Tên văn bản:
Kế hoạch Tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010
Tóm lược:
Thực hiện Công văn số 1719/BCĐ -NC ngày 11/9/2009 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về việc dự trù kinh phí Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 


Số   16 /KH-STTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Yên Bái, ngày  3  tháng  6  năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010

 

Thực hiện Công văn số 1719/BCĐ -NC ngày 11/9/2009 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về việc dự trù kinh phí Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU.

- Tiếp tục triển khai và tổ chức có hiệu quả Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 – 2010 của UBND tỉnh Yên Bái.

            - Tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010 trên phạm vi toàn tỉnh với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Đảm bảo thông tin tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của Trung ương và địa phương đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Thường xuyên thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động và kết quả đạt được trong công tác phòng chống đấu tranh tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của các cấp, các ngành, các địa phương đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn tuyên truyền.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương; cơ quan thường trú, đại diện các báo Trung ương trên địa bàn tỉnh; Ban biên tập Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái; Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; các bản tin, trang thông tin điện tử và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong từng quý và các đợt cao điểm.

- Hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tại một số xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn  đồng).

            - Thời gian thực hiện: Trong năm 2010.

2. Tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, biện pháp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010.

- Nội dung: Phổ biến mục đích, yêu cầu và thống nhất nội dung, các biện pháp tuyên tuyền đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đối tượng: Các cơ quan báo chí địa phương; các cơ quan thiết lập trang thông tin điện tử trên internet; các cơ quan xuất bản bản tin, các Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

- Số lượng: Từ 30 đến 40 người.

- Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: 01 ngày, dự kiến vào quý III năm 2010.

- Kinh phí thực hiện: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

            3. Tuyên truyền trên các pa nô, áp phích, tranh cổ động.

- Nội dung:

+ Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu nội dung, số lượng và địa điểm cụ thể đặt pa nô, áp phích, tranh cổ động tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Mù Cang Chải.

+ Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện các thủ tục và xin cấp giấy phép xây dựng pa nô, áp phích, tranh cổ động.

+ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ký hợp đồng với các Trung tâm Văn hóa – Thông tin thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Mù Cang Chải về hoạt động tuyên truyền trên các pa nô, áp phích, tranh cổ động.

+ Trung tâm Văn hóa – Thông tin thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Mù Cang Chải thực hiện việc xây dựng, vận chuyển, lắp đặt và bảo quản các pa nô, áp phích, tranh cổ động tại địa phương mình.

            - Thời gian thực hiện: Trong năm 2010.

            - Kinh phí thực hiện: 28.000.000đ (Hai mươi tám triệu đồng).

4. Xuất bản tài liệu tuyên truyền: 

            - Tên tài liệu: Sổ tay công tác tuyên truyền phòng ,chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Nội dung: Tập hợp, biên soạn, biên tập một số văn bản quy phạm pháp luật Trung ương và địa phương có liên quan trực tiếp tới công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; hỏi - đáp về công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Số lượng in dự kiến: Từ 100 đến 150 cuốn.

- Đối tượng phát hành chủ yếu: Các phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện; các đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện; các Đài Truyền thanh cơ sở tại một số xã trọng điểm về tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải; một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2010.

- Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đ (Sáu triệu đồng).

            5. Tổ chức kiểm tra giám sát.

            - Nội dung:

+ Kiểm tra kết quả thực hiện công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền.

+ Kiểm tra công tác xây dựng, lắp đặt và bảo quản các pa nô, áp phích, tranh cổ động tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Mù Cang Chải

            - Đối tượng kiểm tra: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Phòng Văn hóa – Thông tin và Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã Nghĩa Lộ, các huyện: Yên Bình, Lục Yên,  Mù Cang Chải; Trung tâm Văn hóa – Thông tin thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Lục Yên, Mù Cang Chải.

            - Thành phần tham gia: lãnh đạo Sở, phòng Quản lý Báo chí – Xuất bản, Thanh tra Sở, lái xe.

            - Thời gian thực hiện: 02 (hai) đợt, quý III và IV năm 2010.

- Kinh phí thực hiện: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

            III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

            1. Phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản:

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010; Xây dựng các văn bản hướng dẫn tuyên truyền và hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tại một số xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng tham mưu tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, biện pháp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010.

- Chủ trì biên soạn, biêp tập, xuất bản tài liệu tuyên truyền.

- Viết, sưu tầm, biên tập các tác phẩm báo chí và văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương phản ánh về công tác đẩu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.

- Tham mưu đề xuất nội dung, số lượng và địa điểm cụ thể đặt pa nô, áp phích, tranh cổ động; hoàn thiện các thủ tục và xin cấp giấy phép xây dựng pa nô, áp phích, tranh cổ động; chuẩn bị các nội dung thực hiện việc ký hợp đồng với các Trung tâm Văn hóa – Thông tin thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Mù Cang Chải.

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thông tin tuyên truyền về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền và một số Trung tâm Văn hóa – Thông tin cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

2. Văn phòng Sở:

- Phối hợp với phòng Quản lý Báo chí – Xuất bản tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, biện pháp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010.

- Bố trí phương tiện và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc thông tin tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010.

- Thanh quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước.

            3. Thanh tra Sở:

Phối hợp kiểm tra, giám sát các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền đấu tranh, phòng tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010.

IV. TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN.

40.000.000 đồng (Bốn  mươi triệu đồng chẵn).

 

Nơi nhận:

- Đ/c Phạm Thị Thanh Trà – PCT UBND tỉnh;

- Thường trực BCĐ 138 tỉnh (Công an tỉnh);

- Sở Tài chính;

- Lãnh đạo sở;

- Văn phòng sở, Thanh tra sở;

- Lưu VT, QLBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn