Thủ tục hành chính - Nội dung

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

I. TÊN THỦ TỤC: Điều chuyển tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

II. TRÌNH TỰ THỤC HIỆN:

 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật:

 Các đơn vị sử dụng tài sản nhà nước căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức về trang bị tài sản nhà nước được cơ quan có thẩm quyền quy định, hiện trạng về trang bị, sử dụng tài sản tại đơn vị lập hồ sơ điều chuyển tài sản đối với những tài sản không sử dụng, tài sản sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức gửi cho cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp gửi Sở Tài chính (trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên, thì gửi trực tiếp về Sở Tài chính).

Quá trình chuẩn bị hồ sơ nếu có vướng mắc, đơn vị sử dụng tài sản nhà nước phản ánh trực tiếp về Sở Tài chính vào các ngày làm việc trong tuần để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đã hoàn thành

- Khi hồ sơ đã hoàn thành đơn vị gửi về Sở Tài chính.

- Hồ sơ sẽ được chuyển đến Phòng chức năng để chuyển cho công chức được giao nhiệm vụ xử lý. Công chức nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đủ cơ sở pháp lý thì Sở Tài chính sẽ xem xét, xử lý như sau:

+ Quyết định điều chuyển các tài sản nhà nước (trừ trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất, phương tiện giao thông vận tải) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng tính cho một đơn vị tài sản (hoặc một lô tài sản) giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ngành, khác huyện;

+ Trình UBND tỉnh Quyết định điều chuyển các tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất, phương tiện giao thông vận tải và các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên tính cho một đơn vị tài sản (hoặc một lô tài sản).

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do đơn vị gửi đến Sở Tài chính sẽ thông báo để đơn vị bổ sung hoặc làm lại hồ sơ cho đầy đủ, hợp lệ.

Bước 3. Trả kết quả:

Ngay sau khi có quyết định điều chuyển tài sản của Sở Tài chính hoặc của UBND tỉnh.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Gửi hồ sơ tới Sở Tài chính Yên Bái

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị điều chuyển tài sản.

- Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan theo quy định tại Điều 16,  Nghị định số 52/2009/NĐ-CP  của Chính phủ;

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển.

Danh mục tài sản nhà nước điều chuyển quy định tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

+ Lập theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN Thông tư  số 09/2012/TT-BTC;

Đối với danh mục tài sản nhà nước điều chuyển lập theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN theo quy định tại khoản 1, điểu 2, Thông tư số 09/2012/TT- BTC phải có thêm chỉ tiêu về giá trị còn lại theo đánh giá lại trong các trường hợp sau đây:

+ Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính;

+ Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi hạch toán trên sổ kế toán”.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ ( Theo quy định tại khoản 1, điều 2 Thông tư số 09/2012/TT-BTC

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chuyển tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản nhà nước.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

 Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Các cơ quan liên quan

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Quyết định hành chính

IX. LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Luật quản lí, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12;

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Yên Bái Ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

XII. TÊN MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Đối với danh mục tài sản nhà nước điều chuyển lập theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN