Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác

23/06/2017 09:03:00 Xem cỡ chữ
Chăm lo giúp đỡ đồng chí, đồng đội, người có công với cách mạng là một trong những nội dung được Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn chọn là việc làm theo Bác của các chiến sĩ trong đơn vị.

Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đó là quan điểm, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Văn Chấn khi thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. Thông qua xây dựng các mô hình, chọn những nội dung đột phá để làm theo Bác, đã tạo chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chăm lo giúp đỡ đồng chí, đồng đội, người có công với cách mạng là một trong những nội dung được Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn chọn là việc làm theo Bác của các chiến sĩ trong đơn vị. Thực hiện nội dung này, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Văn Chấn đã tích cực đóng góp ngày công và tiền mặt để phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và giúp các gia đình chính sách.

Riêng năm 2016, các chiến sĩ đã đóng góp hàng trăm ngày công và trên 150 triệu đồng phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và giúp 4 gia đình đồng chí có hoàn cảnh khó khăn xây dựng mái ấm đồng đội. Thông qua các hoạt động này, đã phát huy tinh thần đồng chí, đồng đội và là dịp để các chiến sĩ rèn luyện bản thân, phấn đấu noi gương cha, anh đi trước.

Xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên giúp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã chú trọng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Để việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và có hiệu quả, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã quán triệt sâu sắc các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sỹ trong đơn vị, gắn việc làm theo Bác với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; phong trào thi đua Quyết thắng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thượng tá Mạc Văn Bính - Chính trị viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn cho biết: “Đảng ủy đã lựa chọn các khâu đột phá là "Nâng cao chất lượng học tập, công tác; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định trong hoạt động lãnh đạo". Phương châm chỉ đạo thực hiện là gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Những mô hình, việc làm thiết thực và những nội dung đột phá, những việc cần làm ngay là những việc làm được Huyện ủy Văn Chấn triển khai tới tất cả các chi đảng bộ, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Trên cơ sở nội dung của chỉ thị, nghị quyết được quán triệt, học tập từng cấp ủy, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân đã lựa chọn các mô hình, nội dung học tập và làm theo phù hợp với chức năng và nhiệm vụ, vị trí công tác của mình, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo. Tiêu biểu như các nội dung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng các khu dân cư vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục...

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở huyện Văn Chấn đã và đang có những bước đột phá trong cả nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi, đảng bộ đã quán triệt và triển khai có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 05 trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn huyện.

Trên cơ sở nội dung được học tập và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, tổ chức đoàn thể, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; gắn các chương hành động nghị quyết với việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Đồng chí Hoàng Hữu Thiển - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: "Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy xác định là một nội dung cốt lõi trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn một số nội dung đột phá và những công việc cần làm ngay trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung 4 khóa XII tập trung vào ba lĩnh vực: xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, xã hội và công tác nội chính".

Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ đẩy mạnh tuyên truyền, bám sát nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để học tập, làm theo. Lấy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để soi rọi vào những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên; soi rọi vào những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nhận diện, vừa để “sửa mình”, “sửa đổi lề lối làm việc”.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và của cấp ủy trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm”.

Theo Báo Yên Bái