Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Kết quả bước đầu triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

14/03/2023 08:57:38 Xem cỡ chữ Google
Một trong những cách làm sáng tạo, linh hoạt của Đảng ủy khối (ĐUK) Cơ quan và Doanh nghiệp (CQDN) tỉnh là đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở rà soát, lựa chọn và đăng ký với Đảng bộ khối để xây dựng chi bộ kiểu mẫu (CBKM) giai đoạn 2022 - 2025.

Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề triển khai sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều kiện để đăng ký là trong năm 2020, 2021 chi bộ phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, có 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có khả năng đến năm 2025 đạt các tiêu chí của chi bộ kiểu mẫu. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ ĐUK xem xét, lựa chọn, quyết định phê duyệt 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 1 chi bộ cơ sở để xây dựng CBKM.

Để việc triển khai xây dựng mô hình CBKM đạt hiệu quả, bên cạnh việc quán triệt nội dung, quan điểm, mục tiêu của Đề án số 07-ĐA/TU, ĐUK đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên (CBĐV), trước hết là đội ngũ bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ về vị trí, vai trò của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức xây dựng mô hình CBKM, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng, duy trì từ 4% trở lên số chi bộ kiểu mẫu trong tổng số chi bộ của toàn Đảng bộ khối. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Chú trọng thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” gắn với thực hiên Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, Ban Thường vụ ĐUK. 

Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường quản lý CBĐV, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao công tác tổ chức đảng, đảng viên; trong đó, chú trọng triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tích cực, chủ động tham gia Đề án "Sổ tay đảng viên điện tử (STĐVĐT) tỉnh Yên Bái”. Đến nay, có 61 chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai sinh hoạt trên nền tảng; 17 chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký tham gia trong thời gian tới. 

Thành viên các đoàn công tác của ĐUK đã chủ động nắm tình hình, dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở những đơn vị được phân công phụ trách; tổ chức các đoàn công tác làm việc với các đơn vị còn có mặt hạn chế trong công tác xây dựng Đảng để chỉ đạo, định hướng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quan tâm thực hiện tốt đào tạo, bồi dưỡng; trong đó, đã mở 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho 189 đồng chí là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở. Tiếp tục phối hợp với Trường Chính trị tỉnh quản lý 2 lớp trung cấp lý luận chính trị; mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng với 158 học viên, 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng; xem xét, quyết định kết nạp Đảng cho 146 trường hợp quần chúng ưu tú, công nhận 118 đảng viên chính thức...  

Hiện nay, các đơn vị đăng ký xây dựng CBKM của ĐUK cơ bản bảo đảm đáp ứng các tiêu chí nâng cao về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của mỗi loại hình chi bộ theo Đề án số 07-ĐA/TU, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; có quá trình phấn đấu, giữ ổn định, có sự tiêu biểu, vượt trội, là mô hình mẫu về mọi mặt trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nền tảng vững chắc trong lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối.

Trong thời gian tới, ĐUK tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng CBKM trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 - 2025 gắn với thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Chỉ đạo đảng viên nghiêm túc, sử dụng có hiệu quả STĐVĐT tỉnh Yên Bái. 

Ở những nơi chưa được triển khai STĐVĐT phải có sổ tay cá nhân và thực hiện nghiêm việc ghi chép nội dung các buổi sinh hoạt; thực hiện tốt quy định thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái; ký cam kết và thực hiện tốt việc rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, được cấp ủy nơi cư trú đánh giá gương mẫu thực hiện…

 

Theo Báo Yên Bái

 

460 lượt xem