Thành phố Yên Bái: Đẩy mạnh các khoản thu từ đất (30/07/2014)

Năm 2014, UBND tỉnh Yên Bái giao thành phố Yên Bái thu ngân sách các khoản từ đất 35 tỷ đồng, trong đó thu từ hợp pháp...