Văn bản hành chính

Tìm kiếm:
Số hiệu Tên văn bản Văn bản
649/SNV-VP ngày 29/10/2012 Cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán Tải về
Công văn số 234/CV-SNV ngày 7/5/2013 Cung cấp số liệu người có đạo trong biên chế nhà nước Tải về
30c/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 Tải về
Công văn số 965/SNV-CBCCVC ngày 24/12/2014 Giới hạn tài liệu ôn thi môn kiến thức chung Tải về
Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan Tải về
Công văn số 307/SNV-CBCCVC-XDCQ Hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương 2015 Tải về
Công văn số: 835/SNV-TCBC ngày 12/10/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch 154/KH-UBND của UBND tỉnh Yên Bái Tải về
Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức Tải về
Kế hoạch số 209/KH-SNV ngày 26/4/2013 Kế hoạch Triển khai rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và sử dụng cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh Tải về
22/2008/QH12 Luật Cán bộ, công chức Tải về
Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 Tải về
58/2010/QH12 Luật Viên chức Tải về
108/SNV-BMBC ngày 11/3/2013 Mở lớp tập huấn về xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị tỉnh Yên Bái Tải về
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ Tải về
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 Quy định chế độ báo cáo thông kê công tác văn thư lưu trữ Tải về
Trang:      1  2  3  4  5