Cảm Nhân nỗ lực xây dựng nông thôn mới (24/10/2014)

Nằm ở vùng Đông hồ, Thác Bà, Cảm Nhân có 1.546 hộ với 6.650 nhân khẩu. Trước kia, đường sá đi lại khó khăn, ngày nắng...