Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp được phổ biến pháp luật lao động

09/10/2018 10:06:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ của mình, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh”.

Tỉnh Yên Bái đã thành lập đoàn giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017 - 2021 gồm 4 tiểu Đề án. Cụ thể:

- Phấn đấu đến hết năm 2021, đạt 95% người sử dụng lao động trở lên tại các thành phần kinh tế, doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; trên 80% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) về quyền, nghĩa vụ của công dân nói chung, quyền và nghĩa vụ cụ thể của người lao động; pháp luật về lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn, Luật Hợp tác xã...

- 100% lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài được TTPBPL lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động như Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, Luật Lao động của nước sở tại.

Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước”, trong đó tập trung tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật lao động cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật (PBPL); tổ chức hội nghị tuyên truyền PBPL cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền PBPL lao động và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan…

Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các pháp luật khác có liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, trong đó tập trung tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật công đoàn cho cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ngành; cán bộ công đoàn của các doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các pháp luật khác có liên quan cho người lao động.

Tiểu Đền án 3 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, trong đó tập trung bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền PBPL trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổ chức tuyên truyền PBPL lao động và các quy định pháp luật có liên quan cho người sử dụng lao động.

Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp”, trong đó tập trung triển khai thực hiện việc khuyến khích người sử dụng lao động tuyên truyền pháp luật trong các hợp tác xã. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật Hợp tác xã và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động và người lao động tại các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp…

 

Ban Biên tập