Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Yên Bái

12/12/2019

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Yên Bái được HĐND tỉnh quyết định                                                                                                   
 1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2019 Biểu mẫu số 46 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

  DT-2020-N-B46-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B46-TT343-15 PDF

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 47 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B47-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B47-TT343-15 PDF

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2019 Biểu mẫu số 48 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B48-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B48-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 2019 Biểu mẫu số 49 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B49-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B49-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 50 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B50-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B50-TT343-15 PDF

6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 2019 Biểu mẫu số 51 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B51-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B51-TT343-15 PDF

7 Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 52 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B52-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B52-TT343-15 PDF

8 Phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng đơn vị năm 2020 2019 Biểu mẫu số 53 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B53-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B53-TT343-15 PDF

9 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 54 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B54-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B54-TT343-15 PDF

10 Dự toán thu, chỉ, tỷ lệ % phân chia đối với các khoản thu phân chia và bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 55 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B55-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B55-TT343-15 PDF

11 Dự toán bổ sung có mục tiêu  từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2020 2019 Biểu mẫu số 56 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B56-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B56-TT343-15 PDF

12 Dự toán chi ngân sách của từng huyện, thị xã, thành phố năm 2020 2019 Biểu mẫu số 57 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B57-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B57-TT343-15 PDF

13 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 2019 Biểu mẫu số 58 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B58-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B58-TT343-15 PDF

14 Dự toán khoán chi quản lý hành chính đơn vị dự toán cấp tỉnh năm 2020 2019 Biểu mẫu số 59 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B59-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B59-TT343-15 PDF

15 Dự toán khoán chi quản lý hành chính đơn vị dự toán cấp huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 60 3129/QĐ-UBND 12/12/2019

DT-2020-N-B60-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B60-TT343-15 PDF