Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lục Yên làm theo lời Bác

13/04/2017 15:14:00 Xem cỡ chữ
Trong những năm qua, Huyện ủy Lục Yên tập đã trung tuyên truyền Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị tới các chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức triển khai xây dựng những mô hình tốt, cách làm hiệu quả; xây dựng kế hoạch học tập đối với từng tập thể, cá nhân… Nhờ đó, tinh thần, trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên; kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện có bước phát triển khá, quốc phòng - an ninh từng bước được củng cố; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Các cá nhân điển hình tiên tiến

Đến nay, 100% cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã xây dựng kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05 và tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, 100% cán bộ chủ chốt cấp huyện, cơ sở đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cá nhân; 98% đảng viên và 99% công chức, viên chức không phải là đảng viên đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cá nhân.

Được biết, để mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm được nội dung và học tập, làm theo Bác, Huyện ủy Lục Yên đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền thông qua việc lựa chọn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện trực tiếp tham gia truyền đạt tại cơ sở; đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị học tập về Chỉ thị số 05, trong đó chú trọng việc làm rõ những điểm mới của Chỉ thị và tổng kết, rút kinh nghiệm Chỉ thị số 03 làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05…

Bình quân mỗi chi, đảng bộ cơ sở tổ chức được từ 2 - 4 hội nghị đảng viên để học tập, quán triệt Chỉ thị số 05. Bên cạnh đó, trước khi có kế hoạch của Tỉnh ủy, huyện Lục Yên đã chỉ đạo đưa nội dung nhận thức về Chỉ thị số 05 vào một trong các yêu cầu viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đề xuất các giải pháp để đưa Chỉ thị số 05 vào cuộc sống.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện cũng tập trung đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua yêu nước, vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiêu biểu như Huyện đoàn đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với các phong trào: Thanh niên lập thân, lập nghiệp; Sổ nhật ký học và làm theo lời Bác; Thanh niên tình nguyện… Qua đó, đã xây dựng được 13 sân chơi cho thanh, thiếu niên, 14 mô hình phát triển kinh tế. Hội Nông dân huyện cũng xây dựng được 19 mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 05…

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chủ động đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương của Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Qua đó, có sự nhận xét, đánh giá mức độ thực hiện của từng cá nhân, làm căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm; mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với bản thân để rèn luyện, phấn đấu thực hiện.

Vì vậy, từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến; tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác với công việc được nâng lên; tinh thần tự phê bình và phê bình cũng thẳng thắn hơn; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục quán triệt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác...    

Thu Hương