Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã

10/03/2020 15:00:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã Nghĩa Lộ

Trong thời gian qua, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã từng bước ổn định và phát huy hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Tiếp tục rà soát, lập danh mục các TTHC trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo đưa 100% các TTHC ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã (trừ các TTHC quy định tại Khoản 5, Điều 14, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018), trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, xong trước ngày 10/4/2020.

Thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bổ sung hồ sơ một lần theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Đối với các TTHC được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ Phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại đơn vị; không được giới thiệu, yêu cầu tổ chức, cá nhân về phòng chuyên môn của đơn vị để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc nộp lại hồ sơ sau khi bổ sung hồ sơ. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, chấm điểm giải quyết TTHC; Làm thư xin lỗi, báo cáo giải trình khi có hồ sơ quá hạn giải quyết TTHC (cơ quan tiếp nhận hồ sơ làm báo cáo giải trình, cơ quan có lỗi để quá hạn trong giải quyết TTHC phải làm thư xin lỗi), nếu để xảy ra vi phạm thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương để lập danh mục các TTHC liên thông cùng cấp, TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng quy trình giải quyết liên thông các TTHC theo quy định. Danh mục TTHC liên thông và quy trình liên thông gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Bộ phận Kiểm soát TTHC) trước ngày 10/4/2020, file mềm gửi về địa chỉ: duythang.hcc@gmail.com. Ngoài ra, rà soát các TTHC đủ điều kiện để phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp dưới, cho cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện để thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại chỗ theo quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương, đảm bảo đến Quý III/2020 có tối thiểu 20% số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, 50% số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại chỗ (theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, trong đó Quý I năm 2020 phải tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục: Đăng ký khai sinh, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký doanh nghiệp, đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, cấp mới giấy phép lái xe.

4. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa việc hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh; Tham mưu sửa đổi Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cho phù hợp, góp phần nâng cao tỷ lệ các TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện công việc liên quan để thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả các TTHC của ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định. Về máy móc, trang thiết bị làm việc, nếu địa phương không bố trí thêm sẽ sử dụng chung máy móc, trang thiết bị tỉnh đã cung cấp cho Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã.

6. Sở Xây dựng phối hợp với địa phương, đơn vị rà soát toàn bộ máy móc, trang thiết bị đã cung cấp cho các địa phương, kịp thời sửa chữa, thay thế, căn chỉnh máy móc, trang thiết bị trước khi hết thời gian bảo hành. Trong thời gian hoạt động, yêu cầu các đơn vị nhà thầu thường xuyên hướng dẫn, khắc phục, giải quyết những vấn đề phát sinh về máy móc, trang thiết bị.

7. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại vị trí việc làm, số lượng cán bộ, công chức cử ra làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh làm cơ sở hỗ trợ kinh phí hằng tháng, may đo trang phục hằng năm.

8. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bàn giao hồ sơ, kịp thời giải quyết các TTHC liên quan đến đất đai theo đúng quy định. Kiểm soát và xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi trả hồ sơ, tạm dừng hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ không đúng quy định.

9. Sở Tư pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp; phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện TTHC liên thông về cấp giấy khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

10. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các TTHC, quy trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để đề xuất phương án điều chỉnh, sửa đổi theo thẩm quyền đối với những thủ tục rườm rà, không phù hợp; tham mưu thực hiện tốt công tác CCHC, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC; tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC để cung cấp thông tin về thủ tục, dịch vụ công kịp thời, chính xác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh; phối hợp với các Bộ, ngành có dịch vụ công dự kiến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong Quý I năm 2020 để tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa TTHC, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và tích hợp thủ tục đăng ký khai sinh, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký doanh nghiệp, đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, cấp mới giấy phép lái xe theo đúng quy định.

Giao cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiến hành kiểm tra hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Viễn thông Yên Bái tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công của tỉnh; trích xuất báo cáo, hỗ trợ người dùng theo đúng quy định.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ngoài việc thực hiện các nội dung công việc trên, tiếp tục chỉ đạo, nâng cao hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã; Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa các TTHC ngành dọc ra thực hiện theo đúng quy định (nếu địa phương không bố trí thêm, sẽ sử dụng chung máy móc, trang thiết bị tỉnh đã cung cấp cho Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã); Căn cứ Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH 14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giao cho Ủy ban nhân dân thành phố, huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên rà soát, bố trí máy móc, trang thiết bị của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã đã được sắp xếp theo Nghị quyết cho Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện hoặc các xã khác cho phù hợp.

12. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử và các cơ quan báo chí làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để đông đảo các tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ công tác.

Ban Biên tập