Văn bản hành chính

Tìm kiếm:
Số hiệu Tên văn bản Văn bản
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 Quy định chế độ báo cáo thông kê công tác văn thư lưu trữ Tải về
Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ Tải về
Thông tư số 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc Tải về
Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị Tải về
22/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung Tải về
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Quy định mức lương tối thiểu chung Tải về
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Tải về
Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức Tải về
507/QĐ-SNV ngày 29/11/2011 Quyết định Thanh tra công tác tổ chức bộ máy, biên chế các cơ hành chính nhà nước Tải về
Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ Tải về
707/SNV-CBCCVC ngày 25/11/2011 Thống kê, báo cáo số lượng, cơ cấu, chất lượng CCVC thời điểm 31/12/2011 Tải về
01/2011/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về
Công văn số: 931/SNV-CBCCVC ngày 23/12/2013 V/v báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức đến 31/12/2013 Tải về
110/SNV-CBCCVC ngày 12/3/2014 V/v Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
Công văn số 644/SNV-STC ngày 05/9/2013 V/v hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương theo NĐ số 66/2013/NĐ-CP và NĐ 73/2013/NĐ-CP Tải về
Trang:      1  2  3  4