Thủ tục hành chính             
Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 qua uỷ quyền cho Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 qua uỷ quyền cho Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Hành chính Tư pháp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại phòng hành chính  Tư pháp - Sở Tư pháp tổ 27, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Khi đến nộp hồ sơ, người được uỷ quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài), Sổ hộ khẩu gia đình hoặc thẻ thường trú hoặc tạm trú;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu nộp lệ phí tại văn phòng Sở theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giò hành chính các ngày  làm việc trong tuần

Bước 3: Nhận Phiếu lý lịch tư pháp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tổ 27, phường Đồng tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo bước sau:

- Công chức trả Phiếu lý lịch tư pháp cho người được uỷ quyền.

Thời gian trao trả: vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần

III. CÁCH THỰC HIỆN:

Người được uỷ quyền yờu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp (Phòng Hành chính Tư pháp) để nộp hồ sơ.

IV. HỒ SƠ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Người trong nước:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho uỷ quyền;

+  Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

+ Bản sao sổ hộ khẩu,

  + Giấy uỷ quyền (Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền), nhưng phải xuất trình Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền

* Người nước ngoài.

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho uỷ quyền;

+ Bản sao hộ chiếu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;

  + Giấy uỷ quyền (Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền).

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật  lý lịch tư pháp, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật  lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 20 ngày.

Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:  Cá nhân;

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

            - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành hành án dân sự, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  Phiếu lý lịch tư pháp

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Có

+ 200.000đ/1 trường hợp.

+ 100.000đ/1 trường hợp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng,thân nhân liệt sỹ.

- Đối tượng được miễn lệ phí:

+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật

+ Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC: không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

            + Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010;

            + Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

            + Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

+ Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/2/1999 của Bộ Tư pháp – Bộ công an quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp;

+ Thông  tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Dùng cho cá nhân trong trường hợp uỷ quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1)- Mẫu số 04/TP-LLTP

Trang:      1  2  3  4     
 
Công nghệ áp dụng