Lịch tiếp dân

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Thực hiện văn bản số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015.

Theo đó, phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Yên Bái; địa chỉ: tổ 6, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái quy định vào ngày 16 tháng 02 năm 2015 sẽ được hoán đổi vào ngày 14 tháng 02 năm 2015 (thứ 7).

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và công dân biết.

Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái phát và đưa tin./.

 

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

- Đài PT – TH tỉnh, Báo Yên Bái;

- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;

- Các Phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử;

- Lưu: VT, TCD, NC.

 TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Vương Thị Thanh Lâm

 

Tệp đính kèm:
 02tbub
Thông báo khác: