Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Phấn đấu giảm 4% hộ nghèo toàn tỉnh năm 2020 so với năm 2019

15/06/2020 08:18:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội, đơn vị được phân công triển khai thực hiện các biện pháp để hoàn thành tốt mục tiêu Kế hoạch giảm nghèo bền vững của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Kế hoạch số 170 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020.

Năm 2020, Yên Bái phấn đấu giảm 8.479 hộ nghèo

Ngày 01 tháng 02 năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 170-KH/TU về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, theo đó giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2020 so với năm 2019 là 4% (giảm 8.479 hộ), trong đó phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công (634 hộ); tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 của từng huyện, thị xã, thanh phố như sau: Thành phố Yên Bái giảm 0,5% (giảm 149 hộ, trong đó có 39 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 1,12%; Thị xã Nghĩa Lộ giảm 2,9% (giảm 524 hộ, trong đó có 31 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 3, 62%; huyện Yên Bình giảm 4,0% (giảm 1.213 hộ, trong đó có 112 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 3,38%; huyện Lục Yên giảm 5,2% (giảm 1.470 hộ, trong đó có 108 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 6,04%; huyện Trấn Yên giảm 2,2% (giảm 531 hộ, trong đó có 111 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 2, 55%; huyện Văn Yên giảm 5,0% (giảm 1.735 hộ, trong đó có 163 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 5,63%;  huyện Văn Chấn giảm 6,1% (giảm 1.865 hộ, trong đó có 59 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 10, 93%; huyện Trạm Tấu giảm trên 6,5% (giảm 370 hộ, trong đó có 08 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 37, 54%; huyện Mù Cang Chải giảm trên 6,5% (giảm 622 hộ, trong đó co 03 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 34,12%.        

Để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu Kế hoạch giảm nghèo bền vững của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội, đơn vị được phân công tại Kế hoạch số 170-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt sâu rộng về mục tiêu của kể hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp đến hộ gia đình bằng nhiều hình thức phù hợp để tăng cường trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác giảm nghèo; huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết tại huyện, thị xã, thành phố; trong đó, có thống nhất đối tượng, nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ giảm nghèo, đặc biệt là hỗ trợ hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp, tạo được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở trong quá trình giúp đỡ, hỗ trợ các hộ thoát nghèo.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc như: Rà soát, lập danh sách hộ dự kiến thoát nghèo cho từng thôn, bản, tổ dân phố đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch; phân loại cụ thể hộ nghèo theo nguyên nhân dẫn đến nghèo như: Thiếu vốn, thiếu lao động, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, lười lao động... trên cơ sở đó xác định biện pháp hỗ trợ phù hợp; phân công cán bộ trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo (cụ thể số hộ từng địa bàn) để thoát nghèo. Phân công cụ thể cán bộ phụ trách thôn chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thôn, hộ tích cực lao động sản xuất, tăng thu nhập để thoát nghèo. Đẩy mạnh việc hướng dẫn kỹ năng giảm nghèo cho người dân; làm tốt việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nghèo, tạo điều kiện, cơ hội cho người nghèo biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo hiệu quả, dễ thực hiện để nâng cao năng suất, thu nhập cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống của người nghèo.

Tập trung triển khai thực hiện các chính sách, dự án, hoạt động giảm nghèo trên địa bàn, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, kịp thời và đạt hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác giảm nghèo tại các địa phương, cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, phân loại hộ nghèo năm 2020 bảo đảm chính xác, khách quan.

Ban Biên tập