Thủ tục hành chính             
Xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ

I. TÊN THỦ TỤC: Xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ  nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Trường hợp có thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay của Doanh nghiệp được nêu tại văn bản của Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài, Doanh nghiệp được ký thoả thuận thay đổi khi đảm bảo nội dung thay đổi phù hợp với qui định. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại Phòng Nghiên cứu Tổng hợp và quản lý các TCTD, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thoả thuận thay đổi và trước khi nội dung thay đổi có hiệu lực;

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái thực hiện thẩm định hồ sơ, xác nhận đăng ký thay đổi đối với khoản vay trung dài hạn của DN trên địa bàn không phải là Doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương tại thời điểm ký hợp đồng vay nước ngoài).

Bước 3: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái xác nhận đăng ký thay đổi đối với khoản vay trung dài hạn của doanh nghiệp theo thẩm quyền.    

III. CÁCH THỰC HIỆN: Không quy định.

IV. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký thay đổi (theo Mẫu đơn đình kèm);

- Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt Nam (có xác nhận của thủ trưởng Doanh nghiệp) thoả thuận thay đổi đã ký;

- Văn bản chấp thuận của Bên bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp về những thay đổi (trong trường hợp Doanh nghiệp được bảo lãnh).

2. Số lượng: Không quy định.

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 15 làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh, Thành phố.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh, Thành phố.

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

VIII. LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số  134/2005/NĐ-CP,  ban hành  ngày 1/11/2005 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý vay trả nợ nước ngoài. Ngày có hiệu lực: 22/11/2005.

+ Quyết định số 272/2006/QĐ-TTG ngày 28/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài. Ngày có hiệu lực: 24/12/2006.

+ Thông tư số 09/2004/TT-NHNN, ban ngày 21/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Ngày có hiệu lực 19/1/2005.

+ CV số 09/NHNN-QLNH ngày 4/1/2006 của NHNN Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện TT 09 trừ những nội dung quy định tại TT09 trái với NĐ 134. Ngày có hiệu lực : 4/1/2006.

+ CV số 2363/NHNN-QLNH ngày 31/3/2006 của NHNN về việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của DN vi phạm quy định của pháp luật. Ngày có hiệu lực: 31/3/2006

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Trang:      1  2     
 
Công nghệ áp dụng