Tên văn bản:
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)
Tóm lược:
Vừa qua , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành công văn số 69 -HD/TG hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)