CÔNG BÁO YÊN BÁI

 Chọn lọc theo: 
  Lĩnh vực:  |  Năm:  |  Tìm từ khóa:  
Trang: Trang:      1  2  3  4  5  6        |   Tổng số tìm thấy:  387 (công báo)
Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
Số 21 + 22 năm 2016
HĐND tỉnh Yên Bái
26/08/2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 34nqhd.doc
26/08/2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2016 35nqhd.doc
26/08/2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về việc sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 36nqhd.doc
26/08/2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 38nqhd.doc
26/08/2016 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 39nqhd.doc
26/08/2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ 40nqhd.doc
26/08/2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 41nqhd.doc
26/08/2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND về việc ban hành một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái 42nqhd.doc
26/08/2016 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015; Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 43nqhd.doc Bieu 1_2.xls Bieu 3.xls Bieu 4.xls
Số 20 năm 2016
UBND tỉnh Yên Bái
27/08/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 24qdqp.doc 24qdqp_PL1+2.xls 24qdqp_PL3.xls
30/08/2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái 25qdqp.doc
30/08/2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái 26qdqp.doc
Số 18 + 19 năm 2016
UBND tỉnh Yên Bái
13/06/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái 17qdqp.docx
13/06/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc ban hành lệ phí hộ tịch; sửa đổi, bổ sung lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân tại Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 18qdqp.docx
14/06/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái 19qdqp.doc 19qdqp_PL.doc
27/06/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành mẫu Quy ước thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái 20qdqp.doc 20qdqp_PL.doc
04/07/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 22qdqp.doc 22qdqp-pl.xlsx
10/08/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23qdqp.doc
Số 17 năm 2016
UBND tỉnh Yên Bái
23/05/2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương 13qdqp.doc
23/05/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái 14qdqp.doc
23/05/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái 15qdqp.doc
23/05/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái 16qdqp.doc
Số 13+14+15+16 năm 2016
UBND tỉnh Yên Bái
23/05/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 12qdqp.doc PL01 - PL11 - NN KCN.xls PL02 - Thanh Pho.xls PL03 - Nghia Lo.xls PL04 - Mu Cang Chai.xls PL05 - Tram Tau.xls PL06 - Van Chan.xls PL07 -  Van Yen.xls PL08 - Tran Yen.xls PL09 - Yen Binh.xls PL10 - Luc Yen.xls
Số 11+12 năm 2016
UBND tỉnh Yên Bái
07/03/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 07qdqp.doc 07qdqp_PL.doc
07/03/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện 08qdqp.doc
07/03/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái 09qdqp.doc
21/03/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, sử dụng trang thông tin điện tử trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái 10qdqp.doc 10qdqp_PL.docx
28/03/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 tại tỉnh Yên Bái 11qdqp.doc 11qdqp_PL.doc
Số 08+09+10 năm 2016
UBND tỉnh Yên Bái
07/01/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái 01qdqp.doc
15/01/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái 02qdqp.doc
15/01/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái 03qdqp.doc
15/01/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái 04qdqp.doc
28/01/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 05qdqp.doc 05qdqp_PL1.doc 05qdqp_PL2.xls
01/02/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái 06qdqp.doc
01/02/2016 Quyết định số 161/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần đến ngày 31/12/2015 161qdqp_PL.doc 161qdub.doc
Số 06+07 năm 2016
UBND tỉnh Yên Bái
22/12/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái 23qdqp.doc 23qdqp_PL.doc
29/12/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 24qdqp.doc 24-quy dinh.doc
30/12/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái 25qdqp.doc
31/12/2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Yên Bái 26qdqp.doc 26qdqp-PL.doc
31/12/2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 27qdqp.doc
31/12/2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND phê duyệt Đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 28qdqp.doc 28qdqp_De an.docx 28qdqp-PL.xlsx
31/12/2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức và một số mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái 29qdqp.doc
31/12/2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011 - 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/ 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái 30qdqp.doc
31/12/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 31qdqp.doc
Số 01+02+03+04+05 năm 2016
HĐND tỉnh Yên Bái
15/12/2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 11nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 – Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 12nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 13nqqp.doc 13nqqp-PL.xls
15/12/2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 14nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 15nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND phê duyệt Đề án tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020 16nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 17nq.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 18nq.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 19nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 20nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011 - 2015 21nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh 22nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 23nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/07/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái 24nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND phê duyệt Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 25nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND về phê duyệt chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 26nqqp.doc
15/12/2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2016 27nqqp- Bieu 1.xls 27nqqp- Bieu 2 - Bieu 4.xls 27nqqp- Bieu 3.xls 27nqqp.doc
Số 25 năm 2015
UBND tỉnh Yên Bái
12/10/2015 Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2018qdub.doc 2018qdub-PL.xlsx
12/10/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái 19qdqp.doc
08/12/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái 20qdqp.doc
14/12/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 21qdqp.docx
17/12/2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành tại Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 22qdqp.DOC
Số 21+22+23+24 năm 2015
UBND tỉnh Yên Bái
28/09/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 16qdqp.doc Phu luc 01 - 11.xls Phu luc 02 - TP Yen Bai.xls Phu luc 03 - Nghia Lo.xls Phu luc 04 _ Mu Cang Chai.xls Phu luc 05 _ Tram Tau.xls Phu luc 06 _ Van Chan.xls Phu luc 07 _  Van Yen.xls Phu luc 08 _ Tran Yen.xls Phu luc 09 _ Yen Binh.xls Phu luc 10 _ Luc Yen.xls
Số 20 năm 2015
UBND tỉnh Yên Bái
24/08/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về việc hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông, dự án phát triển quỹ đất và các dự án khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trong khu vực cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. 15qdqp.doc
01/10/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái 17qdqp.doc
01/10/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái 18qdqp.doc
Số 19 năm 2015
UBND tỉnh Yên Bái
06/08/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái 12qdqp.doc 12qdqp_PL.doc
14/08/2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 13qdqp.doc
14/08/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện tại tỉnh Yên Bái 14qdqp.doc 14qdqp_PL.doc
Số 17+18 năm 2015
UBND tỉnh Yên Bái
24/04/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái 07qdqp.docx
13/05/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái 08qdqp.docx Phụ lục 1.docx Phụ lục 2.docx Phu luc 3.docx Quy dinh.docx
11/06/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái 09qdqp.doc
11/06/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái 10qdqp.doc
12/06/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái 11qdqp.doc 11qdqp_PL.doc
16/07/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015 09nqhd.doc
16/07/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015; điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 20/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 10nqhd - PL.xls 10nqhd.doc
Số 16 năm 2015
UBND tỉnh Yên Bái
30/01/2015 Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần đến 31/12/2014 164qdub - PL.doc 164qdub.doc
11/02/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Yên Bái 05qdqp.doc
14/04/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái 06qdqp.doc
Số 15 năm 2015
UBND tỉnh Yên Bái
12/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái 01qdqp.doc
12/01/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc quy định việc thu nộp và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái 02qdqp.doc
15/01/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 03qdqp.doc
21/01/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái 04qdqp.doc
Số 11+12+13+14 năm 2015
UBND tỉnh Yên Bái
31/12/2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái 39qdqp.doc Bảng 1 đất NN.xls Bảng 10 Lục Yên.xls Bảng 11 Khu CN.xls Bảng 2 TPYB.xls Bảng 3 Nghĩa Lộ.xls Bảng 4 MCC.xls Bảng 5 Trạm Tấu.xls Bảng 6 Văn Chấn.xls Bảng 7 Văn Yên.xls Bảng 8 Trấn Yên.xls Bảng 9 Yên Bình.xls Quy dinh 39qdqp.doc
Số 08+09+10 năm 2015
UBND tỉnh Yên Bái
29/12/2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái 10a_MauPhieuDGHSDTKHCN.doc 10b_MauPhieuDGDTKHXH.doc 10c_PhieuĐGHSDA.doc 11_MauBienbanHopHDTuyenchonDTDA.doc 12_MauBienbanthamdinh.doc 13_Mau Hop dong.doc 14_MauBaocaotiendo.doc 15_MauCongvanDenghi_nghiemthu.doc 16_a_MauPhieunghiemthuKHXH.doc 16_b_MauPhieuNghiemthuDAKHKT.doc 17_Mau bb tong hop diem_nghiemthu.doc 18_MauBBnghiemthu.doc 19_MauQDcongnhan.doc 1a_Maudexuatnhiemvu.doc 1b_Mautonghopdexuat.doc 2_MauPhieuxacdinhnhiemvu.xls 20_MauBienbanThanhlyHopdong.doc 3_MauBBHDxacdinhnhiemvu.doc 38qdqp.doc 38qdqp_PL.doc 4_Maudondangky.doc 5a_MauthuyetminhDetaiKHCN.doc 5b_MauthuyetminhDetaiKHXH.doc 5c_Mauthuyetminhduan.doc 5d_MauDAxaydungMH.doc 6_MauTomtatHDKHCN.doc 7_MauLylichcanhan.doc 8_MauXacnhanphoihop.doc 9_MauBBmohoso.doc
31/12/2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Yên Bái 40qdqp.doc 40qdqp_PL.doc
Số 04+05+06+07 năm 2015
HĐND tỉnh Yên Bái
12/12/2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 20nqqp.doc Bieu 1.xls Bieu 2.xls Bieu 3.xls
Số 03 năm 2015
HĐND tỉnh Yên Bái
12/12/2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 17nqqp.doc 17nqqp_PL.xls
12/12/2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015 – Nguồn vốn ngân sách địa phương 18nqqp.doc
12/12/2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 19nq.doc
12/12/2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 22nqqp.doc
12/12/2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 23nq.doc
12/12/2014 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 24nq.doc
12/12/2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về việc quy định việc thu nộp và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái 25nqqp.doc
Số 01+02 năm 2015
UBND tỉnh Yên Bái
01/12/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái 31qdqp.doc 31qdqp_PL.doc
03/12/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái 32qdqp.doc 32qdqp_PL.doc
08/12/2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm 33qdqp.doc 33qdqp_PL.doc
09/12/2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái 34qdqp.doc 34qdqp_PL.doc
16/12/2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Yên Bái 35qdqp.doc 35qdqp_PL.doc
26/12/2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái 36qdqp.doc
26/12/2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại tỉnh Yên Bái 37qdqp.DOC
Số 28+29+30 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
22/10/2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, các loại tài sản khác làm căn cứ tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái 25qdqp.doc
22/10/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 26qdqp.doc 26qdqp_PL.doc
30/10/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định Quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái 27qdqp.doc Quy dinh 27qdqp.doc
30/10/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái 28qdqp.doc 28qdqp_PL.doc
04/11/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 29qdqp.doc
06/11/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020 30qdqp.doc
Số 27 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
22/09/2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016 22qdqp.doc 22qdqp_PL.doc
25/09/2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái 23qdqp.doc
13/10/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016 24qdqp.doc 24qdqp_PL.xls
Số 25+26 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
17/09/2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 21qdqp.doc 21qdqp_PL.xls
Số 23+24 năm 2014
UBND tỉnh Yên Bái
17/09/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 17qdqp.doc 17qdqp_phuluc.doc
17/09/2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái 18qdqp.doc 18qdqp_phuluc.doc
17/09/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng; Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái 19qdqp.doc 19qdqp_phuluc.doc
17/09/2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái 20qdqp.doc 20qdqp_phuluc.doc
Trang: Trang:      1  2  3  4  5  6        |   Tổng số tìm thấy: 387 (công báo)
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Yên Bái
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
- Người chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Ngữ - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 029. 3892.859
- Email: Banbientapcong@yenbai.gov.vn
- Ghi rõ nguồn gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái khi khai thác thông tin từ trang này
Công nghệ áp dụng