Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái nghiệm thu phiếu thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

11/10/2016 10:58:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thực hiện điều tra thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với Phòng Lao động-Thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có Công văn thông báo một số nội dung có liên quan tới các đơn vị.

Theo đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo một số nội dung liên quan đến việc nghiệm thu phiếu thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo ( phiếu C) và phiếu thu thập thông tin hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng (Phiếu C1) của các huyện, thị xã, thành phố như sau:

Thời gian nghiệm thu phiếu

STT

Huyện, thị xã

Thời gian nghiệm thu

1

Thành phố Yên Bái

Ngày 17/5/2016

2

Huyện Trấn Yên

Ngày 18/5/2016

3

Thị xã Nghĩa Lộ

Ngày 19/5/2016

4

Huyện Văn Yên

Ngày 20/5/2016

5

Huyện Yên Bình

Ngày 23/5/2016

6

Huyện Lục Yên

Ngày 24/5/2016

7

Huyện Mù Cang Chải

Ngày 25/5/2016

8

Huyện Trạm Tấu

Ngày 26/5/2016

9

Huyện Văn Chấn

                      Ngày 27/5/2016

Địa điểm nghiệm thu phiếu: Tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Công tác chuẩn bị và tổ chức nghiệm thu phiếu: Để việc nghiệm thu phiếu C và C1 đảm bảo được tiến độ và đạt kết quả, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố làm tốt một số công việc chuẩn bị sau: Nghiệm thu phiếu của các xã, phường, thị trấn: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiến hành nghiệm thu 100% phiếu của các xã, phường, thị trấn tại địa phương mình. Kết thúc nghiệm thu, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội lập biên bản nghiệm thu với từng xã, phường, thị trấn (theo mẫu nghiệm thu đã gửi cho các địa phương).

Thực hiện tốt việc sắp xếp và bảo quản phiếu: Từng loại phiếu C và C1 của mỗi xã, phường, thị trấn phải được để trong các cặp 3 dây riêng rẽ. Trong mỗi cặp phiếu được chia theo từng thôn bản và trong mỗi thôn bản sắp xếp các phiếu theo số thứ tự ghi trong danh sách các hộ thuộc diện điều tra. Ngoài ra các địa phương chuẩn bị các hộp carton để phục vụ cho việc vận chuyển phiếu từ các địa phương về Sở và Ban quản lý Dự án đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.

Xây dựng báo cáo: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố lập báo cáo công tác điều tra thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Trong đó bên cạnh việc phản ánh quá trình triển khai và kết quả điều tra, các địa phương cần giải thích, làm rõ một số vấn đề đặc thù (nếu có) của các địa phương thể hiện trong các phiếu điều tra để Sở tổng hợp báo cáo Bộ và Ban quản lý Dự án đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.

Có đủ số lượng phiếu: Số phiếu nghiệm thu phải phù hợp với danh sách quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng tại thời điểm tháng 3 năm 2016 và khớp với danh sách các hộ thuộc diện điều tra và số liệu trong các báo cáo tổng hợp số liệu kết quả điều tra.

Phiếu được bảo quản sạch sẽ, không bị rách, nhàu nát, gấp nếp, quăn mép, ẩm mốc, ố, nhòe, không gạch xóa bằng bút mực, phiếu chỉ ghi bằng bút bi loại mực màu xanh hoặc đen.

Phiếu đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật: Về cách ghi phiếu, sửa phiếu       (nếu có), các thông tin ghi trong phiếu phải có tính chính xác, hợp lý và đồng nhất với các thông tin trong các danh sách và hồ sơ quản lý hộ nghèo, cận nghèo hồ sơ quản lý đối tượng bảo trợ xã hội.

Có đủ các tài liệu phục vụ nghiệm thu: Ngoài phiếu điều tra, khi nghiệm thu các phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phải nộp kèm theo báo cáo kết quả điều tra thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cùng các loại danh sách, bảng biểu tổng hợp đã quy định trong tài liệu hướng dẫn điều tra.

Phương thức nghiệm thu: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành nghiệm thu xác suất 30%  tổng số phiếu của các huyện thị, xã, thành phố. Đối với địa phương có đủ điều kiện nghiệm thu, Sở sẽ lập biên bản nghiệm thu và đóng gói phiếu để chuyển vể nghiệm thu tại Ban quản lý dự án đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam. Đối với các địa phương chưa có đủ điều kiện để được nghiệm thu sẽ phải mang phiếu và tài liệu liên quan về để chỉnh sửa, bổ sung. Do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ là cấp trung gian, nên kết quả nghiệm thu phiếu của Sở không phải là kết quả nghiệm thu cuối cùng. Chỉ khi nào Ban quản lý Dự án thông báo chấp thuận nghiệm thu toàn bộ số lượng phiếu và hệ thống các bảng biểu, báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố thì khi đó mới được coi là các bên đã hoàn thành việc điều tra và tiến hành thanh lý hợp đồng. Trong trường hợp Sở đã nhất trí nghiệm thu nhưng Ban quản lý dự án vẫn yêu cầu chỉnh sửa thì các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm nhận phiếu về để sửa chữa cho đến khi đạt yêu cầu.

Thu Hương