Thủ tục hành chính             
Thủ tục giải quyết tố cáo

   I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục giải quyết tố cáo:

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Người tố cáo gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) đến cơ quan có thẩm giải quyết. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo.

Bước 2: Thụ lý để giải quyết

Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, đơn tố cáo được thụ lý giải quyết.

Bước 3: Xác minh việc tố cáo

Trong  quá trình tiến hành xác minh nội dung tố cáo. Người giải quyết tố cáo có quyền và nghĩa vụ sau:

+ Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.

+ Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo.

+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.

+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Kết luận về nội dung tố cáo

Quyết định kết luận về nội dung tố cáo; Xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm.

III. CÁCH THỰC HIỆN

+ Thực hiện tại cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

IV. HỒ SƠ:

1. Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo;

2. Các tài liệu, chứng  cứ liên quan (nếu có).

(Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:  Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chánh thanh tra tỉnh Yên Bái.

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng xét giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh tra tỉnh Yên Bái

3. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình xác minh, giải quyết đơn tố cáo của công dân.

VIII. PHÍ,LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005.

2. Luật Phòng, chống tham nhũng 2005;

3. Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

4. Nghị định 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

5. Quyết định số 1131/2008/ QĐ-TTCP, ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ  về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI

 


 

Thủ tục khác

(Không có thủ tục cùng lĩnh vực)
 
Công nghệ áp dụng