SSPortal - Thủ tục hành chính - Nội dung

Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho công dân Việt Nam Cư trú ở trong nước và người nước ngoài đã và đang cư trú tại Việt Nam, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho công dân Việt Nam Cư trú ở trong nước và người nước ngoài đã và đang cư trú tại Việt Nam, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

          Bước 1: Người đến yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Hành chính Tư pháp tại địa chỉ tổ 27, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Khi đến nộp hồ sơ, người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài), Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu nộp lệ phí tại văn phòng Sở theo quy định.

+ Nếu việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền; giấy tờ kèm theo tờ khai không đầy đủ hoặc giả tạo thì sẽ từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần

Bước 3: Nhận Phiếu lý lịch tư pháp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong phòng hành chính Tư pháp, sở Tư pháp tổ 27, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo bước sau:

- Công chức trao Phiếu lý lịch tư pháp cho người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Thời gian trao trả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

III. CÁCH THỰC HIỆN:

            Người yêu cầu cấp phiÕu lý lÞch t­ ph¸p số 1 ®Õn Së T­ ph¸p (Phßng Hµnh chÝnh T­ ph¸p) ®Ó nép hå s¬.

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

*Người trong nước:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;

+  Bản sao giấy chứng minh thư;

+  Bản sao hộ khẩu;

* Người nước ngoài.

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;

+ Bản sao hộ chiếu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật  lý lịch tu pháp, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật  lý lịch tu pháp thì thời hạn không quá 20 ngày.

Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật lý lịch tu pháp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành hành án dân sự, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  Phiếu lý lịch tư pháp

 IX. PHÍ, LỆ PHÍ:  

+ 200.000đ/1 trường hợp.

+ 100.000đ/1 trường hợp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng,thân nhân liệt sỹ.

- Đối tượng được miễn lệ phí:

+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật

+ Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC: không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;;

+ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

+ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

+ Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/2/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ công an quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp;

+ Thông  tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp – Mẫu số 03/TP-LLT ( Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 )

+ Mẫu văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 – Mẫu số 05a/TT-LLTP( Dành cho cơ quan, tổ chức)

( Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011của Bộ Tư pháp )

Thủ tục khác

Trang:      1  2  3