Tổ chức bộ máy  

I. Bộ máy và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái gồm:

 1. Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn;

8. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;

 2. Chi cục Kiểm lâm;

 9. Trung tâm Khuyến nông;

 3. Chi cục Thuỷ lợi;

 10. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi;

 4. Chi cục Phát triển nông thôn;

 11. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 5. Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

 12. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu;

 6. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

 13. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải.

 7. Chi cục Thủy sản;

 14. Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng.

II. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Giám đốc:

Ông Trần Thế Hùng - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

- Số điện thoại: 0293.852.422

- Lĩnh vực phân công quản lý: Chỉ đạo điều hành chung các lĩnh vực quản lý  của ngành.

2. Các Phó giám đốc:

Ông Trần Đức Lâm: 

Số điện thoại cơ quan: 0293.892.231 

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách Khối nông nghiệp. trực tiếp phụ trách các chi cục: Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; các trung tâm; Khuyến nông; Giống cây trồng, vật nuôi.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân: 

- Số điện thoại cơ quan: 0293.852.287

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách Khối Thuỷ lợi. Trực tiếp phụ trách Chi cục Thuỷ lợi và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Ông Mai Mộng Tuân: 

+ Số điện thoại cơ quan: 0293.852.860

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực Phát triển nông thôn, trực tiếp phụ trách Chi cục Phát triển nông thôn, chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Ông Nguyễn Phúc Cường: 

+ Số điện thoại cơ quan: 0293.852.941

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp, phụ trách Chi cục Kiểm lâm, Ban QL rừng PH Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2012-2015. Phụ trách các chương trình 135, 138; chỉ đạo công tác vùng cao; chỉ đạo, thẩm định các dự án, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách, theo dõi các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

III. Các phòng chuyên môn  thuộc Sở:

1. Văn phòng:

* Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Thái Bình

+ Số điện thoại cơ quan:

+ Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

* Các Phó chánh Văn phòng:

- Ông Nguyễn Xuân Huy

+ Phụ trách công tác cải cách hành chính; Tổng hợp; Bộ phận Lái xe, bảo vệ.

- Bà Ngô Khánh Hiền

+ Số điện thoại cơ quan: 029.3857.255

+ Phụ trách: Bộ phận Kế toán - Thủ quĩ; Văn thư - Lưu trữ; Bộ phận phục vụ.

- Ông Phạm Duy Quang

+ ĐTCQ: 029.38585.031

+ Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua - Khen thưởng.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

*Trưởng phòng: Ông Trần Văn Đạo

- Số điện thoại: ĐTCQ 0293.851.590 

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng

* Các Phó trưởng phòng:

` Bà  Trần Thị Mai Hoa

+ Theo dõi hoạt động tài chính kế toán của các đơn vị trong ngành.

3. Phòng Nghiệp vụ chuyên ngành.

* Trưởng phòng: Ông Nguyễn Kiên Cường

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng

* Các Phó trưởng phòng:

- Phó phòng: Ông Đỗ Thành Giang

+ Phụ trách công tác QLNN về lĩnh vực Trồng trọt.

- Phó phòng: Ông Phạm Thanh Mừng.

+ Phụ trách công tác QLNN về lĩnh vực Chăn nuôi - Thuỷ sản.

 4. Phòng Thanh tra:

* Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Công

 - Số ĐTCQ: 029.3857.254

- Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

* Các Phó Chánh thanh tra:

- Bà Nghiêm Thị Nhẫm

- Ông Lưu Xuân Huy

- Ông Nguyễn Hồng Phú

IV. Thường trực Công đoàn ngành:

* Ông Trần Viết Duyên - Chủ tịch công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Yên Bái.

- Số ĐTCQ: 029.3851.646       

V. Các đơn vị HCSN thuộc Sở:

1. Chi cục Thuỷ lợi:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.536

* Chi cục trưởng: Ông Phạm Quốc Hưng

- Số ĐTCQ: 029.3851.003

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Bà Đoàn Kim Oanh    

+ ĐTCQ: 029.3855.930 

- Ông Nguyễn Bá Đôn

- Ông Trần Anh Văn

2. Chi cục Kiểm lâm:

- Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.341

* Phó Giám đốc Sở kiêm Chi cục trưởng: Ông Mai Mộng Tuân

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Ông Đào Đình Khoa

- Ông Nguyễn Đức Thiện

- Ông Kiều Tư Giang

3. Chi cục Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3850.811

* Chi cục trưởng: Ông Nhâm Xuân Trường

* Các Phó Chi cục trưởng:

 - Ông Nguyễn Văn Toàn

  ĐTCQ: 029.3890.956 

- Ông Đỗ Thanh Bình

 4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.277

* Chi cục trưởng: Ông Đàm Duy Đức

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Ông Đặng Bình Nguyên 

- Bà Nguyễn Thị Phúc

- Ông Ninh Trần Phương

5. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Địa chỉ: Xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3866.330

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Xuân Hoà

 - Số ĐTCQ: 029.3866.313

* Các Phó Chi cục trưởng: 

- Ông Lê Quý Tùng  

- Bà Hoàng Yến 

- Ông Phạm Đình Vinh

6. Chi cục Thuỷ sản:

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3885.155

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Thắng

- Số ĐTCQ: 029.3885.796                   

- DĐ: 0912.238.435

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Ông Hoàng Ngọc Đại

- Ông Phùng Đức Chiến

7. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 Địa chỉ: Phường Minh Tân, TP Yên Bái

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Thế Sự

ĐTCQ: 0293.892.629

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Bà Lưu Thị Bích Liên

- Bà Nguyễn Thị Thúy

- Ông Lại Thế Hùng

8. Trung tâm Khuyến nông:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.088

* Giám đốc: Hoàng Văn Thông

 - Số ĐTCQ: 029.3853.788 

* Các Phó giám đốc:

- Bà Đỗ Thị Vân

- Ông An Lê Minh. ĐTCQ: 029.3855.844

9. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi:

- Địa chỉ: Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

* Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Bái

* Các Phó giám đốc:

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn 

- Ông Nguyễn Đại Hải 

- Ông Bùi Mạnh Hùng 

10. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.535

* Trưởng ban: Ông Hoàng Việt Hóa   

- Số ĐTCQ: 29.3852.008                   

* Các Phó trưởng ban:

- Ông Kim Quyết Thắng

- Ông Hoàng Trung

- ĐTCQ: 029.3890.500 

11. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu:

- Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3876.134

* Giám đốc: Ông Đào Công Trình

- ĐTCQ: 029.3876.154

* Các Phó giám đốc:

+ Ông Lại Văn Quang     

+ Ông Nguyễn Thành Đô

 12. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải:

- Địa chỉ: Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3878.278

* Giám đốc: Ông Nguyễn Tư Khoa

+ ĐTCQ: 029.3878.242 

* Phó giám đốc: Nguyễn Anh Phương

13. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- ĐTCQ:

* Giám đốc:

* Các Phó giám đốc:

- Ông Đinh Thanh Ba 

- Ông Tô Xuân Quý