Thủ tục hành chính             
Thẩm định hồ sơ yêu cầu

I. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  Thẩm định hồ sơ yêu cầu (HSYC)

            II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

    Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin thẩm định hồ sơ yêu cầu đơn vị lập HSYC có trách nhiệm trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt HSMT, đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức thẩm định theo quy định của Luật đấu thầu hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái

( http://www.yenbai.gov.vn ) để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan, tổ chức  thẩm định tiến hành thẩm định HSYC;

Bước 3: Cơ quan, tổ chức thẩm định trình báo cáo thẩm định HSYC lên chủ đầu tư.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

IV. HỒ SƠ:

- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu;

- Hồ sơ yêu cầu;

- Quyết định đầu tư;

- Kế hoạch đấu thầu được duyệt;

- Quyết định phê duyệt thiết kế dự toán, quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán (nếu có) đối với gói thầu xây lắp;

- Văn bản thẩm định giá đối với gói thầu mua sắm hàng hoá;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán, quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế và dự toán (nếu có) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn lập dự án và tư vấn thiết kế bản vẽ thi công;

- Những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ yêu cầu;

- Văn bản pháp lý có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

 - Tối đa là 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. CƠ QUAN THỰC HIỆN:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân được chủ đầu tư giao nhiệm vụ tổ chức việc thẩm định.

VII. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:  Tổ chức hoặc cá nhân

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: : Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu.

IX. LỆ PHÍ: Không có

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: : Không có

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

- Luật Đấu thầu số 61/2009/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009;

- Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp;

- Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh;

- Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/9/2011 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu dịch vụ tư vấn;

- Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định một số nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI :

- Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp;

- Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh;

- Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/9/2011 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu dịch vụ tư vấn.

 

 

Trang:      1  2  3  4     
 
Công nghệ áp dụng