Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý IV năm 2022

13/01/2023

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2022 của tỉnh Yên Bái
 1 Cân đối ngân sách địa phương quý IV năm 2022 2022 Biểu mẫu số 59 82/TB-STC 12/01/2023

TH-2022-9T-B59-TT343-15 Excel

TH-2022-9T-B59-TT343-15 PDF

Thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý IV năm 2022  2022 Biểu mẫu số 60 82/TB-STC 12/01/2023

TH-2022-9T-B60-TT343-15 Excel

TH-2022-9T-B60-TT343-15 PDF

Thực hiện chi ngân sách Nhà nước quý IV năm 2022  2022 Biểu mẫu số 61 82/TB-STC 12/01/2023

TH-2022-9T-B61-TT343-15 Excel

TH-2022-9T-B61-TT343-15 PDF