Thông báo của UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRẤN YÊN

–––––––––

 

Số: 06/2010/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

 

Trấn Yên, ngày  04  tháng 5  năm 2010

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại

tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Trấn Yên.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, nhằm giải quyết yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần ổn định xã hội, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã được Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chú trọng, trên địa bàn không có điểm nóng xảy ra, chính trị ổn định. Tuy nhiên, tình trạng đơn thư vượt cấp vẫn còn, công tác hòa giải ở cơ sở đối với các vụ việc tranh chấp hiệu quả thấp, không đảm bảo về quy trình, giải quyết thiếu dứt điểm, một số vụ việc còn tồn đọng, kéo dài hoặc đã có quyết định giải quyết của các cấp có thẩm quyền nhưng thiếu đôn đốc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, gây bức xúc trong nhân dân.

 

Để khắc phục những tồn tại thiếu sót trên, nhằm tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ tốt cho Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo ổn định xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thanh tra huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

 

1. Tiếp tục quán triệt Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị khóa 8 và Chương trình hành động số 48-CTr/TU ngày 23/5/2008 của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong tình hình mới. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải coi công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một nhiệm vụ quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát những vụ việc còn tồn đọng hoặc chưa được giải quyết để chủ động giải quyết, đồng thời báo cáo chi tiết từng vụ việc, quá trình giải quyết, khó khăn vướng mắc với Chủ tịch UBND huyện trước ngày 15/5/2010. Giao cho cơ quan Thanh tra tổng hợp và xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, các xã để giải quyết dứt điểm trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn. Quá trình giải quyết phải đảm bảo kịp thời và đúng pháp luật.

 

3. Tổ chức nghiêm túc công tác tiếp dân tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo đúng quy định. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải trực tiếp tiếp công dân và chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại - tố cáo. Mọi phản ánh, kiến nghị của công dân phải được xem xét một cách nghiêm túc, tăng cường gặp gỡ đối thoại với công dân, tuyệt đối không được né tránh, đùn đẩy gây bức xúc trong nhân dân.

 

4. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Luật Khiếu nại - Tố cáo, Luật Đất đai, các chính sách về giải phóng mặt bằng, chính sách về dân tộc, xóa đói giảm nghèo… Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực ngành mình, cấp mình quản lý; tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai sót, khuyết điểm của cán bộ, của người được phân công để kịp thời chấn chỉnh, kịp thời sửa chữa, khắc phục; phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

 

5. Giao cho Thanh tra huyện rà soát lại các vụ việc đã được giải quyết và đã có Quyết định giải quyết của các cấp có thẩm quyền và đã có hiệu lực pháp luật nhưng đến nay chưa được thực hiện để chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện nghiêm túc, xong trước ngày 30/5/2010. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp dân, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại Văn phòng HĐND và UBND huyện; phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có kế hoạch tổ chức và thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị này.

Giao cho Chánh Thanh tra nhà nước kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị của các đơn vị, các xã, thị trấn và báo cáo 15 ngày/lần với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện./.

 

     Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- Trung tâm Công báo;

- Sở Tư pháp;

- Thành viên UBND huyện;

- MTTQ và các đoàn thể;

- Các phòng ban;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Phó VP, CV;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã  ký)

 

 

Nguyễn Thị Huấn

 

Tệp đính kèm:
(Không có tệp đính kèm)
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4