Thủ tục hành chính             
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Công dân tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc đến UBND cấp xã để được hướng dẫn.

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp xã   

 Khi đến nộp hồ sơ công dân xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải xuất trình

 Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu để xác định về cá nhân người đó;

Sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định.

(áp dụng đối với trường hợp cán bộ tư pháp hộ tịch không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự)

Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử.

Người có yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Người có yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính. Trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp nộp trực tiếp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ, kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

Cán bộ tư pháp tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho công dân đến xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tư pháp tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần

Bước 3: Công dân đến nhận giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

            1) Thành phần

+ Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định);

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài phải nộp một số giấy tờ sau đây:

+ Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

+ Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú của người yêu cầu.

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Ngay trong ngày, nếu nhận hộ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày.

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài thời hạn giải quyết như sau:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản xin ý kiến giải quyết của Sở Tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ;

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp thực hiện thẩm tra, xác minh và có văm bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã kèm trả hồ sơ; nếu từ chối giải quyết, Sở Tư pháp giải thích rõ lý do bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo cho người yêu cầu.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và cấp cho người yêu cầu.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

             Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

 Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân  cấp thực hiện (nếu có): Không

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

 Cơ quan phối hợp: Không    

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC:  Giấy xác nhận.                                                   

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:   5.000đồng/trường hợp

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:               

+ Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ tịch;

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

+ Nghị định Số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yêu tố nươc ngoài.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

+ Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009 về việc phê duyệt Đề án “ cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”;

+ Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí.

XII. TÊN MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

+ Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân – Ký hiệu: TP/HT -2010- XNHN.2.  

Danh mục biểu mẫu

(Không có biểu mẫu đính kèm)
Trang:      1  2  3  4     
 
Công nghệ áp dụng