Thông báo của UBND

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012

 

      Trong những năm qua, công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em của huyện Yên Bình đã được quan tâm, đầu tư về mọi mặt, nhờ đó cuộc sống và các quyền của trẻ em được thực hiện tốt hơn. Thực hiện kế hoạch số: 42/KH-UBND ngày 04/4/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai “ Tháng hành động vì trẻ em” năm 2012,Uỷ ban nhân dân huyện Yên Bình xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động Vì trẻ em” năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là các nhà quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại trẻ em;

Thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

            II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

Các hoạt động của Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012  hướng vào chủ đề  "Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em", cụ thể như sau:

1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại các cấp

- Thời gian: Tuần thứ 4 của tháng 5 năm 2012.

- Địa điểm:

+ Phát động điểm: Phát động tại xã Xuân Lai.

+ Các xã, thị trấn chủ động chọn địa điểm phát động tại địa phương.

- Thành phần tham dự:

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và trẻ em của địa phương.

- Nội dung chính của Lễ phát động: chỉ đạo cấp ủy Đảng; Ủy ban Nhân dân; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị và trẻ em ở địa phương đối với việc xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em, cam kết xây dựng một xã hội không bạo lực, không có hành vi xâm hại trẻ em, lên án các hành vi ngược đãi, xâm hại trẻ em.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, khởi công xây dựng công trình cho trẻ em, tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức diễn đàn cho trẻ em nhằm tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực và xâm hại, lồng ghép hoạt động thi trắc nghiệm “Tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ trẻ em”…

2. Các hoạt động tuyên truyền

- Tăng cường tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông đại chúng với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”, về Lễ phát động và hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012; về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý về việc tạo cơ hội cho mọi trẻ em được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh để phát triển và các hoạt động trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong giai đoạn mới;

          - Nội dung tuyên truyền: Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Quyết định số 267/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH, ngày 06/05/2011của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn cho trẻ em; Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; chính sách quốc gia về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; các văn bản chỉ đạo của địa phương về những vấn đề này; Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH quy định ngày 16/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Quy trình can thiệp trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục...

          - Các hình thức tuyên truyền: Trên các phương tiện thông tin đại chúng; tận dụng thế mạnh của từng loại hình thông tin, đặc biệt ở cấp cơ sở như truyền thanh, bản tin, khẩu hiệu, panô, áp phích, sinh hoạt nhóm, diễn đàn trẻ em...

          - Các khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012

(có phụ lục kèm theo)

3. Tổ chức các hoạt động:

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em trong “Tháng hành động vì trẻ em” và trong mùa hè, đặc biệt là dịp Tết Thiếu nhi 1/6.

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em ở các cấp kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em, khởi công công trình phúc lợi cho trẻ em, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em; triển khai các hoạt động tặng quà, trao học bổng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; vận động tổ chức, cá nhân đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em khó khăn.

- Tổ chức diễn đàn cho trẻ em cấp tỉnh phù hợp với chủ đề  Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”.

          - Giáo dục cho trẻ em kỹ năng biết tự bảo vệ mình, tránh xa các nguy cơ bị lợi dụng về lao động, bị xâm hại, biết tự phòng tránh tai nạn thương tích và có kiến thức, kỹ năng để thực hiện quyền tham gia, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội, bày tỏ ý kiến phù hợp với lứa tuổi.

         - Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa trẻ em bình thường và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để tăng cường sự tự tin, hỗ trợ các em hòa nhập cộng đồng.

4. Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp hoặc ủng hộ để xây dựng các công trình phúc lợi, đặc biệt là xây dựng điểm vui chơi giải trí; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học…. tổ chức tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thành tích cao trong học tập, hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật...

Đẩy mạnh công tác vận động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em các cấp; phát động đợt cao điểm ủng hộ quỹ trong thời gian tháng hành động vì trẻ em.  

5. Giám sát và tổng kết việc thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em

- Tăng cường giám sát hoạt động Tháng hành động vì trẻ em các cấp.

- Đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng hành động Vì trẻ em.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng  Lao động - Thương binh & Xã hội huyện:

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em, có trách nhiệm:

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động xã hội; tổ chức diễn đàn quyền trẻ em, triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật và kiến thức về bảo vệ trẻ em trên phạm vi toàn huyện.

- Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai Tháng hành động vì trẻ em phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức lễ phát động điểm “Tháng hành động Vì trẻ em” của huyện.

- Triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là các chiến dịch phòng chống đuối nước trẻ em trước kỳ nghỉ hè.

- Xây dựng kế hoạch vận động và tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện và triển khai chương trình hoạt động của quỹ.

- Xây dựng Chương trình mời các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm, động viên, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và tham dự ngày Tết thiếu nhi 1/6.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tổng hợp báo cáo, tổng kết Tháng hành động vì trẻ em năm 2012 gửi Thường trực UBND huyện trước ngày 10/7/2012.

2.  Phòng Văn hóa – Thông tin huyện:

 - Chủ trì phối hợp với Huyện đoàn hướng dẫn, tổ chức các hoạt động giải trí vui chơi, sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các diễn đàn, buổi tọa đàm, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tham gia cho trẻ em trong dịp hè. 

- Lồng ghép các hoạt động "Ngày Gia đình Việt Nam" trong Tháng hành động vì trẻ em; Kiểm điểm, đánh giá hoạt động "Ngày Gia đình Việt Nam" theo tinh thần Chỉ thị 55 - CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực trên phạm vi trong toàn huyện.

- Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư, cải tạo nâng cấp các phòng học cho trẻ em trong dịp hè để chuẩn bị cho năm học mới. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển giáo dục Mầm non huyện Yên Bình giai đoạn 2011-2015.

 - Thực hiện các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tham gia, các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp nghỉ hè.

4. Phòng Y tế huyện:

- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ trẻ em: tiêm phòng đầy đủ các loại Vacxin đúng độ tuổi, uống Vitamine A vào dịp cao điểm của Tháng hành động vì trẻ em là ngày 1/6 - “Ngày Vi chất dinh dưỡng cho trẻ em”.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng "Cộng đồng an toàn" và "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh: Tổ chức các đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con gia đình chính sách ...

5. Các ngành, đoàn thể khác:

u cầu Công an huyện, phòng Tư pháp, phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh - Truyền hình, phòng Dân tộc,  chi Cục Thống kê,  đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các Đoàn thể thành viên căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; thực hiện công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tạo điều kiện cho trẻ em thiệt thòi có cơ hội được giao lưu, hòa nhập; phát hiện, ngăn ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, ngược đãi; Tham gia vận động, xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Đề nghị Huyện đoàn chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động đội thanh niên tình nguyện bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các xã,  thị trấn làm nòng cốt để triển khai tháng hành động vì trẻ em ở cơ sở.

6. Các đồng chí thủ trưởng, đơn vị được huyện uỷ phân công theo dõi các xã, thị trấn có kế hoạch giúp đỡ các xã, thị trấn mình theo dõi triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2012; tuỳ theo khả năng có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.    

7. Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn:

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương, cơ sở; tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, bức xúc trong thực tế về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí thực hiện phong trào "Xã phường phù hợp với trẻ em"; xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã, thị trấn; tổ chức các hoạt động tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực xây dựng công trình phúc lợi thiết thực và hiệu quả cho trẻ em ở các vùng khó khăn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” huyện Yên Bình năm 2012. Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình giao cho các ngành, các xã, thị trấn và các Đoàn thể triển khai thực hiện; giao cho phòng Lao động - Thương binh &XH chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND huyện  theo qui định./.

                                                                  KT.CHỦ TỊCH

                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                           (đã ký)

 

                                                                   Phùng Đình Lai

Tệp đính kèm:
(Không có tệp đính kèm)
Thông báo khác:
Trang:      1  2  3  4