Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Báo cáo kết quả hoạt động

 Tệp đính kèm

Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tội phạm

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Số :  39/BC-STTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


         Yên Bái, ngày  29  tháng 06 năm 2010

 

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai  thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP

của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm

giai đoạn 1998 - 2010

 

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 – 2010. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm như sau:

I.TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện trong nội bộ cơ quan.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 10/04/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái với chức năng thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí - xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Tổ chức bộ máy của Sở hiện nay có 6 phòng, bộ phận và một đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm các phòng: Bưu chính – Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí – Xuất bản, Thanh tra, Văn phòng, bộ phận Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông với tổng số 53 cán bộ, công chức, viên chức. Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 18 đảng viên, Chi đoàn có 35 đoàn viên và tổ chức Công đoàn có 50 đoàn viên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngay sau khi được thành lập, Sở Thông tin và Truyền thông đã lồng ghép quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia, phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 – 2010 cùng các văn bản hướng dẫn của cấp trên về phòng, chống tội phạm trong các hội nghị; tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ sở phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đơn vị, qua đó thường xuyên theo dõi, rà soát để chủ động phát hiện các biểu hiện vi phạm pháp luật, kịp thời có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, Chi bộ đều lấy ý kiến của cấp ủy nơi cư trú, đồng thời, triển khai đúng quy định của Đảng về công tác tự phê bình và phê bình đối với đảng viên, đồng thời, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt việc đánh giá, bình xét thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với việc thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống tham nhũng, tháng 6 năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã chính thức ký kết chương trình phối hợp với Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.

Do triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia, phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 – 2010 cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nên trong hơn 2 năm qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông đều chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có trường hợp mắc các tệ nạn xã hội.

2. Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

Từ năm 2008 đến nay, hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều xây dựng các kế hoạch tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng Đề án “Tuyên truyền phòng, chống ma túy đến năm 2010” trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; biên tập, xuất bản các tài liệu “Một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm”, “Một số nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã, phường, thị trấn” giúp các Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác phòng, chống tội phạm, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2009, Sở đã tham gia đóng góp ý kiến vào Thông tư liên tịch hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên Đài Phát thanh, Đài truyền hình, Đài Phát thanh – Truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế phối hợp xây dựng.

Từ khi được thành lập đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 21 văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh, các bản tin, trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về: Phòng, chống tội phạm trọng tâm là các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, thương mại; Đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường; Đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS; Chỉ thị số 21 – CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu năm 2009, Tết Nguyên Đán Canh Dần 2010; Đợt tổng rà soát người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Đợt cao điểm trấn áp tội phạm năm 2010; Tuyên truyền thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”; Phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông còn tổ chức 01 hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị, thành phố; tiến hành 02 cuộc kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, tuyên truyền phòng chống tội phạm của các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh và 01 cuộc kiểm tra, giám sát huyện Mù Cang Chải là địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách công tác phòng chống HIV/AIDS; tham gia đầy đủ các hội nghị liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm do Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan tổ chức. Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hàng năm; kết quả tuyên truyền đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2008; kết quả một năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 23/5/2008 của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2009; thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2004-2009.

II. KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

Thực hiện hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, từ năm 2008 đến nay, các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan thường trú, đại diện các báo Trung ương trên địa bàn tỉnh, các bản tin, trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở đã  tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần thực hiện thắng lợi các kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia, phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 – 2010. Kết quả cụ thể như sau:

1. Các cơ quan báo chí địa phương:

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã dành nhiều diện tích, thời lượng, tần suất để đăng tải các tin, bài, phóng sự cùng với các văn bản pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có nhiều tác phẩm tuyên truyền về những mô hình mẫu, những tập thể, cá nhân, dòng họ thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Báo Yên Bái với 3 ấn phẩm báo chí là: Báo Yên Bái thời sự, phát hành 4 số/tuần; Báo Yên Bái vùng cao, phát hành 2 số/tháng và Báo Yên Bái điện tử đã mở rộng diện tích các chuyên trang, chuyên mục; cập nhật kịp thời các thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc duy trì chuyên trang, chuyên mục “An ninh xã hội; Quốc phòng – An ninh; An toàn giao thông; Pháp luật” với những thông tin về sự kiện, vấn đề, câu chuyện pháp luật  đang được dư luận xã hội quan tâm, Báo Yên Bái còn chủ động xây dựng kế hoạch và phân công phóng viên đi cơ sở thu thập thông tin, số liệu phản ánh sâu sắc về thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở từng địa phương và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh với nhiều tác phẩm báo chí tiêu biểu như: Đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy; Bắt giữ 3 vụ án ma túy lớn; Chống buôn lậu trên tuyến đường sắt cần có sự phối hợp, kết hợp của nhiều ngành; Đại Phác xây dựng mô hình dòng họ tự quản về An ninh trật tự; Trạm Tấu triệt phá cây thuốc phiện góp phần động viên khích lệ, giúp các địa phương, tập thể, cá nhân trao đổi kinh nghiệm, tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở. Tham gia tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, từ năm 2008 đến nay, Báo Yên Bái đã đăng tải trên 400 tin, bài, phóng sự và gần 240 ảnh trên báo Yên Bái thời sự; trên 96 tin, bài và 90 ảnh trên báo Yên Bái vùng cao; hơn 500 tác phẩm trên báo Yên Bái điện tử.

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan không ngừng nâng cao chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: “An ninh Yên Bái; Quốc phòng toàn dân; Văn bản luật mới; Pháp luật với cuộc sống” trên cả hai loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình và trên website: Yenbaitv.org.vn, đồng thời, chú trọng khai thác tư liệu, thông tin tuyên truyền về các sự kiện, vấn đề có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phát sóng trong chương trình thời sự, qua đó đã giúp cho nhận thức về pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu. Một số tác phẩm có tác dụng tích cực là: Công tác triệt phá cây thuốc phiện ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải; Tình hình tố giác hoạt động tội phạm của nhân dân thành phố Yên Bái; thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình, Trấn Yên; Công an tỉnh bắt giữ số lượng lớn quả, lá, thân, rễ cây thuốc phiện; Lực lượng cảnh sát hình sự với công tác phòng, chống tội phạm. Các tác phẩm báo chí viết về đề tài phòng, chống tội phạm đều được Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cập nhật lên trên trang Web: YenBaitv.org.vn phục vụ người truy cập trong và ngoài tỉnh và biên dịch sang tiếng dân tộc phát sóng trên chương trình phát thanh Thái, Dao, Mông và cộng tác với chương trình VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã sản xuất và phát sóng tổng số 197 tin, bài, phóng sự về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; duy trì chuyên mục “An ninh Yên Bái”, “Pháp luật với cuộc sống”, “Văn bản luật mới” với trên 625 tin, bài, phóng sự và trên 500 văn bản luật đề cập đến công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Cùng với kết quả tuyên truyền trên, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã thường xuyên tiếp nhận ý kiến của độc giả, khán thính giả để phối hợp với các cơ quan chức năng trả lời, phát hiện, ngăn chặn và tiến hành điều tra, truy tố, xét xử các vụ vi phạm pháp luật ở địa phương theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái.

Ban biên tập Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái và Ban biên tập Website Sở Thông tin & Truyền thông và các trang thành viên đã thường xuyên đăng tải các tin, bài viết tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh và Trung ương về nội dung phòng, chống tội phạm. Từ tháng 8/2009 đến nay, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh đã đăng tải 1.050 tin, bài, ảnh phản ánh về đề tài này; 916 văn bản quy phạm pháp luật trong đó có hơn 42 văn bản về phòng, chống tội phạm; 60 văn bản chỉ đạo của tỉnh trong đó 7 văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Website Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng tải trên 62 tác phẩm, tin, bài phản ánh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

3. Các cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh:

            Cùng với việc phản ánh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương, các cơ quan thường trú, đại diện các báo trung ương trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên đi cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố để khai thác tư liệu đồng thời cập nhật thông tin một cách chính xác, kịp thời về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

               Đại diện Báo nhân dân trong hơn 2 năm qua đã đưa gần 75 tin, bài ảnh về công tác phòng, chống và trấn áp tội phạm. Thường xuyên phối hợp với phòng PC14, PC17 Công an tỉnh thông tin mọi hoạt động và biện pháp phòng, chống tội phạm để kịp thời viết tin, bài đăng tải trên báo Nhân dân, trong đó có một số bài tiêu biểu góp phần không nhỏ vào kết quả phòng chống tội phạm của tỉnh như: Sai phạm trong hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng đường cao tốc Yên Bái; Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tiêu hủy hàng hóa nhập lậu; Kiểm Lâm Yên Bái thu giữ trên 740 khối gỗ vi phạm lâm luật …

            Phân xã Thông tấn xã Việt Nam đã chuyển về Tổng xã trên 30 tin, bài phản ánh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có một số tác phẩm tiêu biểu viết về chủ đề này được các cấp lãnh đạo và dư luận xã hội quan tâm như: Yên Bái: Nỗ lực xóa bỏ cây thuốc phiện; Yên Bái: Nghiêm cấm các sản phẩm “ chế ” từ cây thuốc phiện; Bắt giữ khối lượng lớn rượu “138”; Nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện tại hai huyện nghèo tăng cao; Gian truân những người lính trên mặt trận phòng, chống ma túy; Trạm Tấu: Nỗ lực xóa “di chứng” từ “quá khứ trắng”…

            Đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Yên Bái cũng đã tích cực đi thực tế cơ sở khai thác tư liệu sáng tạo được nhiều tác phẩm phản ánh về tình hình an ninh trật tự ở nông thôn, công tác phòng chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

            4. Phòng Văn hóa -  Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:

             Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó đã chú trọng lồng ghép với các đợt thông tin lưu động, các buổi nói chuyện chuyên đề tại các trường học và các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng Văn hóa – Thông tin đã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; tham gia các đoàn liên ngành thanh, kiểm tra các điểm kinh doanh văn hóa phẩm, internet, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, đồng thời, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành.

            Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Yên Bái, các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên là các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong thời gian qua.

            5. Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố:

Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo đội ngũ phóng viên, cộng tác viên bám sát cơ sở, thu thập tài liệu viết các tác phẩm báo chí nêu gương người tốt – việc tốt, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thường xuyên thông tin về các chính sách của Đảng, các quy định của Nhà nước, phản ánh về thực trạng và các giải pháp, kết quả thực hiện công tác  đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn phát sóng trong các chương trình phát thanh hàng ngày và cộng tác với Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái.

Đài Truyền thanh thành phố Yên Bái từ năm 2008 đến nay thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên mục: An ninh tổ quốc, xây dựng 9 phóng sự, 18 tin phát trên sóng truyền hình tỉnh Yên Bái và thực hiện 11 bài, 18 tin đăng trên Bản tin Thành phố Yên Bái; Đài TT-TH huyện Yên Bình xây dựng 67 chuyên mục và nhiều tác phẩm phát thanh về phòng, chống tội phạm; Đài TT-TH huyện Trấn Yên biên tập và phát 80 tin, bài, phóng sự về phòng, chống tội phạm, thường xuyên viết các tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt về các nội dung liên quan; Đài TT-TH huyện Văn Chấn đăng tải gần 100 tin, bài tuyên truyền về phòng, chống các loại tội phạm với 70% số hộ được nghe; Đài TT-TH thị xã Nghĩa Lộ duy trì đều đặn chuyên mục “Đời sống pháp luật” trên sóng phát thanh 1 tuần/lần; Đài TT-TH huyện Lục Yên tăng số lượng chuyên mục “An ninh quốc phòng” từ 2 lên 4 sô/tháng; Đài TT-TH các huyện Văn Yên, Mù Cang Chải và Trạm Tấu đều đã chú trọng thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời, duy trì chuyên mục liên quan đến công tác đầu tranh phòng chống tội phạm trong chương trình phát thanh địa phương.

            6. Hệ thống truyền thanh cơ sở và các bản tin, trang thông tin điện tử trên intrnet:

Hệ thống truyền thanh cơ sở đã tiếp sóng đầy đủ các chương trình phát thanh của Đài tỉnh và Đài cấp huyện, đồng thời, chủ động thông tin nội dung các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm của các cấp, các ngành và của địa phương giúp cho tầng lớp nhân dân địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ngay trong gia đình và ở thôn, bản, tổ dân phố.

Các bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền các hoạt động phòng, chống tội phạm của ngành, địa phương, giới thiệu về  gương sáng tiêu biểu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nội bộ đơn vị, góp phần quan trọng để đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc do ngành công an phát động.

            III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

            Công tác thông tin tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm đã triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kiềm chế được sự gia tăng tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm còn một số mặt hạn chế cần khắc phục đó là: Số lượng tác phẩm báo chí đề cập đến chủ đề này nhiều nhưng còn dàn trải về nội dung, chưa đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm để các đơn vị, địa phương học tập, nhân rộng trên địa bàn; vẫn còn một số tác phẩm đăng tải, phát sóng chưa kịp thời hoặc chưa đúng thời điểm dẫn đến hạn chế về hiệu quả; các chuyên mục liên quan đến công tác phòng chống tội phạm của một số cơ quan thông tin đại chúng chậm đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức nên chưa thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân… Nguyên nhân là do nguồn kinh phí hạn hẹp; một số cơ quan thông tin đại chúng chưa nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống tội phạm; sự phối hợp giữa cơ quan báo chí, thông tin đại chúng với các cơ quan chức năng chưa đồng bộ và thường xuyên, liên tục…

            IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM  TRONG THỜI GIAN TỚI

            Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm trong nội bộ ngành thông tin và truyền thông, góp phần đẩy mạnh công tác này trên địa bàn toàn tỉnh, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

- Thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tăng cường phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.

            - Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt việc cung cấp thông tin giúp cho báo chí tiếp cận, khai thác các nguồn tin chính xác, trung thực, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng thời kỳ, giai đoạn.

            - Chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng giới thiệu sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; thường xuyên thông tin về các vụ việc vi phạm pháp luật cùng với kết quả phòng, chống tội phạm của các cấp, các ngành; biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng, đăng tải, phát sóng các thông điệp phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

            - Hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền lồng ghép các nội dung về phòng, chống tội phạm với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời, tích cực nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức các chuyên trang, chuyên mục có liên quan đến công tác phòng, chống tội nhằm thu hút sự chú ý, giúp các tầng lớp nhân dân dễ tiếp nhận thông tin và chuyển đổi hành vi một cách tích cực hơn.

            - Theo dõi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-BTTTT ngày 02/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông để các thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo tính chính xác, trung thực, có tác động sâu sắc trong dư luận xã hội.

            - Tổng hợp, xuất bản, phát hành các tài liệu có liên quan, đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để các cơ quan báo chí, hệ thống phát thanh truyền hình, các bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp, các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

            Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh:

            - Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.    

            - Ban hành cơ chế, chính sách về tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục và tổ chức các cuộc thi viết về đề tài phòng chống tội phạm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân địa phương.

            Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Đ/C Phạm Thị Thanh Trà – PCTUBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;

- TT Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Công an tỉnh);

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VP,QLBCXB./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn

 

 

Tệp đính kèm