Văn bản hành chính

Tìm kiếm:
Số hiệu Tên văn bản Văn bản
Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 Tải về
58/2010/QH12 Luật Viên chức Tải về
108/SNV-BMBC ngày 11/3/2013 Mở lớp tập huấn về xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị tỉnh Yên Bái Tải về
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 Quy định chế độ báo cáo thông kê công tác văn thư lưu trữ Tải về
Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ Tải về
Thông tư số 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc Tải về
Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị Tải về
22/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung Tải về
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Quy định mức lương tối thiểu chung Tải về
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Tải về
Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức Tải về
507/QĐ-SNV ngày 29/11/2011 Quyết định Thanh tra công tác tổ chức bộ máy, biên chế các cơ hành chính nhà nước Tải về
Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ Tải về
707/SNV-CBCCVC ngày 25/11/2011 Thống kê, báo cáo số lượng, cơ cấu, chất lượng CCVC thời điểm 31/12/2011 Tải về
01/2011/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về
Trang:      1  2  3  4