Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY YÊN BÁI

THÔNG TIN CHUNG
Địa chỉ:
Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái
Điện thoại:
3852.481
Fax :
E-mail :
 
 
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Hà Đức Hoan  Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 3851.427
Nguyễn Khánh Toàn Phó trưởng ban 3853.808
Nông Thụy Sỹ Phó trưởng ban 3854.716
Nguyễn Thanh Sơn Phó trưởng ban