Giới thiệu chung  

Tên cơ quan

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Tên tiếng anh

Department of natural resources and environment of Yen Bai

Địa chỉ liên hệ

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

029.3852 851

Fax

029.3851 610

Website

http://www.tnmtyenbai.gov.vn

Emai

 sotainguyenmoitruong@yenbai.gov.vn