Giới thiệu chung  

Tên cơ quan

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Tên giao dịch quốc tế

Department of Planning and Investment of Yen Bai Province

Địa chỉ liên hệ

Đường Yên Ninh – Phường Đồng Tâm – Thành phố Yên Bái  – Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

029.3852.409

Fax

029.3851.626

Email

sokehoachdautu@yenbai.gov.vn