CÔNG BÁO YÊN BÁI

 Chọn lọc theo: 
  Lĩnh vực:  |  Năm:  |  Tìm từ khóa:  
Trang: Trang:      1  2  3  4  5  6        |   Tổng số tìm thấy:  366 (công báo)
Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
Số 28+29+30 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
22/10/2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, các loại tài sản khác làm căn cứ tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái 25qdqp.doc
22/10/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 26qdqp.doc 26qdqp_PL.doc
30/10/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định Quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái 27qdqp.doc Quy dinh 27qdqp.doc
30/10/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái 28qdqp.doc 28qdqp_PL.doc
04/11/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 29qdqp.doc
06/11/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020 30qdqp.doc
Số 27 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
22/09/2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016 22qdqp.doc 22qdqp_PL.doc
25/09/2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái 23qdqp.doc
13/10/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016 24qdqp.doc 24qdqp_PL.xls
Số 25+26 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
17/09/2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 21qdqp.doc 21qdqp_PL.xls
Số 23+24 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
17/09/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 17qdqp.doc 17qdqp_phuluc.doc
17/09/2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái 18qdqp.doc 18qdqp_phuluc.doc
17/09/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng; Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái 19qdqp.doc 19qdqp_phuluc.doc
17/09/2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái 20qdqp.doc 20qdqp_phuluc.doc
Số 21+22 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
05/09/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái 14qdqp.doc
16/09/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái 15qdqp.doc
17/09/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 16qdqp.doc
Số 16+17+18+19+20 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
11/06/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND về việc: Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái 09qdqp.doc
18/07/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái 10qdqp.doc PL_10qdqp.doc
29/07/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Yên Bái 11_PLqd.doc 11qdqp.doc
04/08/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái 12qdqp.doc PL12qdqp.doc
18/08/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái 13qdqp.doc PL13qdqp.doc
HĐND tỉnh Yên Bái
17/07/2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chính sách hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 - 2015 04nqqp.doc
17/07/2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái 05nqqp.doc
17/07/2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm 06nqqp.doc
17/07/2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh và truyền thanh cơ sở tỉnh Yên Bái năm 2015 07nqqp.doc
17/07/2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bãi bỏ danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành tại Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 08nqqp.doc Phu luc 1; 3.xls Phu luc 2.doc
17/07/2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014 09nq.doc
17/07/2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 10nqqp.doc Bieu 1.xls Bieu 2.xls Bieu 3.xls
17/07/2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 11nqqp.doc Phu luc.doc
17/07/2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ban hành Chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2016 12nqqp.doc
17/07/2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016 13nqqp.doc
Số 14+15 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
07/04/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 05qdqp.doc
07/04/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái 06qdqp.doc
08/04/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND 07qdqp.doc PL07qdqp.doc
29/04/2014 Quyết định số 611/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 611qdub.doc DM 611.doc
30/05/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái 08qdqp.doc Bieu 01,02,03.doc Quy dinh tieu chi phan loai thon to DP.doc
Số 11+12+13 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
30/12/2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về việc: Ban hành Quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái 33qdqp.doc
31/12/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái 34qdqp.doc
31/12/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương 36qdqp.doc
31/12/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái 37qdqp.doc Quy che.doc
31/12/2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái 38qdqp.doc Quy che 38.doc
08/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định Giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 01qdqp.doc
22/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái 03_Quy dinh.doc 03qdqp.doc
18/02/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2015 04qdqp.doc
Số 06+07+08+09+10 năm 2014
HĐND tỉnh Yên Bái
18/12/2013 Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 20NQ.doc
18/12/2013 Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 21NQ.doc Phụ lục 21.xls
18/12/2013 Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 – Nguồn vốn ngân sách địa phương 22 NQ.doc
18/12/2013 Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2014 23NQ.doc Phụ lục 1.doc Phu luc so 10 - Yen Binh.xls Phu luc so 11 - Lục Yên.xls Phu luc so 2 - Đất NN.xls Phu luc so 3 - TP Yen Bai.xls Phu luc so 4 - TXnghia Lộ.xls Phu luc so 5- Mu Cang Chai.xls Phu Luc so 6 - Tram Tau.xls Phu luc so 7 - Van chan.xls Phu luc so 8 - Văn Yên.xls Phu luc so 9 Tran Yen.xls
18/12/2013 Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 24NQ.doc phu luc 24.doc
18/12/2013 Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 25NQ.doc
18/12/2013 Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2014 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái 26NQ.doc
18/12/2013 Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020 27NQ.doc
18/12/2013 Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 28NQ.doc Phụ lục 1,2,3,4,5.doc
18/12/2013 Nghị quyết 29/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 29NQ.doc
18/12/2013 Nghị quyết 30/NQ-HĐND về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 30NQ.doc
Số 01+02+03+04+05 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
21/11/2013 Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái ctqp 15.doc
10/12/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí xét duyệt học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái 32qdqp.doc
25/12/2013 Chỉ thị số 18/2013/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020 CT 18.doc
31/12/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2014 35qdqp.doc Bang 1 - Đất NN.xls Bang 10 - Lục Yên.xls Bang 2 - TP Yen Bai.xls Bang 3 - TXnghia Lộ.xls Bang 4- Mu Cang Chai.xls Bang 5 - Trạm Tấu.xls Bang 6 - Van chan.xls Bang 7 - Văn Yên.xls Bang 8 - Tran Yen.xls Bang 9 - Yen Binh.xls Quy dinh.doc
Số 17 năm 2013
UBND tỉnh Yên Bái
14/11/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 29qdqp.doc Quy dinh.doc
04/12/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 30qdqp.doc
04/12/2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái 31qdqp.doc quy dinh.doc
Số 16 năm 2013
UBND tỉnh Yên Bái
07/10/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái 27qdqp.doc Quy chế 27.doc
17/10/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2018 28qdqp.doc
17/10/2013 Công văn số 2283/UBND-XD về việc đính chính văn bản 2283 UBND-XD.doc
21/10/2013 Công văn số 2307/UBND-NC về việc gửi bổ sung phụ lục của Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 2307 UBND-NC.doc Bang chi tiet.doc
Số 14 + 15 năm 2013
UBND tỉnh Yên Bái
13/09/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về việc cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi 18qdqp.doc
17/09/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái 19qdqp.doc
17/09/2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 20qdqp.doc
30/09/2013 Quyết định số: 21/2013/QĐ-UBND về việc: Ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020 21qdqp.doc
09/10/2013 Quyết định số: 22/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực Y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2015” 22qdqp.docx
03/10/2013 Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Yên Bái 23qdqp.doc Quy dinh.doc
04/10/2013 Quyết định số: 24/2013/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về Xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 - 2015 24qdqp.doc
07/10/2013 Quyết định số: 25/2013/QĐ-UBNDban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã" giai đoạn 2013-2020 25qdqp.doc De an.doc
07/10/2013 Quyết định số: 26/2013/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái 26qdqp.doc
Số 13 năm 2013
UBND tỉnh Yên Bái
27/08/2013 Quyết định phê duyệt khung giá rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên để phục vụ Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Yên Bái 15qdqp.doc
27/08/2013 Quyết định về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra để khôi phục sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 - 2015 16qdqp.doc
29/08/2013 Quyết định về việc ban hành Qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tỉnh Yên Bái 17qdqp.doc Quy dinh so 17.doc
Số 12 năm 2013
HĐND tỉnh Yên Bái
19/07/2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2013 NQ 07.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái NQ 08.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái NQ 09.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND xây dựng thị xã Văn hoá - Du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013 - 2020 NQ 10.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác NQ 11.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 NQ 12.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra để khôi phục sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 - 2015 NQ 13.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND phê duyệt khung giá rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên để phục vụ Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Yên Bái NQ 14.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã” giai đoạn 2013 - 2020 NQ 15.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế năm 2014 đối với biên chế hành chính, sự nghiệp, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP NQ 16.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò cho hộ người có công với cách mạng có thu nhập thấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013 - 2016 NQ 17.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 - 2015 NQ 18.doc
19/07/2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND, ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về Xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 - 2015 NQ 19.doc
Số 11 năm 2013
UBND tỉnh Yên Bái
05/06/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 13qdqp.doc Quy che.doc
24/05/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND Về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 10qdqp.doc
24/05/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định đối tượng chịu phí; mức thu; tỷ lệ phần trăm (%) tiền phí được để lại cho xã phường, thị trấn; phương thức tổ chức thu và quản lý, sử dụng đối với phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái 11qdqp.doc
24/05/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái 12qdqp.doc
24/06/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại 14qdqp.doc PL 05.doc PL04.doc
Số 8+9+10 năm 2013
UBND tỉnh Yên Bái
01/04/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 06qdqp.doc quy dinh 06.doc
05/04/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013 - 2016 07qdqp.doc
08/05/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND Về việc: Ban hành quy định phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái 08qdqp.doc
08/05/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và Bộ đơn giá bồi thường cây cối hoa màu và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Yên Bái - Khe Sang, đoạn Yên Bái - Trái Hút, tỉnh Yên Bái. 09qdqp.DOC Quy dinh 09.doc
Số 07 năm 2013
HĐND tỉnh Yên Bái
12/03/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái NQ01-2013.doc
UBND tỉnh Yên Bái
31/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái 02qdqp.doc
13/03/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái 03qdqp.doc
13/03/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND Về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015) 04qdqp.doc
13/03/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND Về việc: Ban hành Quy định về công tác quản lý và bảo trì mạng lưới đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái 05qdqp.DOC Quy dinh 05.doc
Số 03 + 04 + 05 + 06 năm 2013
UBND tỉnh Yên Bái
28/12/2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2013 1. gia dat nong nghiep1.xls 10. Luc Yen.xls 2. TP Yen bai.xls 3.TX Nghia Lo.xls 4.Mu Cang Chai.xls 47qdqp.doc 5. Tram Tau.xls 6.Van chan.xls 7. Văn Yen.xls 8.Tran Yen.xls 9. Yen Binh.xls Quy dinh 47.doc
Công báo số 01 + 02 năm 2013
HĐND tỉnh Yên Bái
12/12/2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 Bieu NQ 19.xls NQ 19.doc
12/12/2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2013, nguồn vốn ngân sách địa phương NQ 20.doc
12/12/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 NQ 21.doc
12/12/2012 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 NQ 22.doc
12/12/2012 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 NQ 23.doc
12/12/2012 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Yên Bái năm 2011 NQ 24.doc
12/12/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND Về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2013 NQ 25.doc
12/12/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND Về việc quyết định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái NQ 26.doc
12/12/2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011 - 2015) NQ 27.doc
12/12/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái NQ 28.doc
12/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND Một số chính sách hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 - 2016 NQ 29.doc
UBND tỉnh Yên Bái
26/12/2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 46qdqp.doc
31/12/2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND Về việc Ban hành tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái 50qdqp.doc
17/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND Về việc: Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái 01qdqp.doc
18/01/2013 Quyết định số 54/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 01/01/2007 đến ngày 15/12/2012 hết hiệu lực thi hành một phần 54 qdub.doc DM 54.doc
18/01/2013 Quyết định số 55/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 15/12/2012 trở về trước hết hiệu lực thi hành 55 qdub.doc DM 55.doc
18/01/2013 Quyết định số 56/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 15/12/2012 trở về trước hết hiệu lực thi hành một phần 56 qdub.doc DM 56.doc
18/01/2013 Quyết định số 57/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 01/01/2007 đến ngày 15/12/2012 hết hiệu lực thi hành. 57 qdub.doc DM 57.doc
Số 26 + 27 năm 2012
UBND tỉnh Yên Bái
28/11/2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái 42qdqp.doc
04/12/2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND Về việc: Ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác mạng lưới đường thuỷ nội địa, bến khách ngang sông, bến hàng hoá, bến hành khách, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái 43qdqp.doc Quy dinh.doc
05/12/2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái 44qdqp.doc
11/12/2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái 45qdqp.doc Bieu 45.xls
Số 25 năm 2012
UBND tỉnh Yên Bái
19/09/2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND V/v điều chỉnh giá đất của đoạn 58.5 trên trục đường Lương Yên trong Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012. 34qdqp.doc
03/10/2012 Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái 17 CT.doc
11/10/2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND Quy định việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái 38qdqp.doc
05/11/2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND Quy định nội dung chi, mức chi; việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái 39 qdqp.doc
06/11/2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Điểm b khoản 3 Điều 6 của Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái. Ban hành kèm theo Quyết định số 294/2007/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 40qdqp.doc
28/11/2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông 41qdqp.doc Quy dinh 41.doc
Số 24 năm 2012
UBND tỉnh Yên Bái
26/09/2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Yên Bái 35qdqp.doc
03/10/2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn tỉnh Yên Bái 36qdqp.doc
03/10/2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND Về việc: Ban hành Quy định một số nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái 37qdqp.doc Quy dinh.doc
Số 21+22+23 năm 2012
UBND tỉnh Yên Bái
17/08/2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái 28qdqp.doc Quy che.doc
31/08/2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND Về việc: Ban hành quy định về bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc Quy dinh bo don gia.doc quyet dinh.doc
06/09/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND Về việc quy định Giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 30qdqp.doc Phu luc.xls
10/09/2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND V/v điều chỉnh giá đất của một số đoạn đường trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành trong Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về phân loại đ¬ường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012. 31qdqp.doc
10/09/2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND Ban hành bổ sung giá đất vào Bảng giá đất năm 2012 tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. 32qdqp.doc
Số 18+19+20 năm 2012
HĐND tỉnh Yên Bái
20/07/2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2012 NQ 10.doc
20/07/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND Về giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2015 NQ 11.doc
20/07/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính quy định tại Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh NQ 12.doc
20/07/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2015 NQ 13.doc
20/07/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 – 2015 NQ 14.doc
20/07/2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Phê chuẩn chỉ tiêu tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế công chức hành chính năm 2013 NQ 15.doc
20/07/2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND Thông qua Tờ trình đề nghị công nhận xã Sơn Thịnh lên đô thị loại V thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái NQ 16.doc
20/07/2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND Quy định cụ thể mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái. NQ 17.doc
20/07/2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái NQ 18.doc Phu luc 18.xls
UBND tỉnh Yên Bái
01/08/2012 Quyết định số 885/QĐ-UBND Công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ 01/01/2007 đến hết 30/6/20102 hết hiệu lực thi hành 885qdub.doc Danh muc 885.doc
01/08/2012 Quyết định số 886/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ 01/01/2007 đến hết 30/6/2012 hết hiệu lực thi hành một phần 886qdub.doc Danh muc 886.doc
01/08/2012 Quyết định số 887/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 30/6/2012 trở về trước hết hiệu lực thi hành 887qdub.doc Danh muc 887.doc
01/08/2012 Quyết định số 888/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 30/6/2012 trở về trước hết hiệu lực thi hành một phần 888qdub.doc Danh muc 888.doc
Trang: Trang:      1  2  3  4  5  6        |   Tổng số tìm thấy: 366 (công báo)
 
Cổng giao tiếp điện tử Tỉnh Yên Bái
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
- Giấy phép số: 99/GP-TTDT Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - ngày 03/08/2009
- Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Tổ 55, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 029. 3858.959
- Email: Banbientapcong@yenbai.gov.vn
- Ghi rõ nguồn gốc Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái khi khai thác thông tin từ trang này
Công nghệ áp dụng