Thông báo của UBND

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRẤN YÊN

_________

 

Số: 421/UBND-NV

V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương năm 2013 đối với CBCCVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

      

            Trấn Yên, ngày 15 tháng 5  năm 2013

 

 

 

    Kính gửi:

                     - Các cơ quan chuyên môn;

                                           - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;

                                           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

Thực hiện Công văn số 233/SNV-CBCCVC ngày 07/5/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc hướng dẫn nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện;

Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả nâng bậc lương năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn như sau:

I. HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

2. Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

3. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

4. Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2004 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

5. Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

6. Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

7. Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thư­ờng xuyên và nâng bậc l­ương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

8. Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

9. Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 110/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

10. Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

1.1. Trao đổi với cấp ủy và Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp thực hiện:

a. Công khai các quy định tiêu chuẩn làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

b. Căn cứ các quy định tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức để tiến hành bình xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

c. Phối hợp phổ biến những quy định về thực hiện chế độ nâng lương tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý được biết và nghiêm chỉnh chấp hành;

d. Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương đối với CBCCVC, tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP  có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương năm 2013; tổ chức họp xét nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

e. Việc nâng bậc lương trước thời hạn phải được tiến hành bình xét theo cấp độ thành tích mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong thời gian giữ bậc, thứ tự ưu tiên thực hiện theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Yên Bái Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái.

f. Niêm yết công khai danh sách đề nghị xét duyệt nâng lương tại cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

g. Giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc phát sinh ở cơ quan, đơn vị.

1.2. Hồ sơ đề nghị thẩm định nâng lương:

a. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị;

- Biên bản họp xét duyệt nâng lương của cơ quan, đơn vị;

- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bậc lương theo các biểu mẫu sau:

+ Nâng bậc lương thường xuyên: biểu mẫu 1a-TX (Các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp); biểu mẫu 1b-TX (Khối xã);

+ Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: biểu mẫu 2a-VK (Các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp); biểu mẫu 2b-VK (Khối xã);

+ Nâng bậc lương trước thời hạn: biểu mẫu 3a-TTH (Các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp); biểu mẫu 3b-TTH (Khối xã);

- Tổng hợp kết quả thực hiện nâng bậc lương: biểu mẫu 4a-TH Các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp); biểu mẫu 4b-TH (Khối xã).

- Hồ sơ khác có liên quan (sử dụng bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền):

+ Quyết định xếp lương gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức;

+ Văn bản công nhận thành tích đạt được (đối với CBCCVC đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ);

+ Thông báo nghỉ hưu (đối với CBCCVC đã có thông báo nghỉ hưu đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn );

+ Quyết định cử cán bộ đi học của cơ quan có thẩm quyền và bằng tốt nghiệp của CBCCVC (đối với CBCCVC được nâng bậc lương trước thời hạn theo chính sách khuyến khích của tỉnh).

- Bản mềm các dữ liệu gửi về địa chỉ: pnv.tranyen@gmail.com.

b. Số lượng hồ sơ:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính trở lên: 03 bộ;

 + Đối với các đối tượng còn lại: 02 bộ.

c. Thời gian, địa điểm xét duyệt:

Hồ sơ xét duyệt nâng lương năm 2013 thẩm định và nộp tại phòng Nội vụ:

- Đối với các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp: Trước ngày 21/5/2013;

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Trước ngày 05/6/2013.

(Các biểu mẫu được in trên khổ giấy A4, riêng biểu mẫu nâng lương trước thời hạn được in trên khổ giấy A3).

2. Trách nhiệm của  thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Căn cứ công văn này, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc; tổng hợp kết quả, thẩm định và nộp tại phòng Nội vụ theo quy định.

3. Một số điểm cần lưu ý

3.1 Đối với nâng bậc lương trước thời hạn:

a. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; trong đó cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, viên chức quản lý được nâng bậc lương trước thời hạn không quá 30% trong tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn. Thành tích công tác được xác định theo thời điểm ban hành văn bản công nhận thành tích đạt được và không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

b. Đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm thông báo nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 7 Nghị định 204/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

c. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học nâng cao trình độ trên đại học, sau đại học khi kết thúc khóa học có kết quả học tập và được cấp văn bằng, chứng chỉ, không vi phạm khuyết điểm, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và chưa đủ thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có kết quả học tập thì được nâng một bậc lương theo kết quả học tập (không tính vào tỷ lệ 10% trong danh sách trả lương của đơn vị).

- Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định: Đạt văn bằng loại Giỏi trở lên;

- Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng so với thời gian quy định: Đạt văn bằng loại Khá;

- Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng so với thời gian quy định: Đạt văn bằng loại Trung bình.

3.2. Quy định về kéo dài thời gian xét nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức không đạt tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

Cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên hoặc phụ cấp thâm niên vượt khung so với thời gian quy định như sau:

- Trường hợp có năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức hoặc bị bãi nhiệm thì bị kéo dài thêm 12 tháng so với quy định;

- Trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo thì bị kéo dài thêm 06 tháng so với thời gian quy định;

- Trường hợp bị kỷ luật khiển trách: Nếu là công chức thì bị kéo dài thêm 06 tháng, nếu là viên chức và người lao động thì bị kéo dài thêm 03 tháng so với thời gian quy định.

3.3. Về tiền lương tăng thêm do thực hiện nâng bậc lương trong năm:

Khi tổng hợp biểu mẫu và tính toán tiền lương tăng thêm do nâng bậc lương trong năm, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý đến thời điểm hưởng lương sau nâng bậc của cán bộ, công chức, viên chức để tính toán tiền tăng thêm của CBCCVC do nâng bậc trong năm.

Để đảm bảo thời gian tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian quy định.

(Có biểu mẫu gửi kèm theo; các đơn vị có thể tải biểu mẫu trên trang thông tin điện tử của huyện)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT.Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VP; PNV.

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Đinh Đăng Luận

 

 

Tệp đính kèm:
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4