Tổ chức bộ máy  
     

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Địa chỉ

Phường Yên Ninh – Thành phố Yên Bái

Điện thoại

029.3.852.387

Email ubnd.tp@yenbai.gov.vn

 

  THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lĩnh vực phụ trách

1

Ngô Hạnh  Phúc

Ủy viên BCH Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND

029.3.862.764

Phụ trách chung

2

Nguyễn Thị Lan

Phó Chủ tịch TT. UBND

029.3.862.763

Văn hóa xã hội

3

Hoàng Quốc Cường

Phó Chủ tịch UBND

029.3.814.130

Kinh tế, TMDL, ... 

4

Trần Xuân Thủy

Phó Chủ tịch UBND

029.3.852.671

QLĐT, TNMT