Tổ chức bộ máy  
 

 

I. Bộ máy và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái gồm:

 1. Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn;

 10. Trung tâm Khuyến nông;

 2. Chi cục Lâm nghiệp;

 11. Trung tâm Giống cây trồng;

 3. Chi cục Thuỷ lợi và PCLB;

 12. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

 4. Chi cục Kiểm lâm;

 13. Trung tâm Giống vật nuôi;

 5. Chi cục Phát triển nông thôn;

 14. Trung tâm quy hoạch, thiết kế nông lâm nghiệp và PTNT;

 6. Chi cục Thú y;

15. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thuỷ lợi;

 7. Chi cục Bảo vệ thực vật;

 16. Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu;

 8. Chi cục Thủy sản;

17. Ban quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải.

9. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;

 

II. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Giám đốc:

Ông Trần Thế Hùng - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

- Số điện thoại:

- Lĩnh vực phân công quản lý: Chỉ đạo điều hành chung các lĩnh vực quản lý  của ngành.

2. Các Phó giám đốc:

Ông Trần Đức Lâm: 

Số điện thoại cơ quan:

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách Khối nông nghiệp. trực tiếp phụ trách các chi cục: Thú y, Bảo vệ thực vật; các trung tâm: Khuyến nông, Giống cây trồng, Giống vật nuôi.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân

- Số điện thoại cơ quan: 0293.852.287

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách Khối Thuỷ lợi. Trực tiếp phụ trách Chi cục Thuỷ lợi, trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Ông Mai Mộng Tuân

+ Số điện thoại cơ quan: 0293.852.860

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực Phát triển nông thôn, trực tiếp phụ trách Chi cục Phát triển nông thôn, chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Ông Nguyễn Phúc Cường: 

+ Số điện thoại cơ quan: 0293.852.941

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp, phụ trách Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Ban QL rừng PH Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2012-2015. Phụ trách các chương trình 135, 138; chỉ đạo công tác vùng cao; chỉ đạo, thẩm định các dự án, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách, theo dõi các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

IV. Các phòng chuyên môn  thuộc Sở:

1. Văn phòng:

* Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Công

+ Số điện thoại cơ quan: 029.3852.717

+ Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

* Các Phó chánh Văn phòng:

- Ông Nguyễn Hồng Phú

+ Phụ trách công tác hành chính; Bộ phận Lái xe - bảo vệ - phục vụ.

- Bà Ngô Khánh Hiền

+ Số điện thoại cơ quan: 029.3857.255

+ Phụ trách: Bộ phận Kế toán - Thủ quĩ; Văn thư - Lưu trữ.

- Ông Nguyễn Xuân Huy

+ Phụ trách công tác cải cách hành chính, tổng hợp

2. Phòng Trồng trọt:

* Trưởng phòng:

* Phó phòng phụ trách: Ông Phạm Đình Vinh 

- Phụ trách chung hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở công tác QLNN về lĩnh vực Trồng trọt.

+ ĐTCQ: 029.3855.568 

` - Phó phòng: Ông Đỗ Thành Giang

  + ĐTCQ: 029.3855.568                                    

3. Phòng Chăn nuôi:

* Trưởng phòng:

- Phó phòng phụ trách: Ông Phạm Thanh Mừng.

- Số điện thoại: ĐTCQ: 029.3851.840

- Phụ trách chung hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở công tác QLNN về lĩnh vực Chăn nuôi - Thuỷ sản.

* Phó phòng: Ông Ninh Trần Phương

- Chịu Trách nhiệm trước trưởng phòng; giúp trưởng phòng trong các nhiệm vụ được phân công. Giải quyết công việc của phòng khi Trưởng phòng đi công tác vắng. Phụ trách công tác tổ chức xây dựng, kiểm tra đôn đốc các chương trình, đề án, dự án chăn nuôi.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

*Trưởng phòng: Ông Trần Văn Đạo

- Số điện thoại: ĐTCQ 0293.851.590 

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng

* Các Phó trưởng phòng:

` Bà  Trần Thị Mai Hoa

+ Theo dõi hoạt động tài chính kế toán của các đơn vị trong ngành.

` Ông Nguyễn Tư Khoa     

+ ĐTCQ: 0293.851.590     

+ Phụ trách lĩnh vực: Đề án giao rừng, cho thuê rưng

Ông Hoàng Việt Hóa   

+  Phụ trách lĩnh vực thuỷ lợi, nước SH và VSMTNT, hạ tầng nông thôn.

Ông Nguyễn Kiên Cường

+ Phụ trách lĩnh vực kế hoạch, chính sách

5. Phòng Thanh tra:

* Chánh thanh tra: Ông Vũ Minh Tâm

 - Số ĐTCQ: 029.3857.254

- Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

* Phó Chánh thanh tra:

- Bà Nghiêm Thị Nhẫm

- Ông Lưu Xuân Huy

6. Phòng Tổ chức cán bộ: 

* - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Bình.

ĐTCQ: 0293.853.241

- Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của phòng, trực tiếp tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác: Tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, điều động, kỷ luật, quy hoạch cán bộ, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở,...

* Phó phòng: Ông Phạm Duy Quang

- ĐTCQ: 029.38585.031

- Phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng Sở; Thực hiện chế độ chính sách:

V. Thường trực Công đoàn ngành:

* Ông Trần Viết Duyên - Chủ tịch công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Yên Bái.

- Số ĐTCQ: 029.3851.646       

* Bà Lưu Thị Bích Liên - Phó chủ tịch Công đoàn ngành 

VI. Các đơn vị HCSN thuộc Sở:

1. Chi cục Lâm nghiệp:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái

- ĐTCQ: 029.3852.500

* Chi cục trưởng: Ông Kiều Tư Giang

- Số ĐTCQ: 029.3858.079 

* Các Phó chi cục trưởng:

` Ông Đào Công Trình.

 Ông Tô Xuân Quý

2. Chi cục Thuỷ lợi và PCLB:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.536

* Chi cục trưởng: Ông Phạm Quốc Hưng

- Số ĐTCQ: 029.3851.003

* Các Phó chi cục trưởng:

` Bà Đoàn Kim Oanh    

+ ĐTCQ: 029.3855.930 

3. Chi cục Kiểm lâm:

- Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.341

* Chi cục trưởng:

- Số ĐTCQ: 029.3853.162 

* Các Phó chi cục trưởng:

- Ông Đào Đình Khoa

`- Ông Nguyễn Đức Thiện

4. Chi cục Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3850.811

*Chi cục trưởng: Ông Nhâm Xuân Trường

* Các Phó chi cục trưởng:

 ` Ông Nguyễn Văn Toàn

  ĐTCQ: 029.3890.956 

- Ông Đỗ Thanh Bình

 5. Chi cục Thú y:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.277

* Chi cục trưởng: Ông Đàm Duy Đức

* Phó Chi cục trưởng:

Ông Đặng Bình Nguyên 

- Bà Nguyễn Thị Phúc

6. Chi cục Bảo vệ thực vật:

- Địa chỉ: Xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3866.330

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Xuân Hoà

 - Số ĐTCQ: 029.3866.313

* Phó chi cục trưởng: Ông Lê Quý Tùng  

* Phó chi cục trưởng: Bà Hoàng Yến 

7. Trung tâm Khuyến nông:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.088

* Giám đốc: Hoàng Văn Thông

 - Số ĐTCQ: 029.3853.788 

* Phó giám đốc:

Bà Đỗ Thị Vân

Ông An Lê Minh. ĐTCQ: 029.3855.844

8. Trung tâm Giống cây trồng:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.533

* Giám đốc: Ông Nguyễn Đại Hải          

- ĐTCQ: 029.3857.602

* Phó giám đốc:

9. Chi cục Thuỷ sản:

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3885.155

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Thắng

- Số ĐTCQ: 029.3885.796                   

- DĐ: 0912.238.435

* Phó chi cục:

Ông Hoàng Ngọc Đại

10. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 Địa chỉ: Phường Minh Tân, TP Yên Bái

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Thế Sự

ĐTCQ: 0293.892.629

 * Các chi cục phó:

 Bà Lưu Thị Bích Liên

 Bà Nguyễn Thị Thúy

11. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Địa chỉ: Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái

- ĐTCQ: 029.3852.603

* Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Tích

- Số ĐTCQ: 029.3854.482                      

- DĐ: 0913.251.569

* Phó giám đốc:

Ông Trần Anh Văn.

12. Trung tâm Giống vật nuôi:

- Địa chỉ: Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

* Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Bái

* Phó giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Tuấn 

13. Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp:

- Địa chỉ: Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3866.643

* Giám đốc: Ông Trần Tuấn Cường   

- ĐTCQ: 029.3865.647 

* Phó Giám đốc:

Ông Phạm Ngọc Ánh

14. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thuỷ lợi:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3852.535

* Trưởng ban: Ông Nguyễn Bá Đôn   

- Số ĐTCQ: 29.3852.008                   

* Các Phó trưởng ban:

Ông Hoàng Trung

- ĐTCQ: 029.3890.500 

Ông Hoàng Thắng

15. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu:

- Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3876.134

* Giám đốc: Ông Đinh Thanh Ba

- ĐTCQ: 029.3876.154

* Phó giám đốc:

 Ông Lại Văn Quang     

Ông Nguyễn Thành Đô

16. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải:

- Địa chỉ: Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 029.3878.278

* Giám đốc: Ông Lê Việt Hùng

+ ĐTCQ: 029.3878.242 

* Phó GIám đốc: Nguyễn Thanh Phương