Tình hình kinh tế - xã hội

 Tệp đính kèm

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2011. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN CHẤN

 


Số:  179 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Văn Chấn, ngày 30  tháng 12 năm 2011

 

BÁO CÁO

Công tác cải cách hành chính năm 2011

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của huyện Văn Chấn.

                                               

            Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn tổng hợp kết quả thực hiện chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011 cụ thể như­ sau:

            I - Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2011.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và các Ban ngành của tỉnh, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện về công tác cải cách hành chính. UBND huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kế hoạch và chương trình hành động, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước tại địa phương.

- Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện năm 2011 đã được kiện toàn, phân công các đồng chí trong Ban chỉ đạo tiếp tục phụ trách, theo dõi các cơ quan đơn vị, các cụm xã để có trách nhiệm giúp đỡ, chỉ đạo điều hành và tổng hợp báo cáo.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh Yên Bái về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến các xã, thị trấn áp dụng thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2011 ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn Huyện năm 2011.

- Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đã thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối tại các phòng ban chuyên môn và 31 xã, thị trấn trong toàn huyện.

            - Đã thực hiện việc niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính theo Quyết định công bố tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

            - Mở lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho chủ tịch UBND xã, thị trấn và 01 cán bộ văn phòng.

            - Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Đài truyền thanh – truyền hình huyện Văn Chấn đưa thông tin tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân.

 

 

2. Tình hình và công tác ban hành, rà soát các thủ tục hành chính.

UBND huyện đã giao cho phòng Tư pháp là cơ quan tham mưu cho UBND Huyện về công tác tư pháp. Trong thời gian tới tiếp tục tiến hành rà soát các văn bản ban hành năm 2011, các loại văn bản như: Chỉ thị, quyết định, kế hoạch, báo cáo, tờ trình v.v...

Về công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, trong thời gian qua, phòng Tư pháp đã tiến hành thẩm định 02 văn bản QPPL do UBND huyện ban hành về: Quy chế làm việc; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.

3. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bộ phận một cửa trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện các lĩnh vực: Tư pháp, Địa chính, đăng ký và cấp phép kinh doanh, lĩnh vực Lao động TB&XH và lĩnh vực Xây dựng - Nhà ở.

Tiếp tục tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị tại huyện và tại cơ sở để thông báo, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa tới công dân ở các đơn vị xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTG ngày 22/6/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính ở địa phương.

UBND huyện đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và yêu cầu các đơn vị được trang bị thực hiện các nội dung:

1. Bố trí, sử dụng trang thiết bị được cấp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị  đảm bảo thuận lợi trong việc giao dịch với các tổ chức, cá nhân.

2. Thực hiện quản lý và tính hao mòn tài sản cố định theo hướng dẫn của ngành Tài chính.

3. Có trách nhiệm báo cáo việc quản lý sử dụng tài sản được cấp trong báo cáo cải cách hành chính của đơn vị theo định kỳ.

            * Kết quả thực hiện của bộ phận một cửa trong năm 2011:

            + Về đăng ký kinh doanh: Cấp giấy phép cho 125 hộ kinh doanh trong đó  cấp mới 98 hộ và cấp đổi 27 hộ; cấp mới 01 Hợp tác xã; cấp đổi 01 Hợp tác xã. Với tổng số vốn là gần 52 tỷ đồng.

            + Về công tác địa chính: Đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn đo đạc lập 1200 hồ sơ. Đã cấp được 1200 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

            + Về cấp phép xây dựng: Đối với các hộ kinh doanh tại các xã, thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,theo phân cấp UBND các xã, thị trấn tự cấp phép cho các hộ của xã.

            + Về công chứng, chứng thực: Công tác công chứng được phân cấp cho UBND xã, thị trấn thực hiện như: UBND xã Cát Thịnh đã công chứng cho hơn 1090 trường hợp, UBND xã Sơn Thịnh công chứng cho khoảng hơn 515 trường hợp, UBND xã Tân Thịnh công chứng cho 1440 trường hợp, UBND TTNT Liên Sơn công chứng cho hơn 1800 trường hợp, UBND TTNT Trần Phú công chứng cho 1809 trường hợp.

            + Về lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội:

            Công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Tổng hợp hồ sơ, danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đề nghị Quỹ BTTE huyện cấp học bổng, tổng số 54 em. Lập danh sách cấp cho 3521 thẻ BHYT miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Tổng hợp danh sách trẻ em khuyết tật về vận động đề nghị khám phân loại, tổng số 17 cháu. Danh sách trẻ em bị tim bẩm sinh đề nghị khám sàng lọc, tổng số 7 cháu.

            Công tác Thương binh, liệt sĩ, người có công: Thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng người có công tổng số 1.452 xuất quà, số tiền 304.200.000 đồng . Lập danh sách chi trả trợ cấp cho 4.675 lượt người có công, tổng kinh phí 5,1 tỷ đồng. Lập danh sách cho 117 đối tượng người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà. Đề nghị tỉnh duyệt trợ cấp mai táng phí cho 55 đối tượng là thân nhân của Thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương từ trần.

Công tác giảm nghèo - việc làm: Tổng hợp kết quả thực hiện dự án giảm nghèo bền vững, phát triển đàn bò sinh sản tại 4 xã: Chấn Thịnh, Suối Quyền, Gia Hội, Sùng Đô. Tổng đàn 139 con, số hộ thụ hưởng dự án 61 hộ. Đề nghị bổ sung 634 thẻ BHYT cho đối tượng là người dân tộc thiểu số. Đề nghị sửa 38 thẻ BHYT cho đối tượng là người dân tộc thiểu số. Giải quyết việc làm cho 3.450 người, xuất khẩu lao động nước ngoài là 105 người.

Công tác Bảo trợ xã hội: Hiện phòng LĐ-TBXH đang quản lý và chi trả trợ cấp cho 3.132 đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí chi trả hàng tháng trên 600 triệu đồng. Đối tượng quản lý chi trả trợ cấp thường xuyên là 2034 đối tượng, Trợ cấp khó khăn đột xuất cho 6 hộ gia đình do thiên tai với số tiền 30 triệu đồng.  Tặng quà cho người nghèo, người cao tuổi tổng số 682 xuất, trị giá trên 87 triệu đồng.

4. Tình hình sắp xếp tổ chức, cơ quan chuyên môn cấp huyện.          

Tiếp tục quản lý tốt 13 phòng ban chuyên môn và 10 đơn vị sự nghiệp Nhà

nước thuộc UBND huyện quản lý, sắp xếp điều động cán bộ chuyên môn như sau:

            - Bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: 08 người.

            - Miễn nhiệm, điều động, bổ nhiệm Cán bộ quản lý trường học: 54 người.

- Điều động, tuyển dụng, miễn nhiệm, bổ nhiệm: 12 người.

- Bổ nhiệm lại: 01 người.

           5. Tình hình thực hiện cải cách tài chính công.

Tổng số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện quản lý có 10 đơn vị, số đơn vị thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập là 2 đơn vị;

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước là 12 đơn vị; thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính cho 89/89 đơn vị trường học, đảm bảo tự chủ 100% thực hiện theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái.

6. Những công việc liên quan đến công tác củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thẩm định hồ sơ và giải quyết cho cán bộ xã nghỉ hưu, nghỉ chờ, nghỉ thôi việc cho 13 cán bộ xã; giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi 06 trường hợp.

7. Công tác ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động ở cơ quan đơn vị.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan đơn vị nhìn chung đã được quan tâm, hầu hết các đơn vị đều có máy vi tính. Có một số cơ quan đã  ứng dụng phần mềm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Có kết nối mạng nội bộ cũng như mạng Internet để trao đổi thông tin nhanh giữa các cơ quan đơn vị.

Đầu tư trang thiết bị cho các xã, thị trấn thực hiện theo cơ chế một cửa như: Thị trấn NT Liên Sơn; Thị trấn NT Nghĩa Lộ; xã Cát Thịnh.

Triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000.

          8. Tình hình triển khai Chương trình hành động.

Uỷ ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2011.

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức về quan điểm, mục tiêu, nội dung và các giải pháp thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ công chức; sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ công chức; đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức; chính sách bảo đảm vật chất tinh thần cho cán bộ công chức; thực hiện chính sách thu hút cán bộ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và giải quyết kịp thời các sai sót trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ công chức, viên chức, cũng như trong việc thi hành công vụ. Định kỳ tổ chức đánh giá và phân loại chất lượng cán bộ để có cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng

 

 

cao nguồn lực cán bộ và kịp thời kiểm điểm những cán bộ yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ.

9. Nhận xét, đánh giá chung.

Công tác cải cách hành chính Nhà nước đã được các cấp uỷ, chính quyền và các ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

 Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức cá nhân với cơ quan Nhà nước. Tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi, thu hút được nhiều nguồn vốn về địa phương. Việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp huyện, quy định rõ chức năng nhiệm vụ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, không còn tình trạng trùng lặp hay bỏ sót nhiệm vụ.

Tài chính công được công khai, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước đã đi vào hoạt động có hiệu quả, đã làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu giúp việc của từng cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

* Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Là huyện vùng cao, chính sách ưu đãi của Nhà nước còn thấp, do đó chưa thu hút được cán bộ có trình độ cao, chuyên môn giỏi về công tác tại huyện, mặt khác cơ cấu chuyên môn còn thiếu và bất cập, nhất là trình độ đào tạo cơ bản chính quy, vì hiện nay chất lượng cán bộ chủ yếu là đào tạo tại chức.

            Chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP có nhiều điểm bổ sung, sửa đổi so với Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP trước đây.

*  Một số đề xuất, kiến nghị.

- Tăng nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất đối với bộ phận một cửa tại huyện và các xã, thị trấn.

- Tiếp tục có cơ chế chính sách như giảm tuổi nghỉ hưu khi có đơn xin nghỉ hưu để giải quyết đối với một số cán bộ có trình độ, năng lực hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu công việc, nhưng chưa đủ điều kiện giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của luật BHXH.

- Bổ sung tỷ lệ thích hợp biên chế công chức, công chức dự bị để có cơ sở sắp xếp cán bộ dôi dư khi chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, đồng thời thu hút, tuyển dụng, lựa chọn đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực vào công tác, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chuyên môn của huyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm củng cố kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước cấp huyện và chính quyền cơ sở cấp xã để đáp ứng với tình hình mới hiện nay.

 

II. Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2012.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và các Ban ngành của tỉnh, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn Huyện.

Thực hiện theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Tiếp tục củng cố, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Tiếp tục xem xét việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Tổ chức thi tuyển công chức xã, thị trấn.

Tiếp tục giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

3. Cải cách tài chính công.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái.

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong năm 2012 của huyện Văn Chấn./

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (B/c);

- TT. Huyện uỷ (B/c);

- TT.HĐND&UBND Huyện (B/c);

- Chánh, Phó VP, CVVP;

- Lưu: VT, NV.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Văn Mộc

Tệp đính kèm