Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/04/2019 11:10:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch tổng kết trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thực hiện công tác khám chữa bệnh bằng BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Việc tổng kết nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; dự báo tình hình, khó khăn, thách thức, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm y tế trong thời gian tới.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; tăng cường sự phối hợp tham gia hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể đối với việc triển khai công tác bảo hiểm y tế ở địa phương, cơ sở. Việc tổ chức tổng kết phải thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo tiến độ, thời gian, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Nội dung tổng kết phải bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 38-CT/TW.       

Nội dung tổng kết tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị Số 38-CT/TW, việc học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân Chỉ thị của Ban Bí thư; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện Chỉ thị; các văn bản để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiệm Chỉ thị số 38-CT/TW.

Đánh giá những kết quả đạt được theo 06 nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 38-CT/TW, tập trung vào những vấn đề: Nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT; công tác thông tin, tuyên truyền về BHYT; xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách BHYT; công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT; sự phối hợp trong quản lý nhà nước về BHYT; thủ tục và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng BHYT...

Chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác BHYT; sự thống nhất trong hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT; vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước đối với BHYT; sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH trong việc quản lý và triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ở tuyến cơ sở; quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT trên địa bàn...

Nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về BHYT trong thời gian tới.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, cấp uỷ các cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc tổng kết Chỉ thị ở địa phương, đơn vị bằng hình thức phù hợp (có thể tổ chức hội nghị hoặc tổng kết bằng văn bản), đảm bảo thiết thực, hiệu quả, theo đúng nội dung, yêu cầu đề ra… Các huyện, thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành tổng kết trước ngày 15/5/2019. Cấp tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 25/6/2019.

Thanh Bình