Tổ chức bộ máy  

TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. Thông tin lãnh đạo

1. Giám đốc: Trần Xuân Hưng

+ Điện thoại: 0293.852.767.

+ Email: txhung@yenbai.edu.vn               

2. Phó Giám đốc: Đặng Quang Khánh

3. Phó Giám đốc : Hà Thị Minh Lý

4. Phó Giám đốc : Luyện Hữu Chung

II . Sơ đồ tổ chức bộ máy :

Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc

1. Văn phòng Sở

        - Họ tên: Lê Quốc Toản

        - Chức vụ: Chánh văn phòng

        - Điện thoại: 0293.859.599

        - Email: lqtoan@yenbai.edu.vn

      + Điện thoại liên hệ: 0293.859.599

2. Phòng Tổ chức cán bộ

        - Họ tên: Đào Anh Tuấn

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.853.565

        - Email: datuan@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.853.565

3. Thanh tra Sở

        - Họ tên: Đinh Thị Hà

        - Chức vụ: Chánh thanh tra

        - Điện thoại: 0293.853.732

        - Email: dtha@yenbai.edu.vn

      + Điện thoại liên hệ: 0293.853.732

4. Phòng Kế hoạch-Tài chính và Công nghệ thông tin

        - Họ tên: Luyện Hữu Chung

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.859.616

        - Email: lhchung@yenbai.edu.vn

+ Điện thoại liên hệ: 0293.852.564.

5. Phòng Giáo dục trung học

        - Họ tên: Hoàng Văn Trường

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.850.144

        - Email: hvtruong@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.853.731

6. Phòng Giáo dục tiểu học

    - Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.853.735

        - Email: nthang@yenbai.edu.vn

    + Điện thoại liên hệ: 0293.853.735

7. Phòng Giáo dục mầm non

        - Họ tên: Đoàn Thị Hà

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.853.730

        - Email: doanha@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.853.730

8. Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và thường xuyên

        - Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.853.733

        - Email: phonggdcn_tx@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.853.733

9. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

        - Họ tên: Vũ Thị Kim Châm

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại: 0293.851.822

        - Email: phongkt_kdcl@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.851.822

10. Phòng Giáo dục dân tộc và công tác học sinh – sinh viên

        - Họ tên: Dương Văn Bắc

        - Chức vụ: Trưởng phòng

        - Điện thoại:

        - Email: dvbac@yenbai.edu.vn

     + Điện thoại liên hệ: 0293.851.822