Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chế độ BHYT đối với con của thương binh nặng

12/06/2019 14:23:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Chế độ BHYT đối với con của thương binh nặng được quy định như sau:

Ảnh minh họa.

Căn cứ Điểm 2, Khoản 7, Điều 1 của Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Ban Biên tập