TỔ CHỨC BỘ MÁY  

 CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

    1.       Văn phòng HĐND, UBND huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A.

Điện thoại: 0293834181.

Fax: 0293835454.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, tổng hợp cho UBND huyện về hoạt động của UBND huyện; tham mưu, giúp UBND huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin dịch vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND huyện.

Chánh văn phòng : Trần Đình Trọng

Điện thoại: 0292202271.

2.       Phòng Nội vụ huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293834396

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức Phi Chính Phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

Trưởng phòng : Lê Văn Trường

Điện thoại: 0293834396

3.       Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293834202

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất, tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ

Trưởng phòng : Lê Tiến Dũng

Điện thoại: 0293835857

4.       Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293834210

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chông tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Trưởng phòng : Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: 0293834210

5.       Thanh tra huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293834484

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nạim tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra : Đinh Mạnh Thắng

Điện thoại: 0293834484

6.       Phòng Y tế huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293836318

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân. gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

Trưởng phòng : Trần Thị Hợp

Điện thoại: 0293836318

7.       Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293834137

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản, kế hoạch đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Trưởng phòng : Nguyễn Bích Thảo

Điện thoại: 0293834893

8.       Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293834118

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn liền với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

Trưởng phòng : Khổng Giang Lam

Điện thoại: 0293834091

9.       Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293834110

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cất văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trưởng phòng : Phạm Xuân Sơn

Điện thoại: 0293834034

10.    Phòng Văn hóa và thông tin huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố I thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293834170

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo trí; xuất bản.

Trưởng phòng : Nguyễn Anh Tiến

Điện thoại: 0293834839

11.    Phòng Tư pháp huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293836424

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

Trưởng phòng : Đỗ Trần Ngọc

Điện thoại: 0293836424

12.    Phòng Kinh tế  và Hạ tầng huyện Văn Yên

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293834392

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; giao thông; khoa học công nghệ; hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên; cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị.

Trưởng phòng : Lưu Trung Kiên

Điện thoại: 0293836990

13. Phòng Dân Tộc

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0293834231

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Văn Yên, tham mưu giúp việc Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc và tổ chức triển khai, thực hiện một số chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

            Trưởng phòng: Lý Văn Ngọc

            Điện thoại: 0293834231