Báo cáo kết quả hoạt động

 Tệp đính kèm

Báo cáo sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2012

BÁO CÁO

Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm,

Phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2012

 

 Quán triệt sự lãnh đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp Yên Bái đã xây dựng và triển khai Chương trình công tác Tư pháp năm 2012 gồm 05 nội dung lớn. Thực hiện Công văn số 2884/BTP-VP ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tư pháp; Công văn số 626/UBND-NC ngày 18/4/2012 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2012, Sở Tư pháp Yên Bái xây dựng báo cáo với những nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Trong 6 tháng đầu năm 2012 hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác Tư pháp tiếp tục được đổi mới và có tác động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành, thể hiện trên các nội dung sau:

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và Chương trình công tác trọng tâm năm 2012 của Bộ Tư pháp. Quán triệt Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2012, lãnh đạo Sở đã tập chung chỉ đạo việc xây dựng Chương trình công tác Tư pháp năm 2012 nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Tư pháp tại địa phương. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ vào Chương trình chung của Ngành, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng tháng, từng quý sát với thực tiễn và phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2012.  

Lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Hoạt động chỉ đạo, điều hành sát với thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và chú trọng hướng về cơ sở, duy trì và tổ chức tốt các cuộc họp giao ban. Thông qua đó đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Để đảm bảo hoạt động của toàn Ngành được thông suốt và đạt hiệu quả cao Lãnh đạo Sở chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan đồng thời thực hiện tốt sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Thường trực UBND tỉnh. Duy trì thực hiện cơ chế phối hợp trong công tác Tư pháp tại địa phương. Thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính gắn với Cải cách Tư pháp, từng bước cải tiến lề lối làm việc, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, duy trì và tiếp tục đề cao kỷ luật trong việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của cơ sở. Thực hiện tốt việc xử lý văn bản theo đúng quy định, kịp thời giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tham mưu, đề xuất biện pháp triển khai, tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu và tiến độ kế hoạch đề ra.

            Ngoài ra, các đồng chí trong lãnh đạo Sở là thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh như: Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp; Ban chỉ đạo 138; Ban chỉ đạo an toàn giao thông... đã thực hiện tốt kế hoạch công tác của các Ban chỉ đạo. Tích cực tham gia các đoàn kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao.

            Với phương thức chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị đã góp phần đảm bảo cho hoạt động của toàn Ngành được thông suốt và đạt hiệu quả, thể hiện rõ được vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp trong công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật

2.1. Công tác xây dựng, thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, đồng thời đề nghị một số cơ quan giải trình nội dung các văn bản dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012. Xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012; xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 - Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; xây dựng dự thảo báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, gắn với việc tổng kết thi hành Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

- Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Báo cáo kết quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2011.

            - Tổ chức tham gia ý kiến vào 21 dự thảo văn bản, bao gồm 06 dự thảo, dự án Luật, Bộ luật, 01 dự thảo Thông tư liên tịch, 01 dự thảo Nghị quyết, 08 dự thảo Quyết định, 02 dự thảo chỉ thị, 02 dự thảo văn bản khác như Bộ Luật lao động (sửa đổi), Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân v.v.

- Thẩm định 35 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực an ninh, tài chính, đất đai, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, văn hóa, xã hội, nông lâm nghiệp v.v. Trong quá trình thẩm định đã xây dựng 06 Công văn từ chối thẩm định vì các lý do: các dự thảo văn bản chưa lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan; dự thảo văn bản đã đưa ra hoặc chưa có trong Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong năm của tỉnh, văn bản chưa đúng thẩm quyền, hình thức ban hành chưa đảm bảo các căn cứ pháp lý để ban hành v.v… như: Quyết định về việc ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Quyết định về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái v.v.

2.2. Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

- Tự kiểm tra, 41/41 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành gồm 24 nghị quyết, 16 quyết định, 01 chỉ thị. Qua kiểm tra đã xây dựng báo cáo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các văn bản sau:

+ Ban hành văn bản bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại xã Cát Thịnh để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình cầu Ngòi Phà huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất ở tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; Dự án xây dựng kho dự trữ cấp phát tổng hợp, dự trữ quốc gia khu vực Tây Bắc Tổng cục hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an.

+ Ban hành văn bản đính chính Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái, do có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

- Tiếp nhận và kiểm tra 10/10 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi kiểm tra gồm 08 nghị quyết, 02 quyết định. Thực hiện kiểm tra trực tiếp công tác văn bản tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái theo Kế hoạch số 47/KH-STP ngày 17/11/2011 của Sở Tư pháp với tổng số 11.741 văn bản gồm 95 nghị quyết, 8987 quyết định, 19 chỉ thị, 2532 công văn, 269 thông báo, 451 tờ trình, 397 kế hoạch v.v.. Trong tổng số 11.741 văn bản được ban hành có 31 văn bản quy phạm pháp luật (27 nghị quyết, 04 quyết định). Theo kiến nghị của Sở Tư pháp, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra, xử lý văn bản, kết quả như sau:

+ Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ ban hành Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 hủy bỏ Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ về việc quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

+ Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13/02/2012 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012 thay thế Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 28/12/2011 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012.

+ Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên ban hành văn bản số 03/HĐND-TH ngày 22/02/2012 đính chính Nghị quyết số 74/2011/NQ-HĐND ngày 28/12/2011 của Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

+ Đang tiến hành kiểm tra Công văn số 56/UBND-KL ngày 25/3/2011 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, mua bán gỗ, cành, ngọn và chế biến hạt Pơmu trên địa bàn huyện Mù Cang Chải theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Yên Bái.

- Ban hành Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 27/02/2012 về rà soát văn bản thường xuyên năm 2012. Kết quả đã rà soát 41 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, trong đó xác định 06 văn bản hết hiệu lực thi hành một phần gồm 02 nghị quyết, 04 quyết định; 02 văn bản hết hiệu lực thi hành gồm 02 quyết định; đề nghị thay thế 02 văn bản. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 26/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 01/01/2007 đến 31/12/2010 và danh mục văn bản đang còn hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 29/01/2008.

          - Tham mưu triển khai các nội dung công việc kết thúc thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 13/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2011. Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2011.

3. Công tác hành chính tư pháp

3.1. Công tác chung

Tham mưu xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 06/12/2011 về việc tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết công tác hộ tịch; phân công các ủy viên trong Ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND; tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp đảm bảo đúng thời gian theo Kế hoạch đã đề ra.

- Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, giải quyết đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

- Tổ chức thành công Hội thi "Cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã giỏi" tỉnh Yên Bái năm 2011 theo Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh.

- Tổng hợp văn bản giới thiệu mẫu chữ ký, con dấu và chức danh của các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo yêu cầu tại Công văn số 190/UBND–NV ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

- Hướng dẫn tư pháp cấp huyện triển khai thực hiện Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên chỉ đạo Phòng Tư pháp xác minh, làm rõ trường hợp bà Nguyễn Thị Thơm, thường trú tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đăng ký lại việc sinh tại Ủy nhân dân thị trấn Mậu A theo đề nghị của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

- Báo cáo chuyên đề về công tác cấp phiếu Lý lịch tư pháp; công tác chứng thực; công tác hộ tịch gửi Bộ Tư pháp.

3.2. Công tác hộ tịch

Tiếp nhận và giải quyết các việc về hộ tịch đảm bảo đúng trình tự và thời gian theo quy định của pháp luật về Hộ tịch, đáp ứng yêu cầu của công dân (có biểu thống kê số liệu kèm theo).        

3.3. Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp

- Phối hợp với Công an tỉnh giải quyết các yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật (Có biểu mẫu thống kê kèm theo).

- Triển khai Công văn số 359/BTP-CNTT ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý Lý lịch tư pháp cho các Sở Tư pháp.

- Cung cấp 30 thông tin lý lịch tư pháp của các cá nhân cư trú trên địa bàn tỉnh cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia theo quy định.

3.4.  Công tác Chứng thực

- Giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP  ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký phát sinh ở cơ sở.

- Công văn đề nghị Phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 04/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

3.5.  Công tác quốc tịch

Thực hiện tốt chức năng quản lý về công tác quốc tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3.6. Công tác quản lý Nhà nước về bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

4. Công tác bổ trợ tư pháp

4.1. Giám định:

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức giám định Tư pháp tại địa phương, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức Giám định. Phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định pháp y cho đội ngũ giám định viên tư pháp, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư.

Tổng số giám định viên tư pháp trong toàn tỉnh là 46 người (trong đó có 22 giám định viên pháp y, 07 giám định viên kỹ thuật hình sự, 05 giám định viên pháp y tâm thần, 12 giám định viên thuộc các lĩnh vực khác). Trong 6 tháng đầu năm  các tổ chức giám định đã thực hiện giám định 291 vụ (Có biểu chi tiết kèm theo).

4.2. Luật sư

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động của Đoàn Luật sư, Chi nhánh Văn phòng Luật sư, trong thời gian qua Sở tiếp tục tăng cường công tác quản lý và củng cố tổ chức hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng văn bản hướng dẫn các tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương thực hiện quy định tại Nghị định số 05/2012/NĐ-CP; Thông tư số 17/2011/TT-BTP; Thông tư số 21/2012/TT-BTP; Thông tư số 08/2011/TT-BTP. Làm thủ tục đề nghị Bộ tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 01 trươnbgf hợp. Hiện nay Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái có 04 văn phòng luật sư, 01 chi nhánh với tổng số 07 luật sư (trong đó có 02 luật sư tập sự).

6 tháng đầu năm Đoàn Luật sư tỉnh tham gia tố tụng 182 vụ việc, tư vấn pháp luật 89 vụ việc (có biểu chi tiết kèm theo).

4.3. Công chứng:

- Xây dựng văn bản hướng dẫn các phòng Công chứng triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 11/2011/TT-BTP, Thông tư số 08/2011/TT-BTP, Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP.

- Trong 6 tháng đầu năm 2012 các Phòng Công chứng đã thực hiện  3215 hợp đồng, giao dịch, thu lệ phí 737.997.000 đồng, phí thù lao công chứng 10.730.000 đồng (có biểu chi tiết kèm theo).

4.4. Đấu giá tài sản:

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 ban hành quy định về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động bán đấu giá tài sản, niêm yết trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản, biểu mức thu phí đấu giá công khai tại trụ sở; chủ động tìm và ký hợp đồng bán đấu giá các loại tài sản như: tài sản thi hành án, tài sản thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản thanh lý của Nhà nước, tài sản khác của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ký 25 hợp đồng và quyết định chuyển giao bán đấu giá tài sản với trị giá tài sản đã ký tính theo giá khởi điểm là 147.489.438.000 đồng. Tổ chức 23 phiên đấu giá thành, giá khởi điểm 92.969.490.000 đồng, tổng giá trị giá tài sản bán được 97.476.659.000 đồng tăng so với giá khởi điểm là: 4.507.169.000 đồng. Số phí thu được là 193.131.000 đồng.

Cử đấu giá viên điều hành 15 phiên bán đấu giá cấp huyện với tổng giá trị tài sản tính theo giá khởi điểm 336.680.000 đồng, tổng giá trị bán được 354.840.000 đồng, tăng so với giá khởi điểm 18.160.000 đồng.

4.6. Giao dịch bảo đảm

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh Yên Bái về triển khai Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP cho lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường; Lãnh đạo các Chi nhánh ngân hàng cấp tỉnh, cấp huyện; phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trên địa bàn tỉnh hiện có 10 tổ chức đăng ký giao dịch bảo đảm gồm 01 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường và 01 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Trong 6 tháng năm 2012 đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm cho 2290 trường hợp (có biểu chi tiết kèm theo).

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5.1. Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tham mưu cho thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh tổ chức tổng kết 01 năm hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh; sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ năm 2010 đến năm 2015”, xây dựng dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; dự thảo phân bổ kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2015” năm 2012; dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, PBPL về phòng, chống tham nhũng, công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Ban hành Kế hoạch và tiến hành kiểm tra giám sát triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 tại huyện Trạm Tấu. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế, công tác PBGDPL các Sở, ngành, đoàn thể và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Tổng kết và tổ chức trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Luật phòng, chống BLGĐ, báo cáo kết quả cuộc thi.

- Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chuyên mục “Đời sống và pháp luật” trên Báo Yên Bái được thực hiện với nhiều hình thức như: giới thiệu văn bản pháp luật, câu chuyện pháp luật, giải đáp pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2010, đã thực hiện 12 chuyên mục với 15 tin, bài viết về quy định bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác thi hành án dân sự; công tác TTPBGDPL năm 2011; hiệu quả chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Sở Giáo dục đào tạo; nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân; phát động cuộc thi “chung tay cải cách thủ tục hành chính”; đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật…. Trên sóng truyền hình: thực hiện 06 chuyên mục “Pháp luật với cuộc sống” với các phóng sự, phỏng vấn tuyên truyền về công tác PBGDPL năm 2011, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm… Trên sóng phát thanh: thực hiện 24 chuyên mục “Pháp luật với cuộc sống” tập trung giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành, các câu chuyện pháp luật, giải đáp các nội dung pháp luật có liên quan đến cuộc sống hàng ngày của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phát hành Bản Tin Tư pháp số quý IV/2011, số quý I/2012 và bộ sách Hỏi – đáp pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; 06 loại tờ rời pháp luật về bảo vệ môi trường; pháp luật về an toàn thực phẩm; pháp luật về bình đẳng giới; các trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai; an toàn giao thông; pháp luật về đất đai số lượng 12.000 tờ. Biên soạn và phát hành bộ đề cương giới thiệu văn bản QPPL mới ban hành.

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; báo cáo kết quả thực hiện chương trình phòng chống tội phạm mua bán người năm 2011; báo cáo kết quả thực hiện Đề án “TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009-2012; báo cáo kết quả phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp; báo cáo kết quả triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011.

5.2. Công tác hoà giải ở cơ sở:

6. Công tác Trợ giúp pháp lý

- Phối hợp với UBND huyện Văn Yên về bố trí địa điểm, điều kiện làm việc để ra mắt chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 đi vào hoạt động theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ, viên chức Trung tâm năm 2012.

- Xây dựng báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Yên Bái. Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Phối hợp với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đưa tin, bài về hoạt động trợ giúp pháp lý. Biên soạn, in ấn 05 loại tờ gấp pháp luật với số lượng 10.000 bản cấp phát miễn phí cho nhân dân. Kết hợp công tác trợ giúp pháp lý lưu động với phổ biến pháp luật chuyên đề cho nhân dân.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý tại các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

- Cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho các đối tượng yêu cầu trợ giúp pháp lý. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý là 222 vụ việc cho 222 đối tượng, trong đó tham gia tố tụng 05 vụ việc, hòa giải 01 vụ việc. Về lĩnh vực trợ giúp pháp lý: pháp luật ưu đãi người có công và ưu đãi XH khác: 73; bảo hiểm xã hội: 04; khiếu nại tố cáo: 11; hôn nhân - gia đình: 38; đất đai: 56; Hình sự: 06; dân sự: 31; lĩnh vực khác: 03 vụ việc.

7. Công tác cải cách hành chính, cải cách Tư pháp

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Với quan điểm chỉ đạo cải cách hành chính gắn với cải cách Tư pháp, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách Tư pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và của địa phương. Trọng tâm là công tác cải cách thể chế trong lĩnh vực quản lý của Ngành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, củng cố tổ chức bộ máy, cải tiến lề lối làm việc trong các cơ quan, đơn vị do Ngành trực tiếp quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và từng bước hiện đại hoá nền hành chính.

Thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính gắn với Cải cách Tư pháp, từng bước cải tiến lề lối làm việc, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các cuộc họp, hội nghị được đổi mới cách thức tổ chức, thành phần tham dự và rút ngắn về thời gian nhưng vẫn đảm bảo nội dung và chất lượng.

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại đơn vị. Xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đối với 215 thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012.

Việc triển khai công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính tại đơn vị đã có những tác động tích cực đến hiệu quả công tác Tư pháp. Qua đánh giá các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đều thực hiện tốt các quy trình, thủ tục hành chính Tư pháp trong quá trình giải quyết công việc. Đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết công việc đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có thái độ hòa nhã khi thi hành công vụ, không có hiện tượng sách nhiễu, gây phiền hà đối với các tổ chức, công dân khi đến giao dịch, liên hệ công việc.

8. Công tác Thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công tác Thanh tra và tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo và duy trì tổ chức thực hiện có hiệu quả, Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo ra Quyết định phê duyệt kế hoạch Thanh tra của Ngành năm 2012 và triển khai thực hiện.

- Tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, trong đó 02 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại; 01 đơn không thuộc thẩm quyền, đã có công văn trả lời và hướng dẫn công dân gửi đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái; xây dựng công văn đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

- Xây dựng công văn số 378/CV-TTr ngày 05/10/2011 về việc đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công văn số 05/CV-TTr ngày 12/3/2012 về việc triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo giai đoạn 2008-2011. Báo cáo việc thực hiện Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

9. Công tác tổ chức xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

- Xây dựng trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định giao bổ sung biên chế cho Trung tâm trợ giúp pháp lý. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm 01 trợ giúp viên pháp lý. Xây dựng phương án quy hoạch cán bộ lãnh đạo Sở giai đoạn 2015-2020. Quyết định chuyển ngạch cho 03 công chức, viên chức; quyết định hưởng phụ cấp nghề đối với 01 công chức. Giải quyết cho 02 công chức nghỉ chế độ hưu trí theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP. Quyết định bổ nhiệm 04 phó trưởng phòng và tương đương; giao quyền trưởng phòng cho 2 phó trưởng phòng, luân chuyển 03 công chức. Cử 01 viên chức tham dự khoá đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp; 02 cán bộ, công chức tham dự khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp viên pháp lý. Rà soát cử cán bộ, công chức đi học lớp chuyên viên và chuyên viên chính năm 2012. Bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường công tác theo chỉ tiêu biên chế được giao. Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng ngành tư pháp; kiện toàn Ban chỉ đạo ISO; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp; quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2012.

- Cử nhiều lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, chính trị và tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ do Bộ Tư pháp và địa phương tổ chức. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng ngành Tư pháp Yên Bái.

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2011; báo cáo kiểm tra, rà soát về tổ chức bộ máy biên chế, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2010-2011; báo cáo cải cách hành chính năm 2011; báo cáo công tác cải cách tư pháp năm 2011; báo cáo xây dựng đơn vị văn hoá năm 2011; báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý IV/2011; quý I/2012; báo cáo đánh giá cán bộ công chức năm 2011 và một số báo cáo công tác khác.

- Tổng kết công tác thi đua năm 2011, tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích; phát động phong trào thi đua năm 2012. Đăng ký thi đua năm 2012 với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp và khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc.

10. Các công tác khác

Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 16 của đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XVII về tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; Nghị quyết Trung ương III khoá XI; Quy định số 45-QĐ/TW; Quy định số 46-QĐ/TW, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27-CT/TW về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Vận động cán bộ, công chức, viên chức cơ quan tham gia ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

* Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm 2012, ngành Tư pháp Yên Bái đã triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực công tác, quản lý: Công tác xây dựng và thẩm định VBQPPL đã đi vào nề nếp đạt hiệu quả, các văn bản thẩm định đều có chất lượng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; công tác rà soát, kiểm tra văn bản được tiến hành thường xuyên, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật giúp chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước tại địa phương; công tác PBGDPL được tăng cường và đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với nhân dân; nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền; công tác TGPL lưu động được đẩy mạnh, mở rộng mạng lưới các Câu lạc bộ, tổ và các Cộng tác viên TGPL tại các huyện, xã trên địa bàn toàn tỉnh; Các hoạt động về hộ tịch, luật sư, công chứng, giám định được thực hiện theo đúng quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý Nhà nước đáp ứng nhu cầu của nhân dân; Công tác xây dựng ngành đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tổ chức bộ máy được củng cố và duy trì ổn định từ tỉnh xuống cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Tư pháp từng bước được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác Tư pháp trong 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và cả năm 2012. Những kết quả trên đây đã phản ánh sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức trong toàn ngành phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, công tác tư pháp còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao như: Công tác thông tin báo cáo định kỳ còn chưa đảm bảo theo quy định của ngành (nhất là các đơn vị cấp huyện); việc tham mưu triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2012 còn chậm; công tác tổ chức quản lý của Đoàn luật sư còn yếu, chất lượng hoạt động luật sư còn hạn chế so với yêu cầu xã hội, điều kiện làm việc cũng như thu nhập của luật sư tại địa bàn tỉnh còn thấp do vậy không thu hút tạo được nguồn phát triển đội ngũ luật sư tại địa phương.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Trong 6 tháng cuối năm 2012, ngành Tư pháp Yên Bái tiếp tục quán triệt, triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành, của đơn vị; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ dưới đây:

 1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định điều chỉnh, bổ sung “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2012”; xây dựng văn bản đôn đốc các ngành xây dựng các dự thảo văn bản theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định và đúng tiến độ thời gian theo chương trình. Tham mưu xây dựng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành lập dự kiến xây dựng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2013, trên cơ sở đó xây dựng và trình UBND tỉnh Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL trình Hội đồng nhân dân tỉnh và Danh mục văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2013.   

- Xây dựng 05 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: “Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái”; “Quyết định của UBND tỉnh Yên bái ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái”; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định cụ thể mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Chỉ thị của UBND tỉnh Yên Bái về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công tác tham gia ý kiến, thẩm định theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng đối với các dự thảo văn bản do các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh soạn thảo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành.

- Thực hiện công tác kiểm tra văn bản bao gồm tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra văn bản trực tiếp tại các huyện, thị xã: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Tham mưu tổ chức sơ kết việc thi hành Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản.

- Tiếp tục thực hiện rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 27/02/2012 của Sở Tư pháp. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố kết quả rà soát văn bản thường xuyên 06 tháng đầu năm 2012.

- Triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2012. Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật (sau khi nghị định được Chính phủ ban hành).

2. Công tác hành chính tư pháp.

 - Tiếp tục giải đáp những vướng mắc ở cơ sở trong quá trình thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007; Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của Tư pháp cấp huyện, Tư pháp cấp xã về công tác quản lý và đăng ký hộ tịch. Tiếp tục thực hiện các việc hộ tịch thuộc  thẩm quyền cấp tỉnh đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác hộ tịch, chứng thực, tình hình sử dụng biểu mẫu, sổ hộ tịch tại 02 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

- Tiếp tục cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia theo quy định khi có phát sinh. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời đúng pháp luật yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân.

3. Công tác Bổ trợ tư pháp

- Đôn đốc Đoàn Luật sư báo cáo UBND tỉnh về Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư và phương án nhân sự dự kiến bầu vào Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng – kỷ luật nhiệm kỳ mới theo quy định tại điều 5 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP và Thông tư số 17/2011/TT-BTP.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở

- Tổ chức triển khai Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cùng cấp và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

- Tiếp tục thực hiện các chuyên mục trên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền cho người sử dụng lao động, người lao động; hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên Câu lạc bộ pháp luật; tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên thanh niên; phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu niên. Biên tập nội dung Bản tin Tư pháp quý II/2012 và sách hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Công tác trợ giúp pháp lý

- Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật tại trụ sở, cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng cho người có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

-  Phối hợp với Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành khảo sát và trợ giúp pháp lý lưu động; phổ biến pháp luật chuyên đề cho nhân dân và các đối tượng có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra

 - Tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Công chứng số 1 theo Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 18/4/2012; tổ chức kiểm tra công tác tư pháp tại phòng Tư pháp huyện Lục Yên và Văn Chấn. Thành lập Đoàn kiểm việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra đối với Phòng Công chứng số 2 và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

- Thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời đúng quy định của pháp luật.

7. Công tác tổ chức xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; công tác thi đua khen thưởng và việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo

- Xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Bộ Tư pháp.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, cán bộ tư pháp từ tỉnh tới xã; việc sắp xếp, bố trí cán bộ; đề xuất với HĐND, UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan tư pháp theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV, nhất là đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã và pháp chế các sở, ngành.

- Quyết định cử cán bộ, công chức đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước do Bộ Tư pháp và tỉnh tổ chức. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động. Vận động cán bộ, công chức trong toàn Ngành tập trung triển khai mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn, lập thành tích cao nhất trên tất cả các mặt công tác để kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Luật ban hành VBQPPL của HĐND và UBND; Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Quan tâm chỉ đạo củng cố tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của các cơ quan Tư pháp các cấp ở địa phương. đặc biệt chú trọng việc bố trí, sắp xếp cán bộ có đủ trình độ, năng lực làm công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã.

- Đề nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp ở địa phương, chú trọng một số lĩnh vực mới triển khai thực hiện hoặc có nhiều khó khăn, vướng mắc như công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác pháp chế, công tác quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính v.v.

Trên đây là Báo cáo sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2012. Sở Tư pháp Yên Bái trân trọng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./.

Tệp đính kèm