Báo cáo kết quả hoạt động

 Tệp đính kèm

Báo cáo Tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 (Khóa X)

Phúc đáp Văn bản số 349/SNV-TTr về việc tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo với các nội dung sau:

I. Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giao tiếp ứng xử có văn hoá trong quan hệ làm việc là một tiêu chí đánh giá đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của cán bộ công chức. Sở đã xây dựng ban hành Nội quy cơ quan được treo trang trọng tại trụ sở làm việc của cơ quan, có Nội quy tiếp công dân ở phòng tiếp dân, quy định bắt buộc đeo Thẻ công chức trong cơ quan. Toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện nghiêm Nội quy, Quy chế cơ quan, thực hiện Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức có phong cách làm việc sâu sát, cụ thể, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Trong quan hệ giao tiếp làm việc với cán bộ các ngành, các cơ sở và nhân dân đến làm việc tại cơ quan cũng như cán bộ công chức của ngành đi quan hệ, giao dịch làm việc tại các cơ quan khác đều thực hiện quan hệ, giao dịch lịch sự đúng mực, tận tình, không có biểu hiện sách nhiễu, đòi hỏi, dây dưa, thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp.

II. Việc chuyển đổi vị trí công đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

             Tổng số cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại thời điểm báo cáo 119 người (trong đó có 03 Hợp đồng theo Nghị định số 68CP).

Một số nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhưng hiện tại do cán bộ Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trực tiếp đảm nhiệm nên những trường hợp này không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ mà thực hiện theo chính sách luân chuyển cán bộ.

- Tổng số cán bộ công chức, viên chức thuộc đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP đối với Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2011 là: 13 người. Trong đó:

            + Cán bộ Quản lý nhà nước: 8 người (gồm các cán bộ làm công tác thẩm định, cấp phép: 05 người; kế toán, kho quỹ: 3 người);

            + Cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp: 5 người (cán bộ làm công tác kế toán, kho quỹ: 5).

- Năm 2009: Số công cán bộ đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác là 03 người ( Quản lý nhà nước: 02 người; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: 01 người).

- Năm 2010, 2011: Số cán bộ phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là 10 người, trong đó: Quản lý nhà nước: 06 người, các đơn vị sự nghiệp 04. Chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác được trường hợp nào, lý do: Số cán bộ thuộc diện phải chuyển đổi chưa bố trí, sắp xếp được vị trí chuyển đổi phù hợp để thực hiện.

III. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xẩy ra tham nhũng trong cơ quan theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Giám đốc Sở; Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc là những người gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan cũng như trong sinh hoạt đời sống gia đình thường ngày.

Trong thời gian qua không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nào của Sở bị xử lý kỷ luật do tham nhũng.

IV. Kết quả thực hiện cải cách hành chính

1. Về thực hiện thống kê điền biểu mẫu thủ tục hành chính (Giai đoạn 1 Đề án 30)

Thực hiện Công văn số 2066/TTg-TCCV ngày 21/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính; Công văn số 2401/VP-TCT ngày 10/11/2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Công văn số 134/UBND-TCT ngày 05/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện thống kê điền biểu mẫu các thủ tục hành chính. Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái có Công văn số 44/STNMT-HCTH ngày 10/02/2009 về tổ chức thực hiện thống kê điền biểu mẫu các thủ tục hành chính: Yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở rà soát, thống kê điền biểu mẫu các thủ tục hành chính cần thực hiện thuộc lĩnh vực của phòng, đơn vị tham mưu cho Giám đốc Sở, trên cơ sở Danh mục đã được rà soát và theo hướng dẫn của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 Kết quả rà soát, thống kê điền biểu mẫu các thủ tục hành chính tổng số 99 thủ tục hành chính trên 6 lĩnh vực thuộc thẩm quyền, tham mưu thẩm định, giải quyết. Trong đó:

            - Lĩnh vực đất đai: 44 thủ tục hành chính;

            - Lĩnh vực tài nguyên nước: 10 thủ tục hành chính;

            - Lĩnh vực môi trường: 10 thủ tục hành chính;

            - Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 26 thủ tục hành chính;

            - Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu: 4 thủ tục hành chính;

            - Lĩnh vực đo đạc bản đồ: 5 thủ tục hành chính.

Căn cứ kết quả rà soát và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được đưa lên Cổng giao tiếp điện tử của của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để mọi tổ chức và cá nhân áp dụng thực hiện.

2. Về thực hiện rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính (Giai đoạn II Đề án 30)

 Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 18/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện giai đoạn rà soát đơn giản hoá các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 18/8/2009 của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính tại các Sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 02/11/2009 về việc đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo rà soát thủ tục hành chính.

 Để tổ chức thực hiện tốt Đề án theo chỉ đạo của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm 10 cán bộ là Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trong đó giao 01 đồng chí Phó Giám đốc là Tổ trưởng tổ công tác. Xây dựng Kế hoạch thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính số 759/KH-STNMT làm căn cứ cho Tổ công tác thực hiện.

Quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các phòng chuyên môn, họp, chất vấn, đưa ra các phương án nhằm đơn giản hoá tối đa các thủ tục. Theo đúng kế hoạch xây dựng, đến ngày 15/11/2009 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao nộp hồ sơ cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh đảm bảo các chỉ tiêu về đơn giản hoá thủ tục hành chính đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổ công tác Đề án 30 của Sở thực hiện rà soát, thống kê điền biểu mẫu thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đất đai theo văn bản quy phạm pháp luật mới điều chỉnh, đến nay đã hoàn thành và báo cáo Tổ đề án 30 của tỉnh, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công bố lại trên Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh để thực hiện với 30 thủ tục chỉnh sửa, bổ sung, và thay thế cho 44 thủ tục hành chính cũ về đất đai trước đây đã công bố.

Trong đó:

- Thủ tục hành chính công bố lại thay thế thủ tục hành chính cũ trước đây: 26 thủ tục;

- Thủ tục hành chính chỉnh sửa, bổ sung để công bố lại: 04 thủ tục.

                Ngày 05/7/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc công bố, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, công bố trên Công giao tiếp điện tử và Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện.

Kết quả thực hiện rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thể hiện qua Bảng kê dưới đây:

Số

TT

Các tiêu chí rà soát

Đất

đai

Khoáng sản

Môi trường

Nước

KT Thủy văn

Đo đạc bản đồ

1

Tổng số TTHC Thống kê

44

26

10

10

4

5

2

Số TTHC giữ nguyên

0

1

0

1

0

0

3

Số TTHC Sửa đổi bổ sung,

đơn giản hoá, công bố lại

4

14

10

5

-

3

4

Số TTHC mới thay thế

26

3

-

4

4

1

5

Số TTHC bãi bỏ

14

8

-

-

-

1

Nhận xét, đánh giá: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp nhằm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí như: công khai, minh bạch tất cả các quy trình xử lý công việc, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức; công bố số điện thoại và lịch tiếp dân của Ban Giám đốc; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…, tăng cường việc phòng ngừa, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan.

Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, ngoài việc chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, luôn quan tâm chỉ đạo các Phòng, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Trên đây là báo cáo tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí. Đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./

Tệp đính kèm