Tổ chức bộ máy  

I. LÃNH ĐẠO SỞ

* Hoàng Văn Thuyên - Giám đốc, phụ trách chung

Điện thoại : 0293.852.415

* Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc, phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Điện thoại : 0293.857585

* Đinh Xuân Cường - Phó Giám đốc

 Điện thoại :0293.853.415

* Đặng Quang Hạnh - Phó Giám đốc, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh

Điện thoại: 0293.852.134

* Dương Quốc Tiến - Phó Giám đốc, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh

Điện thoại: 0293.892105

II. VĂN PHÒNG SỞ

1. Văn phòng

* Chánh văn phòng: Phạm Thị Thọ

Điện thoại: 0293.850510

* Phó Chánh văn phòng : Nguyễn Đức Thọ

Điện thoại: 0293.852415

* Phó Chánh văn phòng : Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại: 0293.852415

2. Phòng Thanh tra

* Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: 0293.858015

* Phó Chánh thanh tra: Vũ Văn Thu

Điện thoại: 0293.858015

* Phó Chánh thanh tra: Vũ Hoàng Hưng

Điện thoại: 0293.858015

3. Phòng Công chức, viên chức

* Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bảo

Điện thoại: 0293.855.524

* Phó phòng: Hoàng Quốc Vinh

Điện thoại: 0293.855524

* Phó phòng: Trần Mạnh Cường

Điện thoại: 0293.855524

4. Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức Phi chính phủ

* Trưởng phòng: Đặng Tiến Thành

Điện thoại: 0293.892379

* Phó phòng: Nguyễn Thế Trường

Điện thoại: 0293.892379

* Phó phòng: Nguyễn Thị Hoài Anh

Điện thoại: 0293.892379

5. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên

* Trưởng phòng: Đặng Văn Tiếu

Điện thoại: 0293.855525

* Phó phòng: Lò Thị Cửu

Điện thoại: 0293.855525

* Phó phòng: Bùi Duy Linh

Điện thoại: 0293.855525

6. Phòng Cải cách hành chính

* Trưởng phòng: Hoàng Quốc Việt

Điện thoại: 0293.893661

* Phó phòng: Lưu Việt Cường

Điện thoại: 0293.893661

* Phó phòng: Nguyễn Hồng Nguyên

Điện thoại: 0293.893661

III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

* Phó ban: Nguyễn Văn Phóng

Điện thoại: 0293.892357

* Phó ban: Hoàng Thị Thanh Thủy

Điện thoại: 0293.892979

2. BAN TÔN GIÁO

* Phó Trưởng ban: Đỗ Trí Dũng

Điện thoại: 0293.866.655

* Phó trưởng ban: Phan Ngọc Dũng

Điện thoại: 0293.885106

3. CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

* Chi cục phó: Phạm Trung Hiếu

Điện thoại: 0293.858889

Trung tâm Lưu trữ tỉnh

* Giám đốc: Trần Thị Quỳnh Lan

- Điện thoại: 0293.892104