵ (Thị trấn Yên Thế) 25km, địa giới hành chính được xác định như sau:

+ Phía Bắc: Giáp huyện Bảo Yên (Tỉnh Lào Cai)

+ Phía Nam: Giáp xã Khánh Hoà

+ Phía Đông: Giáp xã Tô Mậu

+ Phía Tây: Giáp tỉnh Lào Cai

- Diện tích lập quy hoạch chung toàn xã là: 4.006,11 ha; tỷ lệ 1/10.000;

- Diện tích lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã khoảng 10 ha; tỷ lệ 1/500.

6. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

6.1 Đối với phạm vi quy hoạch toàn xã:

            - Xác định ranh giới, quy mô sử dụng đất, dự báo quy mô dân số, quy mô xây dựng trên địa bàn xã và các khu dân cư theo từng giai đoạn quy hoạch, các yêu cầu về bố trí mạng lưới điểm dân cư.

            - Định hướng quy hoạch phát triển quy hoạch phát triển mạng lưới điểm dân cư

            + Phân vùng phát triển

            + Phân bố dân cư

            + Hệ thống trung tâm, các công trình công cộng

            + Phát triển khu ở

            + Công trình CN - TTCN và phục vụ sản xuất

            - Định hướng quy hoạch sử dụng đất

            + Xác định quỹ đất hiện có, đất xây dựng mở rộng cho từng điểm dân cư, trung tâm xã và đất dự trữ phát triển.

            + Xác định được các đặc điểm sử dụng đất theo chức năng sản xuất

            + Xác định diện tích, số hộ của từng điểm dân cư phát triển, hạn chế phát triển và không gian phát triển. Các công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ xã.

            - Định hướng về tổ chức không gian sản xuất, sinh sống; vùng sản xuất lúa, vùng cây ăn quả, vùng nuôi trồng thuỷ sản, vùng trồng cây lâm nghiệp; điểm tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, phù hợp với phong tục tập quán, sinh hoạt và sản xuất của địa phương.

6.2 Đối với phạm vi trung tâm xã:

- Xác định ranh giới khu vực trung tâm xã

- Xác định các loại đất xây dựng trong phạm vi trung tâm xã.

- Xác định diện tích các lô đất ở; hệ thống các công trình công cộng, phục vụ sản xuất, dịch vụ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong trung tâm xã, các điểm dân cư.

- Xác định vị trí, ranh giới, quy mô đất xây dựng, nội dung cần cải tạo chỉnh trang và xây dựng mới.

- Định hướng kiến trúc đặc trưng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của khu trung tâm xã, công trình công cộng cấp xã, công trình phục vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nhà ở:

+ Xác định các công trình kiến trúc như: Nhà ở, công trình công cộng, cây xanh

 

+ Xác định ranh giới từng lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng, phân biệt rõ khu hiện có, cải tạo và xây mới;

+ Nêu ra các yêu cầu về sử dụng đất: Diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và mật độ cây xanh cho từng lô đất.

+ Tổ chức lô đất ở, mẫu công trình công cộng, mẫu nhà ở mới và cải tạo phù hợp với không gian sống, sản xuất hợp lý và đảm bảo vệ sinh môi trường.

6.3 Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

6.3.1 Quy hoạch toàn xã:

            Mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối các khu với vùng sản xuất và các khu có động lực ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của toàn xã, phục vụ đầy đủ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt theo dự báo quy hoạch

            + Chuẩn bị kỹ thuật

            + Giao thông

            + Thuỷ lợi

            + Cấp nước

            + Cấp điện

            + Thoát nước bẩn, VSMT và quản lý nghĩa trang

6.3.2 Quy hoạch trung tâm xã:

- Xác định mặt bằng các loại đường đến từng lô đất với đầy đủ các thông số kỹ thuật. Khu vực đào và đắp, cao độ xây dựng, độ dốc trên đường và nền xây dựng, hướng thoát nước (mương, đường ống thoát nước, đê, kè, hồ dự kiến).

- Xác định hệ thống cấp nước đến từng lô đất.

- Xác định mạng lưới xử lý nước thải, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn.

- Xác định nguồn điện, mạng lưới cấp điện 0,4KV trở lên, mạng lưới điện chiếu sáng,vị trí các công trình cấp điện như: Trạm biến áp, khoảng cách các cột điện

7. Thành phần hồ sơ:

7.1. Phần bản vẽ:

            * Quy hoạch chung:

            - Sơ đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng (kết hợp sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng); tỷ lệ 1/5.000

            - Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và vùng sản xuất nông nghiệp; tỷ lệ 1/5.000

            - Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/5.000

            * Quy hoạch chi tiết trung tâm xã:

            - Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/500

            - Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc; tỷ lệ 1/500

            - Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/500

            7.2. Phần thuyết minh: Gồm thuyết minh và các văn bản pháp lý có liên quan

            7.3. Số lượng hồ sơ: Gồm 07 bộ hồ sơ + 01 đĩa CD

            Nội dung và quy cách thể hiện bản vẽ tuân thủ theo Quyết định số 03/QĐ-BXD ngày 31 tháng 2 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng và Quyết định số 21/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

            8. Địa điểm xây dựng: Xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

9. Diện tích lập quy hoạch:

- Diện tích lập quy hoạch chung toàn xã là: 4.006,11 ha; tỷ lệ 1/10.000;

- Diện tích lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã khoảng 10 ha; tỷ lệ 1/500.

10. Kinh phí lập quy hoạch: Tổng kinh phí lập quy hoạch là: 262.667.600 đồng.

     (Hai trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng chẵn)

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

            12. Hình thức đầu tư: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

            13. Hình thức quản lý dự án: Uỷ ban nhân dân xã An Lạc làm chủ đầu tư giao cho Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã An Lạc trực tiếp triển khai thực hiện dự án.

            14. Thời gian thực hiện: Năm 2011

            15. Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Điều 2. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã An Lạc căn cứ vào quyết định phê duyệt, triển khai các bước theo đúng trình tự các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nghiệm thu thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Điều 3.  Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng,Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã An Lạc, Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã An Lạc và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH

- Như­ điều 3;                                                                                                        

- L­ưu: VT, KTHT.                                                                                  ( Đã ký)

 

                       

                                                                                                      Bùi Văn Thịnh
Tệp đính kèm:
(Không có tệp đính kèm)
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4