Thủ tục hành chính - Nội dung

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

I. TÊN THỦ TỤC: Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 Bước 1: Chủ dự án xin thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đến sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu và được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: + Nộp Hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy nhận hồ sơ; Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: + Nhận quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp người đến nhận hộ thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân dân và Giấy uỷ quyền.

 + Thời gian trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần. - Cách thức thực hiện: Nộp Hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+) Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu (phụ lục 2.3)

+) Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu (phụ lục 2.4, phụ lục 2.5)

+) Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi)

+) Đối với dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giác tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngoài 03 loại văn bản quy định trên phải kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.

+) Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp :

- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án hoặc không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ; - Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với kết quả tính toán, dự báo trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt Đối với các dự án này ngoài 03 văn bản quy định trên phải kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giác tác động môi trường của dự án trước đó.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

- 30 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức, cá nhân.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC: - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

IX. LỆ PHÍ: Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường là 5.000.000 đồng.

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Luật bảo vệ môi trường 2005;

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; (thay thế các điều quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP).

 + Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; (thay thế Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT).

 + Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI : 

 + Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.3 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT;

 + Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển. Mẫu Bìa và trang phụ bìa của báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.4 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT

+ Cấu trúc và yêu cầu của báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.5 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT.