Thông báo của UBND

        ỦY BAN NHÂN DÂN                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        HUYỆN VĂN CHẤN                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


     Số:  30   /KH - UBND                                                         Văn Chấn, ngày 13 tháng 3 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012

 

 


Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 -2015;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH - UBND ngày 05/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai hoạt động công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012; Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn ban hành Kế hoạch triển khai công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012 với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh mà ở đó tất cả trẻ em đều được bảo vệ. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Trợ giúp, phục hồi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, tạo cơ hội để trẻ em được tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển.

2. Mục tiêu cụ thể

- 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc giúp đỡ thường xuyên; trong đó có 90% trẻ em khuyết tật nặng. 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi được giúp đỡ, chăm sóc.

- 85% số xã, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em (XPPHTE); 55% số xã, thị trấn đạt xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em cấp huyện, xã đạt trên 230 triệu đồng; 31/31 xã, thị trấn xây dựng được quỹ Bảo trợ trẻ em.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Công tác chỉ đạo, tham mưu

Tham mưu, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020, Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, Chương trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015; kiểm điểm, đánh giá 8 năm thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc  và giáo dục trẻ em và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu BVCSTE năm 2012.

2. Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em

2.1 Dự án truyền thông, giáo dục và vận động xã hội

Thực hiện công tác truyền thông thường xuyên và các chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân các sự kiện quan trọng; tăng cường tổ chức các diễn đàn với sự tham gia của trẻ em nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em năm 2012; Tết thiếu nhi 1/6; dịp Hè … nhằm thúc đẩy sự thay đổi nhận thức và hành vi của toàn xã hội, sự tham gia của trẻ em đối với công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE).

Hỗ trợ xây dựng các bài viết, phóng sự, các thông điệp, chương trình, phát thanh cấp huyện, cấp cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngăn ngừa và kịp thời can thiệp khi xẩy ra các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; thực hiện các phóng sự về gương điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân, những người yêu trẻ, các địa phương trong việc thực hiện tốt công tác BVCSTE.

Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, nói chuyện chuyên đề cho cán bộ xã, thôn, bản tại các xã trọng điểm, nhằm tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tại gia đình, cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2.2 Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ các bộ làm công tác BVCSTE

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em từ cấp huyện, xã, thị trấn, đến thôn, bản. Qua đó, giúp cho cán bộ làm công tác BVCSTE có kỹ năng, phương pháp tiếp cận, làm việc với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng và trẻ em ở cộng đồng nói chung, đồng thời từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác BVCSTE các cấp, đặc biệt cấp xã và đội ngũ cộng tác viên, nhóm trẻ nòng cốt. Nội dung tập huấn tập trung vào 3 nhóm kiến thức chủ yếu: Kiến thức chung về công tác xã hội với trẻ em; Kỹ năng thực hành bảo vệ trẻ em theo những tiêu chuẩn tốt nhất; Kiến thức luật pháp, chính sách về quyền trẻ em; Quản lý nhà nước về BVCSTE. Công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. (Cụ thể tập huấn nâng cao năng lực cho đội  ngũ cán bộ làm công tác BVCSTE và đội ngũ cộng tác viên tại 03 xã Đại Lịch, Sơn A, Tú Lệ. dự kiến vào tháng 8/2012)

2.3 Dự án Xây dựng và nhân rộng các mô hình chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng.

Tiếp tục triển khai các hoạt động mô hình “Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng” tại 02 xã Thượng Bằng La và Phù Nham; mô hình “Cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia đình, chăm sóc thay thế và tư vấn cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng” tại 2 xã Sơn Thịnh và Cát Thịnh.

3. Hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp

Thực hiện hoạt động thăm hỏi động viên và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân các ngày Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu; Thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em bị thiên tai, tai nạn rủi ro đột xuất; hỗ trợ phẫu thuật cho các trường hợp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; cấp học bổng cho trẻ em con thương binh liệt sỹ, học sinh nghèo vượt khó học khá, giỏi và trẻ em khuyết tật; phối hợp, thực hiện các hoạt động phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em sứt môi, hở hàm ếch, trẻ em bị dị tật mắt và trẻ em bị khuyết tật khác; hỗ trợ các trường Tiểu học, trường mầm non ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch và trang thiết bị, đồ chơi…

4. Hoạt động xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, đặc biệt là các mục tiêu khó đạt, tập trung cho nhóm đối tượng ưu tiên và các địa bàn khó khăn.

Làm tốt công tác xây dựng điển hình; công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, các tiêu chí xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em.

5. Hoạt động điều tra, khảo sát, giám sát, thông tin, báo cáo

Tiến hành điều tra trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn  huyện đồng thời tiến hành lập cơ sở dữ liệu theo dõi. Tập huấn, hướng dẫn các xã, thị trấn lập phiếu theo dõi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tổng hợp dữ liệu về trẻ em trên phần mềm thông tin để phục vụ cho công tác quản lý và định hướng các hoạt động trọng tâm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

III. KINH PHÍ

Kinh phí cho hoạt động công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Từ nguồn vận động Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp cho các hoạt động về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động của Kế hoạch.

Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các ban, ngành, đoàn thể

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; tăng cường phối hợp thực hiện công tác truyền thông vận động xã hội; huy động nguồn lực; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em, các chế độ, chính sách dành cho trẻ em.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chỉ đạo các ngành đoàn thể tổ chức triển khai các hoạt động trên địa bàn, bổ sung ngân sách địa phương, nguồn vận động cộng đồng để hỗ trợ thực hiện các hoạt động, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp đối tượng và mở rộng mô hình can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng. Thực hiện sơ kết, tổng kết các mô hình thực hiện trên địa bàn.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở Lao động - TB&XH;

- TT: Huyện ủy, HĐND &UBND huyện;

- Các cơ quan liên quan;

- UBND các xã, TT;

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Xuân

 

Tệp đính kèm:
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4