Báo cáo kết quả hoạt động

 Tệp đính kèm

Báo cáo Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2010

Thực hiện Văn bản hướng dẫn số 209/SNV- BTĐKT ngày 20/5/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về Sơ kết phong trào trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2010; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái báo cáo sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2010 với các nội dung sau:

 1. Công tác tổ chức, phát động và ký kết giao ước thi đua

Hưởng ứng nội dung phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2010 do Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phát động 02 đợt thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; các đơn vị; các tổ chức đoàn thể quần chúng  trong toàn cơ quan hưởng ứng, tạo ra được khí thế thi đua sôi nổi trong công tác và lao động sản xuất;

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 29/01/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Hội nghị được tổ chức đảm bảo nội dung quy định tại Nghị định số 71/1998/ND- CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ. Tại Hội nghị, Đảng bộ, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2010; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong ngành. Căn cứ vào chủ đề, nội dung thi đua do Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động Sở Tài nguyên và Môi trường đã cụ thể hoá các nội dung và các chỉ tiêu thi đua cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Nội dung phát động thi đua:

1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XVI, các Nghị quyết Trung ương Đảng khoá X, đảm bảo số lượng và chất lượng học tập (100% cán bộ, công chức được tham gia học tập). Tổ chức học tập, tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước về Đất đai Khoáng sản, Môi trường...và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham mưu xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cụ thể hoá các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm”, phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”. Làm tốt công tác an ninh quốc phòng; giữ gìn bảo vệ bí mật tài liệu, bảo vệ tài sản cơ quan; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ.

3. Vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm Bản cam kết những nội dung cần “Xây”, cần “Chống” Quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên và công chức, viên chức; Cam kết thực hiện 05 chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học

 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng người Cán bộ công chức, viên chức “Trung thành-Sáng tạo- Tận tuỵ- Gương mẫu).

4. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác tài nguyên và môi trường năm 2010; Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai và hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất cho các xã, ph­­ường, thị trấn còn lại chư­­a triển khai theo Đề án quy hoạch sử dụng đất các cấp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006; triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái thời kỳ 2011 đến 2020 theo dự án đã được phê duyệt.

            5. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch Kiểm kê đất đai xây dựng Bản đồ hiện trạng sử dựng đất năm 2010 thực hiện từ 01/01/2010; thẩm định bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu về thời gian.

6. Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch thành lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp thuộc dự án 672 Chính phủ năm 2009 còn dở; lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Yên Bái tại các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ, Thành phố Yên Bái sau khi Thiết kế - Dự toán chi tiết xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của các đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tiếp tục giúp Uỷ ban nhân dân huyện Trạm Tấu thực hiện điều chỉnh, sắp xếp đất đai các xã còn lại của Huyện Trạm Tấu sau khi đã được đo đạc kiểm kê đất sản xuất nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết  03-NQ/TU ngày 12/12/2006 của Tỉnh uỷ Yên Bái về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế-xã hội huyện Trạm Tấu.

            7. Tổ chức thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn;

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản chỉ đạo của Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Tổ chức rà soỏt kết quả thực hiện khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý về đất đai, khoáng sản và môi trư­ờng tại kết luận số 796-KL/TU ngày 14/11/2008 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tham mưu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kiên quyết không để xẩy ra những điểm nóng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

10. Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách từ đất UBND tỉnh giao năm 2010.

Phong trào thi đua sẽ phát động trong cả năm 2010 và chia thành 02 đợt.

- Đợt 1: Từ  01/01/2010 đến ngày 19/5, sơ kết đợt thi đua vào 6 tháng đầu năm 2010.

- Đợt 2: Từ 19/5/2010 đến ngày 31/12/2010, tổng kết thi đua năm 2010 vào tháng 01/2011.

2. Đăng ký thi đua năm 2010

Tập thể: Tại Hội nghị cán bộ công chức sau Chương trình phát động thi đua năm 2010 các tập thể đã đăng ký giao ước thi đua năm 2010: 100% các đơn vị đã Đăng ký giao ước thi đua năm 2010 với sự chứng kiến của Đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Bí thư Đoàn thanh niên.

a) Đăng ký thi đua năm 2010 đối với các tập thể:

-  Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký phấn đấu  UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2010;

-  Các đơn vị đăng ký đạt danh hiệu : Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh  năm 2010:

+ Văn phòng;

+ Phòng Kế hoạch- Tài chính;

+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Quản lý Đất đai;

+ Trung tâm Công nghệ Tài nguyên và Môi trường;

+ Chi cục Bảo vệ Môi trường;

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

-  Các đơn vị đăng ký “Tập thể lao động tiên tíên”

+ Phòng Khoáng sản;

+ Phòng Tài nguyên Nước và khí tượng thuỷ văn;

+ Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường;

+ Phòng Quy hoạch và Đo đạc bản đồ;

b) Đăng ký thi đua năm 2010 đối với các cá nhân:

Căn cứ nội dung phát động thi đua các đơn vị trực thuộc đã triển khai đến từng cá nhân trong đơn vị ký kết vào văn bản đăng ký thi đua trong năm gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở tổng hợp.

 Kết quả tổng hợp đăng ký thi đua của cá nhân:

- 100% cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". Trong đó:

- Đăng ký đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 37 người;

- Đăng ký phấn đấu tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường: 14 người;

- Số còn lại đăng ký phấn đấu Giám đốc Sở tặng Giấy khen.

(Chi tiết danh sách đang ký thi đua đối với cá nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản báo cáo công tác thi đua và đăng ký thi đua năm 2010 số 42/STNMT-VP  ngày 15/01/2010 gửi Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh.)

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Qua đánh giá sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm: Phong trào thi đua phát động đã đi sâu trong các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể quần chúng và mỗi cá nhân của các tổ chức trong cơ quan. Kết quả đó được thể hiện qua các nhiệm vụ, nội dung công tác:

3.1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2010

Với chức năng ngành chuyên môn tham mư­u cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trên 06 lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, khí t­ượng thuỷ văn và đo đạc bản đồ. Các lĩnh vực thuộc ngành tham mưu quản lý trong nền kinh tế thị trường hiện nay đang là những vấn đề bức súc, nổi cộm như­: đất đai, khoáng sản, môi trường trong khi biên chế được giao chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, hệ thống chính sách, pháp luật còn thiếu đồng bộ cũng là khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Song với ý thức trách nhiệm và tinh thần phấn đấu vươn lên không ngừng, làm việc không ngại khó, không kể thời gian của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan thời gian qua đã góp phần vào hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nư­ớc về tài nguyên và môi trường, không để xẩy ra các điểm nóng trên địa bàn. Tài nguyên đất, nước, khoáng sản được quản lý chặt chẽ, đúng luật, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả: 

- Thực hiện tốt chức năng tham m­ưu xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các Văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, các Văn bản quản lý hành chính phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môỉ trư­ờng trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

- Thực hiện tốt chức năng ham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

 - Thực hiện tốt chức năng tham mư­u cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trư­ờng trên địa bàn tỉnh.

            - Thực hiện tốt chức năng tham m­ưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

- Tham m­ưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn.

                - Tham mư­u cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn.

- Tham m­ưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý các vi phạm về lĩnh vực tài nguyên và môi trư­ờng trên địa bàn tỉnh

            - Có kế hoạch hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức cấp huyện và xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

            - Xây dựng cơ sở dữ liệu, l­ưu trữ, quản lý cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường ; tổng hợp, thống kê báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường tại địa phương.

            - Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình truyền thông, tuyên truyền chính sách, pháp luật và thông tin các hoạt động của ngành về công tác quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

3.2. Phong trào thi đua của các tổ chức Đảng, và các đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn thanh niên)

Các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong cơ quan, 6 tháng qua đã thể hiện được vai trò của tổ chức trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành được giao, nội bộ đoàn kết, các phong trào trong cơ quan được duy trì và giữ vững.

3.3. Kết quả xét thi đua 6 tháng đầu năm 2010.

Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường đã xem xét đánh giá:

- 100 % Các phòng chuyên môn và các đơn vị trựthuộc Sở đều đã phấn đấu hoàn thành các nhiêm vụ theo chức năng theo các danh hiệu thi đua đăng ký;

- 100% Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đều đạt danh hiệu danh hiệu lao động tiên tiến 6 tháng đầu năm 2010

4. Phương hướng nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2010

- Vận động cán bộ công chức viên chức hưởng ứng các đợt thi đua do Uỷ ban nhân dân tỉnh và các tổ chức phát động; tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức trong toàn cơ quan hưởng ứng phát động phong trào thi đua đợt 2 Từ 19/5/2010 đến ngày 31/12/2010, tổng kết thi đua năm 2010 vào tháng 01/2011 với 10 nội dung thi đua đã phát động từ đầu năm 2010.

- Tổ chức phát động đợt thi đua đột xuất vào tháng 9/2010 với chủ đề: Ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ nhà nước giao cho ngành năm 2010 ở một số nhiệm vụ trọng điểm: Kiêm kê đất đai năm 2010; lập hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác sắp xếp, điều chỉnh đất đai 04 xã của huyện Trạm Tấu theo Nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ Yên Bái về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế- xã hội huyện Trạm Tấu; tổng kết thi đua vào cuối năm;

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến , học tập nắm vững Luật và các văn bản hướng dãn Luật Thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

- Thực hiện kiện toàn cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo sơ kết phong trào thi đua và và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng Yên Bái rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Khối giao ước thi đua các cơ quan Tổng hợp- Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Yên Bái./.

 

Nơi nhận:

- BanThi đua, khen thưởng Tỉnh;

- Cỏc ngành thành viờn trong Khối giao ước thi đua KT-KT

- Giám Đốc sở, các phó Giám đốc;

- Lư­u: VT, VP.

                                       GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                            Nguyễn Văn Khánh

                                   

UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

            

              Số :         /BC-STNMT

           Yên Bái, ngày  11   tháng   6  năm 2010

      

 BÁO CÁO

Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2010

 


Thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua số III ban hành theo Quyết định số 01/QĐ- CTĐ III ngày 19/12/2009. Thực hiện chế độ báo cáo Sơ kết phong trào trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2010, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái báo cáo sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2010 với các nội dung sau:

 1. Công tác tổ chức, phát động và ký kết giao ước thi đua

Hưởng ứng nội dung phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2010 do Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phát động 02 đợt thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; các đơn vị; các tổ chức đoàn thể quần chúng  trong toàn cơ quan hưởng ứng, tạo ra được khí thế thi đua sôi nổi trong công tác và lao động sản xuất;

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 29/01/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Hội nghị được tổ chức đảm bảo nội dung quy định tại Nghị định số 71/1998/ND- CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ. Tại Hội nghị, Đảng bộ, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2010; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong ngành. Căn cứ vào chủ đề, nội dung thi đua do Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động Sở Tài nguyên và Môi trường đã cụ thể hoá các nội dung và các chỉ tiêu thi đua cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Nội dung phát động thi đua:

1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XVI, các Nghị quyết Trung ương Đảng khoá X, đảm bảo số lượng và chất lượng học tập (100% cán bộ, công chức được tham gia học tập). Tổ chức học tập, tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước về Đất đai Khoáng sản, Môi trường...và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham mưu xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cụ thể hoá các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm”, phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”. Làm tốt công tác an ninh quốc phòng; giữ gìn bảo vệ bí mật tài liệu, bảo vệ tài sản cơ quan; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ.

3. Vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm Bản cam kết những nội dung cần “Xây”, cần “Chống” Quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên và công chức, viên chức; Cam kết thực hiện 05 chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng người Cán bộ công chức, viên chức “Trung thành-Sáng tạo- Tận tuỵ- Gương mẫu).

4. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác tài nguyên và môi trường năm 2010; Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai và hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất cho các xã, ph­­ường, thị trấn còn lại chư­­a triển khai theo Đề án quy hoạch sử dụng đất các cấp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006; triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái thời kỳ 2011 đến 2020 theo dự án đã được phê duyệt.

            5. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch Kiểm kê đất đai xây dựng Bản đồ hiện trạng sử dựng đất năm 2010 thực hiện từ 01/01/2010; thẩm định bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu về thời gian.

6. Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch thành lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp thuộc dự án 672 Chính phủ năm 2009 còn dở; lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Yên Bái tại các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ, Thành phố Yên Bái sau khi Thiết kế - Dự toán chi tiết xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của các đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tiếp tục giúp Uỷ ban nhân dân huyện Trạm Tấu thực hiện điều chỉnh, sắp xếp đất đai các xã còn lại của Huyện Trạm Tấu sau khi đã được đo đạc kiểm kê đất sản xuất nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết  03-NQ/TU ngày 12/12/2006 của Tỉnh uỷ Yên Bái về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế-xã hội huyện Trạm Tấu.

            7. Tổ chức thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn;

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản chỉ đạo của Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Tổ chức rà soỏt kết quả thực hiện khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý về đất đai, khoáng sản và môi trư­ờng tại kết luận số 796-KL/TU ngày 14/11/2008 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tham mưu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kiên quyết không để xẩy ra những điểm nóng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

10. Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách từ đất UBND tỉnh giao năm 2010.

Phong trào thi đua sẽ phát động trong cả năm 2010 và chia thành 02 đợt.

- Đợt 1: Từ  01/01/2010 đến ngày 19/5, sơ kết đợt thi đua vào 6 tháng đầu năm 2010.

- Đợt 2: Từ 19/5/2010 đến ngày 31/12/2010, tổng kết thi đua năm 2010 vào tháng 01/2011.

2. Đăng ký thi đua năm 2010

Tập thể: Tại Hội nghị cán bộ công chức sau Chương trình phát động thi đua năm 2010 các tập thể đã đăng ký giao ước thi đua năm 2010: 100% các đơn vị đã Đăng ký giao ước thi đua năm 2010 với sự chứng kiến của Đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Bí thư Đoàn thanh niên.

a) Đăng ký thi đua năm 2010 đối với các tập thể:

-  Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký phấn đấu  UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2010;

-  Các đơn vị đăng ký đạt danh hiệu : Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh  năm 2010:

+ Văn phòng;

+ Phòng Kế hoạch- Tài chính;

+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Quản lý Đất đai;

+ Trung tâm Công nghệ Tài nguyên và Môi trường;

+ Chi cục Bảo vệ Môi trường;

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

-  Các đơn vị đăng ký “Tập thể lao động tiên tíên”

+ Phòng Khoáng sản;

+ Phòng Tài nguyên Nước và khí tượng thuỷ văn;

+ Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường;

+ Phòng Quy hoạch và Đo đạc bản đồ;

b) Đăng ký thi đua năm 2010 đối với các cá nhân:

Căn cứ nội dung phát động thi đua các đơn vị trực thuộc đã triển khai đến từng cá nhân trong đơn vị ký kết vào văn bản đăng ký thi đua trong năm gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở tổng hợp.

 Kết quả tổng hợp đăng ký thi đua của cá nhân năm 2010:

- 100% cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". Trong đó:

- Đăng ký đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 37 người;

- Đăng ký phấn đấu tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường: 14 người;

- Số còn lại đăng ký phấn đấu Giám đốc Sở tặng Giấy khen.

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Qua đánh giá sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm: Phong trào thi đua phát động đã đi sâu trong các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể quần chúng và mỗi cá nhân của các tổ chức trong cơ quan. Kết quả đó được thể hiện qua các nhiệm vụ, nội dung công tác:

3.1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2010

Với chức năng ngành chuyên môn tham mư­u cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trên 06 lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, khí t­ượng thuỷ văn và đo đạc bản đồ. Các lĩnh vực thuộc ngành tham mưu quản lý trong nền kinh tế thị trường hiện nay đang là những vấn đề bức súc, nổi cộm như­: đất đai, khoáng sản, môi trường trong khi biên chế được giao chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, hệ thống chính sách, pháp luật còn thiếu đồng bộ cũng là khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Song với ý thức trách nhiệm và tinh thần phấn đấu vươn lên không ngừng, làm việc không ngại khó, không kể thời gian của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan thời gian qua đã góp phần vào hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nư­ớc về tài nguyên và môi trường, không để xẩy ra các điểm nóng trên địa bàn. Tài nguyên đất, nước, khoáng sản được quản lý chặt chẽ, đúng luật, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả: 

- Thực hiện tốt chức năng tham m­ưu xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các Văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, các Văn bản quản lý hành chính phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môỉ trư­ờng trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

- Thực hiện tốt chức năng ham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

 - Thực hiện tốt chức năng tham mư­u cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trư­ờng trên địa bàn tỉnh.

            - Thực hiện tốt chức năng tham m­ưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

- Tham m­ưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn.

                - Tham mư­u cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn.

- Tham m­ưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý các vi phạm về lĩnh vực tài nguyên và môi trư­ờng trên địa bàn tỉnh

            - Có kế hoạch hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức cấp huyện và xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

            - Xây dựng cơ sở dữ liệu, l­ưu trữ, quản lý cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường ; tổng hợp, thống kê báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường tại địa phương.

            - Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình truyền thông, tuyên truyền chính sách, pháp luật và thông tin các hoạt động của ngành về công tác quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

3.2. Phong trào thi đua của các tổ chức Đảng, và các đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn thanh niên)

Các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong cơ quan, 6 tháng qua đã thể hiện được vai trò của tổ chức trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành được giao, nội bộ đoàn kết, các phong trào trong cơ quan được duy trì và giữ vững.

3.3. Kết quả xét thi đua 6 tháng đầu năm 2010.

Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường đã xem xét đánh giá:

- 100 % Các phòng chuyên môn và các đơn vị trựthuộc Sở đều đã phấn đấu hoàn thành các nhiêm vụ theo chức năng theo các danh hiệu thi đua đăng ký;

- 100% Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đều đạt danh hiệu danh hiệu lao động tiên tiến 6 tháng đầu năm 2010

4. Phương hướng nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2010

- Vận động cán bộ công chức viên chức hưởng ứng các đợt thi đua do Uỷ ban nhân dân tỉnh và các tổ chức phát động; tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức trong toàn cơ quan hưởng ứng phát động phong trào thi đua đợt 2 Từ 19/5/2010 đến ngày 31/12/2010, tổng kết thi đua năm 2010 vào tháng 01/2011 với 10 nội dung thi đua đã phát động từ đầu năm 2010.

- Tổ chức phát động đợt thi đua đột xuất vào tháng 9/2010 với chủ đề: Ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ nhà nước giao cho ngành năm 2010 ở một số nhiệm vụ trọng điểm: Kiêm kê đất đai năm 2010; lập hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác sắp xếp, điều chỉnh đất đai 04 xã của huyện Trạm Tấu theo Nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ Yên Bái về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế- xã hội huyện Trạm Tấu; tổng kết thi đua vào cuối năm;

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến , học tập nắm vững Luật và các văn bản hướng dãn Luật Thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

- Thực hiện kiện toàn cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo sơ kết phong trào thi đua và và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng Yên Bái rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Vụ Thi đua- khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở thành viên Cụm thi đua số III (các tỉnh miền núi phía Tây Bắc bộ) ./.

Tệp đính kèm