Tổ chức bộ máy  

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Thông tin lãnh đạo

    + Họ và tên: Trần Xuân Hưng

    + Chức vụ: Giám đốc Sở

    + Điện thoại: 0293.852.767.

    + Email: txhung@yenbai.edu.vn

    + Lĩnh vực quản lý:

    + Ảnh

2. Sơ đồ tổ chức bộ máy :

Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc

1. Văn phòng Sở

 +Tên phòng: Văn phòng Sở

 + Thông tin lãnh đạo phòng:

        - Họ tên: Đoàn Thị Hà

        - Chức vụ: Chánh văn phòng

        - Điện thoại: 0293.859.599

        - Email: doanha@yenbai.edu.vn

      + Điện thoại liên hệ: 0293.859.599

2. Phòng Tổ chức cán bộ

    +Tên phòng: Phòng Tổ chức cán bộ

    + Thông tin lãnh đạo phòng:

        - Họ tên: Đào Anh Tuấn

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.853.565

        - Email: datuan@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.853.565

3. Thanh tra Sở

 +Tên phòng: Thanh tra Sở

 + Thông tin lãnh đạo phòng:

        - Họ tên: Dương Văn Bắc

        - Chức vụ: Chánh thanh tra

        - Điện thoại: 0293.853.732

        - Email: doanha@yenbai.edu.vn

      + Điện thoại liên hệ: 0293.853.732

4. Phòng Kế hoạch-Tài chính và Công nghệ thông tin

+Tên phòng: Phòng Kế hoạch-Tài chính

+ Thông tin lãnh đạo phòng:

        - Họ tên: Luyện Hữu Chung

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.859.616

        - Email: lhchung@yenbai.edu.vn

+ Điện thoại liên hệ: 0293.852.564.

5. Phòng Giáo dục trung học

    +Tên phòng: Phòng Giáo dục trung học

    + Thông tin lãnh đạo phòng:

        - Họ tên: Hoàng Văn Trường

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.850.144

        - Email: hvtruong@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.853.731

6. Phòng Giáo dục tiểu học

 + Tên phòng: Phòng Giáo dục tiểu học

 + Thông tin lãnh đạo phòng:

        - Họ tên: Lê Văn Sơn

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.853.735

        - Email: lvson@yenbai.edu.vn

    + Điện thoại liên hệ: 0293.853.735

7. Phòng Giáo dục mầm non

 +Tên phòng: Phòng Giáo dục mầm non

 + Thông tin lãnh đạo phòng:

        - Họ tên: Nguyễn Thị Minh Tâm

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.853.730

        - Email: ntminhtam@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.853.730

8. Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và thường xuyên

+Tên phòng: Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và thường xuyên

     + Thông tin lãnh đạo phòng:

        - Họ tên: Nguyễn Văn Du

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.853.733

        - Email: ntminhtam@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.853.733

9. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

     +Tên phòng: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

     + Thông tin lãnh đạo phòng:

        - Họ tên: Lê Văn Đức

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.851.822

        - Email: lvduc@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.851.822

Văn bản của đơn vị:

-      Văn bản của Bộ

-      Văn bản của Sở

Các thủ tục hành chính:

-       Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

-       Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng chứng chỉ

-      Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

-      Thủ tục cấp Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

-      Thủ tục cấp Bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông

-      Thủ tục xin học lại đầu cấp trung học phổ thông

-      Thủ tục xin học lại tại trường khác

-      Đóng lại dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ

-      Cử tuyển vào phổ thông dân tộc nội trú