Thủ tục hành chính             
Thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

a) Đối với cơ sở khám chữa bệnh:

Bước 1: Lập Danh sách người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán (mẫu C79a-HD Ban hành theo QĐ số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và Danh sách người bệnh khám, chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán (mẫu C80a-HD).

Bước 2: Nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện

b) Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện:

Bước 1: Kiểm tra, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ cơ sở khám, chữa bệnh.

Bước 2: Tổ chức giám định chi phí KCB BHYT, lập bảng Danh sách người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú được duyệt (mẫu C79b-HD) và bảng Danh sách người bệnh khám, chữa bệnh nội trú được duyệt  (mẫu C80b-HD);

Bước 3: lập Biên bản thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT (mẫu số C82-HD) và tổ chức thanh, quyết toán với cơ sở khám, chữa bệnh:

  Vào đầu mỗi quý, cơ quan BHXH ứng trước cho cơ sở KCB một khoản kinh phí tối thiểu bằng 80% chi phí đã được giám định của quý trước. Định kỳ hàng quý, cơ quan BHXH thanh toán cho cơ sở KCB bằng khoản kinh phí được phép sử dụng tại cơ sở KCB, Trong trường hợp số thanh quyết toán thực tế vượt quỹ khám, chữa bệnh được giao, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thực hiện việc điều tiết từ nguồn quỹ được sử dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố để thanh toán bổ sung cho cơ sở khám chữa bệnh, chậm nhất sau 35 ngày kể từ ngày cuối quý. Trường hợp quỹ khám chữa bệnh được sử dụng của địa phương không đủ để thanh toán thì Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có điều tiết chung. Định kỳ sáu tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện điều tiết Quỹ bảo hiểm y tế kịp thời cho các địa phương để thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh. Trường hợp Quỹ dự phòng không còn khả năng điều tiết thì tạm thời thực hiện như quy định tại tiết đ, điểm 1, mục II, phần III của Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005, đồng thời báo cáo liên Bộ để giải quyết”.

III. CÁCH THỰC HIỆN:

Có 2 hình thức:

1. Tại cơ quan BHXH cấp huyện

      2.  Tại cơ sở khám chữa bệnh. 

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Danh sách người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán (mẫu C79a-HD Ban hành theo QĐ số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).  

2. Danh sách người bệnh khám, chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán (mẫu C80a-HD).

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:   Định kỳ hàng quý, cơ sở KCB nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trước ngày 10 của tháng đầu quý sau, cơ quan BHXH thanh quyết toán với cơ sở KCB chậm nhất sau 25 ngày kể từ ngày cuối quý.  

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH huyện b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH huyện

3. Cơ quan phối hợp (nếu có):

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

2. Thông tư liên tịch số: 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của liên Bộ Y tế- Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc.

3.  Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 06/12/2006 của liên Bộ Y tế-Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của TTLT số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của liên Bộ Y tế- Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc.

4. Thông tư liên tịch số: 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện.

5. Thông tư liên tịch số: 14 /2007/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007  của liên Bộ Y tế - Tài chính.

6. Quyết định số 2559/QĐ-BHXH ngày 27/9/2005 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc Quy định về tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT.

7.  Quyết định số 1005/QĐ-BHXH ngày 27/7/2007 của Tổng giám đốc BHXH VIệt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Quy định về tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 2559/QĐ-BHXH.

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Trang:      1  2     
 
Công nghệ áp dụng