Thông báo của UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĂN CHẤN                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số:  33  /KH-UBND                                               Văn Chấn, ngày  23  tháng 3 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới

Huyện Văn Chấn giai đoạn 2011-2015

 


Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 12/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái vê việc thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương  trình quốc gia về bình đẳng giới huyện Văn Chấn giai đoạn 2011-2015 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới, tiến tới bình đẳng giới thực chất, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1. Đối tượng: Các cơ quan nhà nước; các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội. Tổ chức chính trị -xã hội nghề nghiệp; các gia đình, công dân.

2. Phạm vi: Thực hiện chương trình trên phạm vi toàn huyện.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Dự án truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới (Dự án 1)

1.1 Mục tiêu: 60% cán bộ công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh các cấp, các cụm dân cư được tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

1.2 Các nội dung thực hiện Dự án: Tổ chức các lớp nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông; tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng; địa bàn dân cư; triển khai các cuộc khảo sát về nhận thức của xã hội về bình đẳng giới.

1.3 Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện, phòng Văn hoá-Thông tin, phòng Tư pháp, phòng Y tế, phòng Dân tộc, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong toàn huyện.

2. Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới (Dự án 2)

2.1 Mục tiêu của Dự án: 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ tham mưu và hoạch định chính sách, cán bộ làm công tác tư pháp ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương và đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới ở các thôn, bản, tổ dân phố được tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới; xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới và bộ chỉ số giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới.

2.2 Các nội dung thực hiện dự án:

- Tiểu Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới, cán bộ tham mưu hoạch định chính sách và cán bộ làm công tác pháp chế, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác bình đẳng giới theo kế hoạch.

2.3 Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ, Tư pháp, Tài chính-Kế hoạch, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, các cơ quan liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

3. Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ cán bộ các cấp, nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ (2016-2020) (Dự án 3)

3.1 Mục tiêu của dự án: Thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhằm giúp phụ nữ nâng cao năng lực tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ở địa phương; từng bước tạo nguồn các bộ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, cơ quan dân cử, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn đến năm 2020 để đạt được tiêu chí của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

3.2 Đối tượng của dự án: Nữ Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp; nữ cán bộ trong diện quy hoạch; người có trách nhiệm trong công tác hoạch định, tổ chức triển khai các chính sách tác động trực tiếp đến công tác cán bộ nữ.

3.3 Nội dung của Dự án

- Hỗ trợ ban đầu việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo; tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở, kiến nghị các biện pháp, chính sách có liên quan đến công tác đào tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan trong việc sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ nữ chủ chốt các cơ quan ở huyện và các địa phương; công tác chuẩn bị nhân sự cho các kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp và năng lực của đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch, vào các chức danh quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan quản ký nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; tạo nguồn tham gia các cấp uỷ Đảng, các cơ quan dân cử và tổ chức chính trị - xã hội.

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực về hoạt động bình đẳng giới cho đội ngũ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương.

3.4 Cơ quan thực hiện dự án:

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Dân tộc, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong toàn huyện.

4. Dự án hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực, ngành, vùng, dịa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng  giới (dự án 4)

4.1 Mục tiêu của Dự án:

Xây dựng và thí điểm thực hiện các loại mô hình nhằm can thiệp và giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới

4.2 Nội dung của Dự án

- Mô hình hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, khởi sự và phát triển doanh nghiệp, đào tạo nghề và kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ hỗ trợ phụ nữ khởi sự doanh nghiệp thông qua các hoạt động như cho mượn địa điểm, giúp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, cho vay vốn ưu đãi.

- Mô hình về ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; Xây dựng và triển khai hoạt động Câu lạc bộ ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới. Tư vấn phục hồi tâm lý cho người bị bạo lực. Hỗ trợ cho người bị bạo lực tiếp cận với các dịch vụ phòng, chống bạo lực, dịch vụ y tế, vui chơi giải trí, phúc lợi xã hội khác để hòa nhập cộng đồng, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức tập huấn cho tuyên truyền cho Trưởng thôn, bản, người có uy tín và người dân về bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động thăm quan học tập kinh nghiệm, tọa đàm rút kinh nghiệm triển khai và nhân rộng.

- Mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới tại một số xã vùng cao cho đồng bào dân tộc thiểu số; khảo sát đánh giá về tình trạng bất bình đẳng giới tại các xã miềm núi, vùng cao. Xây dựng thí điểm một số dịch vụ thông tin, tư vấn (tại các điểm bưu điện văn hóa xã, tại nhà người có uy tín tại thôn, bản) nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện bình đẳng giới tại một số dân tộc có phong tục tập quán ảnh hưởng trực tiếp đến bất bình đẳng giới (tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống). Xây dựng các sản phẩm truyền thống phù hợp với từng nhóm dân tộc để tuyên truyền thay đổi dần các phong tục tập quán, gây bất bình đẳng giới, tổ chức các hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm, tọa đàm rút kinh nghiệm triển khai và nhân rộng mô hình.

4.3 Cơ quan thực hiện dự án

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Dân tộc, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện và các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đưa các mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện hàng năm và từng thời kỳ. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới hàng năm, giữa kỳ và 5 năm của các cấp, các ngành, Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ về công tác bình đẳng giới.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân.

3. Thường xuyên thực hiện công tác  kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, tổ chức sơ kết, tổng kết, nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

4. Tranh thủ huy động nguồn lực từ nhà nước và cộng đồng, Thực hiện có hiệu quả nguồn tài chính cho các Dự án trong chương trình quốc gia về bình đẳng giới theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

V. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ các nguồn:

+ Ngân sách Trung ương từ Chương trình quốc gia về bình đằng giới.

+ Ngân sách hỗ trợ của địa phương hàng năm theo kế hoạch để thực hiện các mục tiêu của Chương trình quốc gia về bình đẳng giới.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa- Thông tin, phòng Tư pháp, phòng Nội vụ, Ban dân tộc, Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Phụ nữ, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động của Chương trình; thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

2. Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; xây dựng hệ thống dịch vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, thực hiện các hoạt động liên quan trong Chương trình theo quy định.

3. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện và đánh giá lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

4. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan xác định và bố trí đủ biên chế công chức làm công tác bình đằng giới theo quy định; chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động đã được phân công trong kế hoạch thực hiện chương trình.

5. Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ xã, thị trấn, trưởng thôn, bản, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

6. Phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ kinh phí cho các dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; hướng dẫn đưa các mục tiêu chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương.

Bố trí ngân sách địa phương cho các cơ quan để triển khai thực hiện chương trình theo quy định của luật ngân sách nhà nước. chủ trì hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án của chương trình; chủ trì phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng văn bản, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện chương trình.

7. Đài Truyền thanh – Truyền hình tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Phụ nữ và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, có kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình; tham gia giám sát việc thực hiện chương trình.

9. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về bình đẳng giới phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương; lồng ghép việc thực hiện chương trình này với các chương trình khác đạt hiệu quả; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình; định kỳ gửi báo cáo về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện./.

 

Nơi nhận:

- Sở Lao động – TB&XH;

- TT: Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;

- Ban Tổ chức Huyện uỷ;

- Ban Dân vận Huyện uỷ;

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện;

- Các cơ quan liên quan;

- UBND các xã, TT;

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thanh Xuân

 

 

Tệp đính kèm:
(Không có tệp đính kèm)
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4