Thông báo của UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN CHẤN

 


Số: 24  /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Văn Chấn, ngày  01 tháng 3  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2012

 

            Thực hiện Công văn số 45/SNV-CCVTLT ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2012 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào kho lưu trữ lịch sử của tỉnh.

            Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn xây dựng Kế hoạch phương hướng nhiệm vụ triển khai công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2012 trên địa bàn huyện Văn Chấn như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác Văn thư, Lưu trữ nhằm phát huy hiệu quả của công tác Văn thư, giá trị của tài liệu lưu trữ.

Từng bước hoàn thiện công tác Văn thư, Lưu trữ để phục vụ tốt hơn việc chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

Đảm bảo thực hiện có nề nếp, hiệu quả việc hình thành, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và xã hội.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Về phổ biến các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác văn

thư lưu trữ.

- Tổ chức tập huấn Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn.

- Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, thị trấn.

- Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Luật Lưu trữ đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

2. Về xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý công tác Văn thư, Lưu trữ.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ để tự rà soát và ban hành những văn bản sau:

- Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản;

- Lập danh mục hồ sơ cơ quan;

- Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử;

- Xây dựng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu;

- Lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ;

- Xây dựng quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ.

3.       Về nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ.

3.1   . Công tác Văn thư:

- Quản lý hoạt động Văn thư theo đúng Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Quy trình soạn thảo và ban hành các văn bản; các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.

- Quản lý văn bản đi đến theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14/3/2009 của Cục Văn thư, lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn văn bản đi, văn bản đến.

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác Văn thư, lưu trữ theo Quyết định số 13, 14/QĐ-BNV ngày 24/8/2001.

3.2. Công tác Lưu trữ.

- Ngày 01 tháng 7 năm 2012, Luật Lưu trữ có hiệu lực, theo đó, tài liệu lưu trữ lịch sử cấp huyện sẽ được giao nộp vào Lưu trữ tỉnh, vì vậy, UBND huyện giao cho Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn lưu trữ lịch sử đến hạn nộp lưu theo quy định để giao nộp theo kế hoạch của Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Tiếp tục triển khai hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, tiêu huỷ tài liệu hết giá trị theo quy định

- Các cơ quan, đơn vị tiến hành thống kê, bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ: Cần trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện thiết yếu để bảo quản an toàn tài liệu như phòng chống cháy nổ; máy điều hoà; máy hút ẩm, giá, tủ kê tài liệu…

- Tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu: Bố trí phòng đọc đủ điều kiện để phục vụ độc giả; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các công cụ tra cứu như mục lục hồ sơ, thẻ tra tìm tài liệu, lập sổ quản lý khai thác và sử dụng tài liệu; mở rộng các hình thức tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu như: Trả lời theo yêu cầu, công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ.

3.3. Về công tác tổ chức và đào tạo đội ngũ cán bộ Văn thư, lưu trữ.

Các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tiếp tục bố trí, sắp xếp, tuyển dụng mới cán bộ văn thư, lưu trữ có nghiệp vụ để đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Thực hiện chế độ tiền lương và chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.

Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Văn thư, lưu trữ các xã, thị trấn trình UBND huyện quyết định và tổ chức thực hiện. Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp thực hiện.

3.4. Về ứng dụng công nghệ thông tin.

Tổ chức triển khai áp dụng phần mềm chuẩn hoá thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV được quy định tại Quyết định số 3662/QĐ-BNV ngày 13/10/2011 của Bộ Nội vụ cho các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn theo kế hoạch của Sở Nội vụ.

3.5. Về chế độ báo cáo.

Các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp theo Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác Văn thư, lưu trữ.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc nguồn nộp lưu vào kho lưu trữ huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

2. Giao cho phòng Nội vụ:

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, đảm bảo đúng mục đích yêu cầu và thời gian tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- TT: HĐND, UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần văn Mộc

 

Tệp đính kèm:
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4