đơn giá xây dựng cơ bản  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Số: 2703/UBND-XD

V/v: Công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


             Yên Bái, ngày  19 tháng 12  năm 2008.

      

Kính gửi:    

- Các Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước Yên Bái;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;

- Chánh, Phó Văn phòng (TH);

- Chuyên viên: GT, XD, TH;

- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Bình

   

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 2702/UBND-XD

 

V/v: Công bố Bảng giá ca máy

và thiết bị thi công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


             Yên Bái, ngày  19 tháng 12  năm 2008.

                                                                                                                                                             Kính gửi:    

                                         - Các Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

  - Kho bạc Nhà nước Yên Bái;

   - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

            Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 15/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công, văn bản số 512/2006/BXD-KTTC ngày 24/3/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung văn bản số 06/2006/TT-BXD ngày 15/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;

- Chánh, Phó Văn phòng (TH);

- Chuyên viên: GT, XD, TH;

- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Bình

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 2704/UBND-XD

 

V/v: Công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


             Yên Bái, ngày 19 tháng 12 năm 2008.

                        Kính gửi:    

- Các Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước Yên Bái;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

         

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;

- Chánh, Phó Văn phòng (TH);

- Chuyên viên: GT, XD, TH;

- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Bình

Dowload Don gia XDCB