Thủ tục hành chính             
Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông

I. TÊN THỦ TỤC: Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

+ Đối với học sinh THCS:

. Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

. Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

+ Đối với học sinh THPT:

. Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

. Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường. 

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

IV. HỒ SƠ:

1. Hồ sơ xin học lại: Đơn xin học lại do học sinh ký; Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học(bản chính); Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng); Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước;

2. Hồ sơ chuyển trường: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký; Học bạ (bản chính); Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng); Bản sao giấy khai sinh; Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập); Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác); Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có); Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác; Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

(Số lượng hồ sơ: 01 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

+ Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

+ Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo (đối với cấp THPT) nơi đến xem xét, giải quyết.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”.

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

Danh mục biểu mẫu

(Không có biểu mẫu đính kèm)
Trang:      1  2  3  4     
 
Công nghệ áp dụng